Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Studentenarbeid

Wens je, met het oog op de zomervakantie, binnenkort beroep te doen op een jobstudent? Dan geven wij jou hieronder graag nog even enkele belangrijke spelregels mee.

Contingent en Dimona – aangifte

Elke student heeft jaarlijks een pakket van 475 uur, het zogenaamde contingent, waarin hij tewerkgesteld kan worden tegen verminderde sociale bijdragen. Vanaf 01/01/2023 t.e.m. 31/12/2024 werd dit contingent opgetrokken naar 600 uur per jaar. Om de uren te berekenen, wordt er enkel rekening gehouden met de effectief gewerkte uren. Feestdagen, betaalde ziektedagen, klein verlet,… worden niet in rekening gebracht op het contingent.

Het is dus aangeraden om als (toekomstige) werkgever steeds een attest met het aantal resterende uren op te vragen bij de student om te controleren hoeveel uren van het contingent nog beschikbaar zijn. De student kan een dergelijk attest verkrijgen via de Student@work-app.

Om te kunnen genieten van de verlaagde RSZ – bijdragen is het vereist dat de Dimona – aangifte tijdig gebeurt, namelijk alvorens de prestaties van de student aanvangen. Wanneer de aangifte te laat gebeurt, dan worden alle aangegeven uren geacht buiten het contingent te vallen en zijn de normale RSZ – bijdragen verschuldigd, ook indien het urencontingent nog niet is uitgeput.

Studentenovereenkomst

Er moet verplicht een schriftelijke studentenovereenkomst worden afgesloten. Deze overeenkomst moet uiterlijk op het ogenblik van indiensttreding ondertekend worden door beide partijen. Je dient deze studentenovereenkomst bij te houden op de plaats waar de student wordt tewerkgesteld. Verder dien je deze overeenkomst 5 jaar te bewaren na afloop van de tewerkstelling.

Deze overeenkomst kan voor maximaal 1 jaar worden gesloten. Indien deze termijn overschreden zou worden, wordt de overeenkomst als een gewone arbeidsovereenkomst beschouwd en zijn de normale sociale bijdragen verschuldigd.

Op de eerste dag van de tewerkstelling moet de student een exemplaar ontvangen van het arbeidsreglement. Het is aangeraden om hiervoor een ontvangstbewijs te laten ondertekenen.

Bewijs

De werkgever moet zich ervan vergewissen dat het wel degelijk om een student gaat en zal hiervoor aan de student een bewijs moeten vragen. Dit kan door aan de student een bewijs van inschrijving te vragen van een (hoge)school of universiteit voor het lopende school-of academiejaar.

De werkgever moet dit bewijs niet spontaan aan de RSZ bezorgen, maar in geval van discussie moet hij als werkgever wel kunnen aantonen dat het wel degelijk om een student gaat. Bijgevolg is het dan ook aangeraden om dit bewijs voorhanden te hebben bij een eventuele controle door de inspectiediensten.

Einde studies

De RSZ aanvaardt dat de beperkte solidariteitsbijdrage nog van toepassing is tot en met 30 september van het jaar waarin de student in juni zijn studies beëindigt en zijn diploma behaalt. De tewerkstelling moet dan sociaal gezien ook de kenmerken van studentenwerk hebben; het mag niet gaan om een verdoken proefperiode of een voorloper van een gewone arbeidsovereenkomst.

Indien de student zijn studies vroegtijdig tijdens het school- of academiejaar beëindigt en zich officieel uitschrijft als student, kan tijdens het resterende deel van het school- of academiejaar niet meer tewerkgesteld worden met een studentenovereenkomst, ook niet tijdens de vakantieperiode die volgt op de stopzetting van de studies.

Vaste arbeidsovereenkomst na afloop studentenovereenkomst

Indien je beslist om een jobstudent aan te werven met een gewone arbeidsovereenkomst na afloop van een tewerkstelling als jobstudent, dan loop je het risico om voor de periode als student de volle RSZ – bijdragen te moeten betalen in plaats van de gunstigere solidariteitsbijdragen.

De volle RSZ – bijdragen zijn verschuldigd indien de studentenovereenkomst eigenlijk al een voorloper is van de latere arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld: een studentenovereenkomst als administratief medewerker en nadien een arbeidsovereenkomst als receptionist of administratief medewerker op een andere dienst.

De solidariteitsbijdragen blijven echter behouden voor de periode als student indien de werknemer nadien in een totaal andere functie wordt aangenomen. Bijvoorbeeld: een studentenovereenkomst als schoonmaker of magazijnier en nadien een arbeidsovereenkomst als administratief bediende.

Bijgevolg is het dan ook aangewezen dat de tewerkstelling als student voor een andere functie is dan de latere vaste tewerkstelling én dat de verschillende functies ook duidelijk omschreven worden in de desbetreffende overeenkomsten. Dit zal uiteraard enkel mogelijk zijn wanneer er in de praktijk ook effectief sprake is van twee verschillende functies.

 

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.