Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Vermindering en uitstel van betaling patronale RSZ-bijdragen

Om tegemoet te komen aan de gestegen loonkost ten gevolge van de hoge indexeringen werden er 2 tijdelijke maatregelen uitgewerkt om het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen te vrijwaren.

Vermindering RSZ-bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2023

De RSZ voorziet in de eerste maatregel het recht voor de werkgever op een vermindering van 7,07% van de netto globale werkgeversbijdrage voor het eerste en het tweede kwartaal van 2023. Deze netto globale werkgeversbijdrage omvat de verschuldigde patronale RSZ-bijdrage, verminderd met de structurele vermindering van de sociale bijdragen en eventuele RSZ-doelgroepverminderingen. Deze vermindering zal automatisch toegepast worden.

Uitstel van betaling van RSZ-bijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2023

De tweede maatregel voorziet een betalingsuitstel voor de werkgever van een deel van de werkgeversbijdragen verschuldigd voor het derde en het vierde kwartaal van 2023. Het betalingsuitstel is geldig voor het deel dat overeenkomt met 7,07% van het voor het derde en het vierde kwartaal verschuldigde bedrag van de netto globale werkgeversbijdrage.

Indien je als werkgever gebruik wilt maken van dit betalingsuitstel, dan moet je per kwartaal een aanvraag indien bij de RSZ, via de DmfA-aangifte. In tegenstelling tot de eerste maatregel wordt deze maatregel dus niet automatisch toegepast door de RSZ.

Vervolgens zal de RSZ de socialezekerheidsbijdragen waarvoor uitstel verleend wordt, berekenen en innen in vier schijven die gelijk verdeeld worden over de vier kwartalen van 2025, samen met de bijdragen die de werkgever verschuldigd is voor deze kwartalen.

Graag meer informatie? Contacteer je dossierbeheerder.