Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Verplicht telewerk

Zoals u ongetwijfeld al weet, heeft het Overlegcomité vrijdag 30/10/2020 een hele reeks nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het Coronavirus.

Eén van deze maatregelen is dat telewerk vanaf 02/11/2020 verplicht is voor alle ondernemingen en voor alle personeelsledentenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie, de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.  Voor bedienden is telewerk de norm; het is aan de ondernemingen om een telewerkbeleid uit te vaardigen en indien nodig een herorganisatie van hun werking tot stand te brengen.

Een bijkomende verplichting in dit kader is dat werkgevers aan hun personeelsleden die niet kunnen telewerken een attest of elk ander bewijsstuk moeten overhandigen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.  In bijlage kan u een voorbeeld terugvinden van een dergelijk attest.  Hierop moet wel nog worden aangevuld waarom telewerk voor de betrokken werknemer niet mogelijk is.

Dit attest mag niet worden verward met het attest dat tijdens de eerste lockdown werd gebruikt om professionele verplaatsingen te rechtvaardigen. Dit is voorlopig niet meer aan de orde aangezien niet-essentiële verplaatsingen nu wel zijn toegelaten. Ook mag dit attest niet worden verward met het attest dat sommige werknemers nodig hebben om verplaatsingen te rechtvaardigen tussen middernacht en 5u, in het kader van de avondklok.

Dit attest alleen zal echter onvoldoende zijn als rechtvaardiging bij een eventuele controle door de inspectiediensten.  Het overlegcomité wil immers massaal inzetten op telewerk als oplossing om het coronavirus te bestrijden en verwacht dan ook van werkgevers dat zij alles in het werk stellen om telewerk mogelijk te maken.  In dat kader zullen inspectiediensten dan ook actief controles uitvoeren.

Bijgevolg is het dan ook absoluut aangewezen om zoveel als mogelijk in te zetten op telewerk of om minstens te kunnen aantonen dat telewerk ernstig werd onderzocht, waarbij dan argumenten aangehaald moeten worden waarom dit (voor bepaalde werknemers of functies) toch niet mogelijk is.  Als mogelijke argumenten worden o.a. aanvaard: permanentie voorzien, het onthaal verzorgen,… Praktische of technische bezwaren zoals problemen op het vlak van mails, telefoons of computerprogramma’s, worden op zich echter niet aanvaard als mogelijke argumenten.

In bijlage kan u een checklist  terugvinden om u voor te bereiden op een eventuele controle. Punt 15 van deze lijst heeft betrekking op telewerk, maar uiteraard kunnen alle punten ter sprake komen bij een eventuele controle, waardoor het aangewezen is om de volledige lijst te bekijken en na te gaan of alles effectief in orde is binnen uw onderneming.

Indien u hierbij vragen zou hebben, dan kan u uiteraard steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder.

Bijlage: Checklist-generiekegids (1)