Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen – bedienden

Vanaf 01/07/2022 gelden opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid, met de bijhorende formaliteiten. In dit artikel lichten wij graag de spelregels toe die vanaf 01/07/2022 van toepassing zijn wanneer je een bediende tijdelijk werkloos wilt stellen wegens economische redenen.

Het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen is minder toegankelijk voor bedienden dan voor arbeiders, aangezien dit enkel toegepast kan worden voor bedienden in zogenaamde ondernemingen in moeilijkheden.

 • Voorwaarden

Als werkgever moet je voorafgaandelijk een aanvraag indienen waarin je aantoont dat je aan de preliminaire voorwaarden voldoet om tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden in te voeren. Dit houdt in dat de onderneming gebonden moet zijn door een cao of ondernemingsplan én erkend moet zijn als onderneming in moeilijkheden.

T.e.m. 30/06/2023 kunnen ondernemingen zich beroepen op cao 159, waardoor enkel de RVA een goedkeuring moet geven en je als werkgever zelf geen cao of ondernemingsplan moet afsluiten. Indien er in jouw sector echter een cao werd gesloten m.b.t. de tijdelijke werkloosheid voor bedienden, dan zal deze primeren boven cao 159.

Voor wat het bewijs van ‘onderneming in moeilijkheden’ betreft, gelden t.e.m. 31/12/2022 volgende versoepelingen:

 • Indien de werkgever zich beroept op een substantiële daling van minimum 10% van de omzet, de productie of de bestellingen, dan kan hij de daling van de omzet, de productie of de bestelling in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de regeling van economische werkloosheid bedienden vergelijken met het corresponderende kwartaal in 2019 (en dus niet enkel met het corresponderende kwartaal van de laatste twee kalenderjaren).
 • Indien de werkgever zich beroept op minstens 10% tijdelijke werkloosheid in het RSZ-kwartaal vóór verzending van het formulier C106A, dan kan hij zich ook beroepen op de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de coronapandemie of het conflict in Oekraïne (en dus niet enkel op de dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen).
 • Aanvraag indienen

Voor de aanvraag kan t.e.m. 31/12/2022 het formulier C106A-OVERGANSREGELING worden gebruikt. Dit formulier moet ten minste 14 dagen vóór verzending van de eerste mededeling aangetekend of per e-mail verstuurd worden naar de dienst tijdelijke werkloosheid van het bevoegde RVA-kantoor. De RVA aanvaardt hierbij wel een soepele indieningstermijn, waarbij de werkgever reeds gebruik kan maken van de tijdelijke werkloosheid van zodra de RVA goedkeuring geeft.

 • Maximale schorsingsduur

De maximale schorsingsduur op jaarbasis bedraagt 16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke schorsing (waarbij er minstens 2 arbeidsdagen per week moeten zijn). Er wordt voor het uitputten van het krediet geen rekening gehouden met de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht gelegen vóór 01/07/2022.

 • Verplichtingen als werkgever

 • De werkgever moet voorafgaandelijk een elektronische mededeling van de voorziene economische werkloosheid versturen naar de RVA. Die mededeling moet 7 dagen op voorhand worden verstuurd. De wettelijke mededelingstermijn wordt t.e.m. 31/12/2022 ingekort van 7 naar 3 kalenderdagen. Deze mededeling moet ingediend worden via socialsecurity.be waarbij onder de dienst ‘tijdelijke werkloosheid’ de optie ‘voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen’ gekozen moet worden. Deze mededeling kunnen wij indien gewenst voor jou in orde brengen.
 • De werkgever moet, eveneens minstens 3 dagen op voorhand, de werknemers op de hoogte brengen van de voorziene economische werkloosheid. Indien er een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging aanwezig is in de onderneming, dan moeten de economische redenen die de invoering van de tijdelijke werkloosheid rechtvaardigen aan hen worden meegedeeld.
 • De werkgever moet maandelijks, voor elke werknemer die hij tijdelijk werkloos stelt wegens economische redenen, een elektronische mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag in de maand versturen naar de RVA. Deze mededeling moet ingediend worden via socialsecurity.be waarbij onder de dienst ‘tijdelijke werkloosheid’ de optie ‘Eerste effectieve werkloosheidsdag’ gekozen moet worden. Deze mededeling moet je als werkgever zelf in orde brengen. Uiteraard kan je op onze diensten beroep doen indien je hierbij vragen zou hebben of problemen zou ondervinden.
 • De werkgever moet, bovenop de werkloosheiduitkering, voor elke dag waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens economische oorzaken een supplement betalen. In sommige sectoren wordt dit supplement betaald door een Fonds voor Bestaanszekerheid.
 • e.m. 31/12/2022 blijven werknemers vrijgesteld van de verplichting om een controlekaart C3.2A te gebruiken. Bijgevolg moeten werkgevers deze dan ook niet overhandigen aan hun werknemers en dit ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid. Deze vrijstelling heeft ook tot gevolg dat werknemers niet moeten worden ingeschreven in het (elektronische of papieren) validatieboek.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.