Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Federale regering bereikt loonakkoord

Om de twee jaar sluiten de sociale partners een interprofessioneel akkoord met regels waaraan de sociale partners in de privésector zich moeten houden bij hun onderhandelingen.  Dit akkoord omvat meestal afspraken over de evolutie van de lonen, de sociale uitkeringen, de eindeloopbaanproblematiek,…

Aangezien er geen akkoord bereikt kon worden tussen de sociale partners, heeft de federale regering het initiatief genomen in het loonoverleg en werd er op 06/05/201 een akkoord bereikt binnen de regering.  Wij informeren jullie hieronder alvast over de grote krachtlijnen van dit nieuwe loonakkoord.

De loonnorm wordt voor de periode 2021-2022 definitief vastgelegd op 0,4%.  Bijgevolg mogen de lonen in deze periode met maximaal 0,4% stijgen, zonder rekening te houden met indexaties.

Daarnaast wordt er ook voorzien dat ondernemingen die tijdens de coronacrisis goede resultaten hebben behaald, de mogelijkheid zullen krijgen om éénmalig een coronapremie van € 500 aan hun werknemers te geven.  Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om een mogelijkheid en dus niet om een verplichting.  De kans is echter reëel dat er wel wat druk zal zijn om deze premie toch toe te kennen, te meer omdat er geen afbakeningscriterium voorzien is om te bepalen welke bedrijven goed gepresteerd hebben.

Deze premie zal kunnen worden toegekend t.e.m. 31/12/2021.  De concrete toekenningsmodaliteiten moeten nog verder worden uitgewerkt, maar waarschijnlijk zal deze premie vergelijkbaar zijn met de consumptiecheque.  Vermoedelijk zal het toepassingsgebied wel ruimer zijn, zodat de besteding ervan maximaal ten goede kan komen aan de binnenlandse economie.

Tenslotte zijn er ook nog een aantal dossiers waarbij de regering beslist heeft dat de sociale partners hier zelf nog verder over moeten onderhandelen.  Het gaat hierbij onder meer over de gelijkschakelijking van arbeiders en bedienden op het vlak van aanvullende pensioenen, de mogelijkheid om extra vrijwillige overuren te presteren, de minimumlonen en de eindeloopbaanproblematiek.

Bovenstaande informatie moet wel nog in wetgeving worden omgezet, waardoor deze voorlopig nog onder voorbehoud is.  Wij blijven deze dossiers uiteraard verder opvolgen voor jullie.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.