Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Klokkenluidersregeling

Vanaf 15/02/2023 moesten ondernemingen met meer dan 250 werknemers, i.h.k.v. de klokkenluidersregeling, een intern meldingskanaal oprichten en dit in overleg met de sociale partners. Vanaf 17/12/2023 zal dit ook aan de orde zijn voor ondernemingen met 50 tot 249 werknemers. Ondernemingen met minder dan 50 werknemers moeten niet aan deze verplichting voldoen, tenzij zij tot de financiële sector behoren.

Als werkgever met meer dan 50 werknemers moet je er dus voor zorgen dat er een intern meldingskanaal wordt opgezet waar klokkenluiders hun bezorgdheid schriftelijk of mondeling kenbaar kunnen maken. De oprichting van een dergelijk kanaal kan ook extern worden uitbesteed. Dit meldingskanaal moet aan verschillende vereisten voldoen, o.a. op het vlak van beveiliging, vertrouwelijkheid, onpartijdigheid,…

Hierbij moet er een procedure worden uitgewerkt, waarbij er o.a. een onpartijdige persoon of afdeling aangewezen moet worden die bevoegd is voor een behoorlijke opvolging van de meldingen en die daar ook een register van moet bijhouden. Bovendien moet je als werkgever duidelijke en toegankelijke informatie verstrekken over de beschikbare meldingskanalen en dit zowel aan de eigen werknemers, maar ook aan derden.

Voor de volledigheid willen wij nog even meegeven dat klokkenluiders die een inbreuk melden, onder concrete voorwaarden bescherming genieten tegen represailles in de brede zin van het woord. Zo zijn zij o.a. beschermd tegen ontslag, schorsing, degradatie, weigering van bevordering, disciplinaire maatregelen, discriminatie of nadelige behandeling, opzegging van een contract voor de levering van goederen of diensten, intrekking van een licentie of vergunning,…

Voor meer informatie kan je hier het artikel uit onze nieuwsbrief van de maand maart 2023 over dit onderwerp nog even nalezen. Daarnaast kan je bij vragen zoals steeds terecht bij jouw dossierbeheerder, alsook voor een bijlage bij het arbeidsreglement m.b.t. deze klokkenluidersregeling.