Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Tijdig doorgeven van Dimona – aangiftes

De wet voorziet dat de aangifte van een indiensttreding moet gebeurd zijn uiterlijk op het ogenblik dat de werknemer zijn prestaties effectief aanvat.
De aangifte van een uitdiensttreding moet uiterlijk gebeurd zijn op de eerste werkdag volgend op het einde van de tewerkstelling. De datum van uitdiensttreding komt overeen met de laatste dag in dienst.

Wanneer wij, als gevolmachtigd sociaal secretariaat, de Dimona-aangifte in jouw plaats verzorgen, is het uiteraard van belang dat we dit binnen deze wettelijk voorziene termijnen kunnen doen:

– bij een indiensttreding ten laatste de gegevens bezorgen vóór 14 uur op de werkdag vóór de indiensttreding.
– bij een uitdiensttreding de gegevens ten laatste bezorgen vóór 14 uur op de werkdag die volgt op de uitdiensttreding.

Zoniet kunnen wij geen tijdige Dimona-aangifte uitvoeren en stel je jouzelf als werkgever bloot aan:

– een strafrechtelijke sanctie of een administratieve geldboete;

– mogelijks een solidariteitsbijdrage opgelegd door de RSZ.

Dit bedrag is in principe gelijk aan 3 maal de basisbijdragen op het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, maar met een minimumbedrag van € 2.500 per werknemer. Het minimumbedrag is afhankelijk van de evolutie van de gezondheidsindex waardoor het elk jaar wordt aangepast. Voor 2022 is het forfaitair bedrag van deze solidariteitsbijdrage € 3.050,16 per werknemer.

Dit bedrag wordt vervolgens verminderd:

– met het totaal aan verschuldigde bijdragen voor de effectieve prestaties die voor de betrokken werknemer wel zijn aangegeven;

– in verhouding met de deeltijdse prestaties, indien de werkgever de materiële onmogelijkheid om voltijdse prestaties te verrichten kan aantonen.

Ook de werknemers zullen in bepaalde gevallen een administratieve geldboete opgelegd kunnen krijgen.

Nog vragen hierover?  Contacteer je dossierbeheerder.