Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Tijdelijke werkloosheid energie

Tijdelijke werkloosheid energie

Omwille van de stijgende energiekosten werd er beslist dat energie-intensieve bedrijven gebruik kunnen maken van een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, namelijk de tijdelijke werkloosheid energie.

Dit stelsel is soepeler dan de bestaande regelingen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en kan zowel voor arbeiders als voor bedienden gebruikt worden. De tijdelijke werkloosheid energie kan worden ingevoerd vanaf 01/10/2022 t.e.m. 31/12/2022.

Het bestaande systeem van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, waarbij er t.e.m. 31/12/2022 versoepelde overgangsmaatregelen gelden, blijft ook bestaan. Dit betekent dat je als werkgever kan kiezen welke van beide systemen je wenst toe te passen.

1) Wie kan gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid energie?

Om gebruik te kunnen maken van het bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie, moet je voldoen aan de definitie van een energie-intensief bedrijf.

Dit betekent dat je moet kunnen aantonen dat:

  • De aankoop van energieproducten (met inbegrip van energieproducten andere dan aardgas en elektriciteit) voor het kalenderjaar 2021 ten minste 3% van de toegevoegde waarde van jouw bedrijf uitmaakt.
  • Jouw definitieve energierekening van het trimester voorafgaand aan het trimester waarin je gebruikt maakt van de regeling tijdelijke werkloosheid energie, verdubbeld is ten opzichte van jouw definitieve energierekening voor hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar.

2) Welke regeling kan je invoeren?

Afhankelijk van het werkgebrek, kan je een regeling van volledige schorsing of een regeling van gedeeltelijke arbeid invoeren, namelijk:

  • Een volledige schorsing voor maximum 4 weken.
  • Een gedeeltelijke schorsing, waarbij er minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1 arbeidsweek per 2 weken gewerkt wordt, voor maximum 3 maanden.

Na het bereiken van deze maximumtermijnen, is het niet verplicht om een werkweek te voorzien. Je kan dus onmiddellijk een nieuwe aanvraag indienen.

3) Welke stappen moet je ondernemen om gebruik te maken van de tijdelijke werkloosheid energie?

3.1) Voorafgaandelijke indiening van formulier C106-ENERGIE

Als je gebruik wenst te maken van de tijdelijke werkloosheid energie, dan moet je voorafgaandelijk een formulier C106A-ENERGIE indienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA van de plaats waar jouw onderneming (maatschappelijke zetel) gevestigd is. https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/c106a-energie

Het formulier moet naar de RVA verzonden worden, via een aangetekende brief of via elektronische weg.  Dit ten minste 5 dagen voordat je de eerste mededeling van de voorziene werkloosheid verstuurt naar de RVA.

In de praktijk zal de RVA deze formulieren bij voorrang verwerken en deze termijn soepel toepassen. Dit betekent dat je, vanaf het ogenblik dat je van de RVA een ontvangstbevestiging van de indiening van het formulier hebt ontvangen, reeds de mededeling van de voorziene werkloosheid kan versturen naar de RVA.

Je moet geen bewijsstukken toevoegen bij het formulier. Je moet die stukken wel ter beschikking houden van de RVA die ze kan opvragen en controleren.

3.2) Mededeling aan de RVA

Nadat je voorafgaandelijk het formulier C106-ENERGIE hebt ingediend, moet je:

– minstens 3 dagen voorafgaand een elektronische mededeling te doen aan de RVA;
– onder meer de redenen vermelden die de tijdelijke werkloosheid rechtvaardigen.

Deze mededeling moet ingediend worden via www.socialsecurity.be. Deze mededeling kunnen wij indien gewenst voor jou in orde brengen.

Wanneer je de tijdelijke werkloosheid energie zowel voor arbeiders als voor bedienden wilt toepassen, dan moet je twee aparte mededelingen doen.

3.3) Maandelijkse mededeling eerste effectieve werkloosheidsdag

Voor elke werknemer die je tijdelijke werkloos stelt, moet je elke maand aan de RVA de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand elektronisch meedelen via. www.socialsecurity.be. Deze mededeling moet je als werkgever zelf in orde brengen. Uiteraard kan je op onze diensten beroep doen indien je hierbij vragen zou hebben of problemen zou ondervinden.

3.4) Kennisgeving aan de werknemers

Je moet de werknemers, via aanplakking of een individueel bericht, minstens 3 dagen vooraf (dag van kennisgeving niet inbegrepen) in kennis stellen van de voorziene werkloosheid.

Indien er een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging aanwezig is in de onderneming, dan moeten de economische redenen die de invoering van de tijdelijke werkloosheid rechtvaardigen aan hen worden meegedeeld.

3.5) Andere formaliteiten

Verder moet er maandelijks nog een elektronische aangifte ASR scenario 5 worden ingediend.  Dit brengt het sociaal secretariaat voor jou automatisch in orde na de maandelijkse loonverwerking.

Een controlekaart C3.2A afleveren aan de werknemers is t.e.m. 31/12/2022 nog steeds niet van toepassing.

4) Welke uitkeringen krijgen de werknemers?

De werknemers waarvoor de tijdelijke werkloosheid energie wordt toegepast, ontvangen een bedrag gelijk aan 70% van het gemiddeld begrensd loon. Op deze uitkeringen wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Bovenop de werkloosheidsuitkering dien je als werkgever nog een toeslag te betalen van minstens € 6,22 per werkloosheidsdag. In sommige sectoren wordt dit supplement betaald door een Fonds voor Bestaanszekerheid.

Voor meer concrete informatie kan je steeds terecht bij jouw dossierbeheerder.