Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Vermijd laattijdige DIMONA-aangiften!

Gebeurt de DIMONA-aangifte niet of niet tijdig, dan kan de werkgever bestraft worden met een strafrechtelijke sanctie of een administratieve geldboete.

Daarnaast kan er ook nog een solidariteitsbijdrage opgelegd worden door de RSZ. Dit bedrag is in principe gelijk aan 3 maal de basisbijdragen op het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, maar met een minimumbedrag van € 2.500 per werknemer. Dit minimumbedrag is afhankelijk van de evolutie van de gezondheidsindex waardoor het elk jaar aangepast wordt. Voor 2020 wordt dit forfaitair bedrag van deze solidariteitsbijdrage gebracht op € 2.949,39 per werknemer.

Dit bedrag wordt vervolgens verminderd:

  • met het totaal aan verschuldigde bijdragen voor de effectieve prestaties die voor de betrokken werknemer wel zijn aangegeven;
  • in verhouding met de deeltijdse prestaties, indien de werkgever de materiële onmogelijkheid om voltijdse prestaties te verrichten kan aantonen.

Accuria vzw
23/01/2020