Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Verlies de deadline van de loonbonus niet uit het oog

Dankzij het systeem van de niet – recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao 90) kunnen werkgevers hun werknemers een fiscaalvriendelijke bonus uitkeren, gekoppeld aan concrete doelstellingen.

Deze bonus is onderworpen aan een RSZ – solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werkgever, maar is vrij van bedrijfsvoorheffing. De werkgever betaalt op het bedrag van de loonbonus een bijzondere bijdrage van 33%. De loonbonus is dan ook zowel voor de werkgever als voor de werknemer een interessante alternatieve verloningsvorm.

Voor de RSZ wordt de bonus niet beschouwd als loon voor een maximumbedrag van € 3.948 bruto in 2023 per kalenderjaar en per werknemer. Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van € 3.434 netto in 2023 per kalenderjaar en per werknemer.

De invoering van een loonbonus verloopt volgens een specifieke procedure. De indiening moet ten laatste gebeuren voordat 1/3e van de referteperiode verstreken is. Concreet moet de cao of toetredingsakte, voor diegene die een bonusplan willen opmaken met doelstellingen voor het volledige jaar 2023, uiterlijk 30 april neergelegd zijn op de griffie van de FOD WASO. Het is niet de datum van verzending die telt, maar wel de datum van ontvangst op de FOD WASO. Tegenwoordig kan de indiening trouwens ook online gebeuren.

Je kan dus nog een bonusplan (cao 90) indien voor dit kalenderjaar, maar de tijd dringt… Gelet op het feit dat de opmaakprocedure toch ook enige tijd in beslag neemt, schiet je dan ook best nu in actie.

Via onderstaande link kan je de actuele modelformulieren terugvinden:

https://werk.belgie.be/nl/themas/verloning/niet-recurrente-resultaatsgebonden-voordelen-bonusplannen#toc_heading_2

Vanaf 06/02/2023 is er trouwens ook een wijziging aan de procedure. De werkgever moet niet langer het blanco opmerkingsregister bezorgen aan de inspectie Toezicht op de Sociale Wetten wanneer de werknemers geen opmerkingen hebben geformuleerd. Indien er wel opmerkingen zijn, dan blijft deze plicht wel bestaan. Deze wijziging betekent dan ook een vermindering van de administratieve formaliteiten voor de werkgever.

Voor begeleiding bij de opmaak van jouw bonusplan, kan je steeds contact opnemen met de juridische dienst van Accuria.