Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Verlies de deadline van de loonbonus niet uit het oog

Dankzij het systeem van de niet – recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao 90) kunnen werkgevers hun werknemers een fiscaalvriendelijke bonus uitkeren, gekoppeld aan concrete doelstellingen.

Deze bonus is onderworpen aan een RSZ – solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werkgever, maar is vrij van bedrijfsvoorheffing. De werkgever betaalt op het bedrag van de loonbonus een bijzondere bijdrage van 33%. De loonbonus is dan ook zowel voor de werkgever als voor de werknemer een interessante alternatieve verloningsvorm.

Voor de RSZ wordt de bonus niet beschouwd als loon voor een maximumbedrag van € 3.558 bruto in 2022 per kalenderjaar en per werknemer. Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van € 3.094 netto in 2022 per kalenderjaar en per werknemer.

De invoering van een loonbonus verloopt volgens een specifieke procedure. De indiening moet ten laatste gebeuren voordat 1/3e van de referteperiode verstreken is. Concreet moet de cao of toetredingsakte, voor diegene die een bonusplan willen opmaken met doelstellingen voor het volledige jaar 2022, uiterlijk 30 april neergelegd zijn op de griffie van de FOD WASO. Het is niet de datum van verzending die telt, maar wel de datum van ontvangst op de FOD WASO. Tegenwoordig kan de indiening trouwens ook online gebeuren.

Je kan dus nog een bonusplan (cao 90) indien voor dit kalenderjaar, maar de tijd dringt… Gelet op het feit dat de opmaakprocedure toch ook enige tijd in beslag neemt, schiet je dan ook best nu in actie.

Voor de volledigheid geven wij nog even mee dat de NAR (Nationale Arbeidsraad) in een recent advies een niet – limitatieve lijst van mogelijke doelstellingen heeft opgesomd:

 • economische en financiële doelstellingen;
 • doelstellingen tot verbetering van de collectieve prestaties en het merkimago van de onderneming. Met name:
  • deelname aan opleidingen/seminars (betalend of gratis) en organisatie van opleidingen/seminars (betalend of gratis);
  • acties op het gebied van digitalisering en cybersecurity;
  • invoering van nieuwe werkmethodes;
  • creatie van synergiën tussen de departementen/afdelingen van de onderneming;
  • acties om vergissingen bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te verminderen, om de arbeidskwaliteit te verbeteren;
 • doelstellingen die verband houden met welzijn op het werk en veiligheid (bijkomende voorwaarde cao nr. 90/4). Met name:
  • deelnemen aan acties ter bevordering van een preventiecultuur in het bedrijf, bijvoorbeeld met betrekking tot psychosociale risico’s en acties op het gebied van ergonomie;
  • deelnemen aan acties om de werknemers in goede conditie te houden;
  • deelnemen aan acties ter bevordering van de veiligheid in en van het bedrijf;
 • doelstellingen in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieubescherming/ecologie. Met name acties voor gelijke kansen en gelijke behandeling binnen het bedrijf;
 • doelstellingen inzake mobiliteit (bijkomende voorwaarde cao nr. 90/4): het toegekende voordeel is bedoeld als een niet-structurele en elk jaar ambitieuzere stimulans om naar alternatieve mobiliteit over te stappen in plaats van de auto te gebruiken;
 • doelstellingen in verband met andere maatschappelijke uitdagingen.

De volledige illustratieve lijst van doelstellingen, inclusief concrete voorbeelden, kan je terugvinden via volgende link: NAR-advies nr. 2.275.

Via onderstaande link kan je de actuele modelformulieren terugvinden; deze werden trouwens recentelijk aangepast aan het bovenvermelde advies:

https://werk.belgie.be/nl/themas/verloning/niet-recurrente-resultaatsgebonden-voordelen-bonusplannen#toc_heading_2

Voor begeleiding bij de opmaak van uw bonusplan, kan je steeds contact opnemen met de juridische dienst van Accuria.