Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Verlies de deadline van de loonbonus niet uit het oog

Dankzij het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao 90) kunnen werkgevers, onder bepaalde voorwaarden, hun werknemers een fiscaalvriendelijke bonus uitkeren.  Deze bonus is onderworpen aan een RSZ- solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werkgever, maar is vrij van bedrijfsvoorheffing.  De werkgever betaalt op het bedrag van de loonbonus een bijzondere bijdrage van 33%.

Voor de RSZ wordt de bonus niet beschouwd als loon voor een maximumbedrag van € 3.447 bruto in 2021 per kalenderjaar en per werknemer.  Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van € 2.998 netto in 2021 per kalenderjaar en per werknemer.

De invoering van een loonbonus verloopt volgens een specifieke procedure.  De indiening moet ten laatste gebeuren voordat 1/3e van de referteperiode verstreken is.  Concreet moet de cao of toetredingsakte, voor diegene die een bonusplan willen opmaken met doelstellingen voor het volledige jaar 2021, uiterlijk 30 april neergelegd zijn op de griffie van de FOD WASO.  Het is niet de datum van verzending die telt, maar wel de datum van ontvangst op de FOD WASO. Tegenwoordig kan dit trouwens ook online gebeuren.

Je kan dus nog een bonusplan (cao 90) indien voor dit kalenderjaar, maar de tijd dringt… Gelet op het feit dat de opmaakprocedure toch ook enige tijd in beslag neemt, schiet je dan ook best nu in actie.

Graag begeleiding bij de opmaak van je bonusplan? Neem contact op met de juridische dienst van Accuria.