Wil je meer info over de corona-maatregelen? Meer info

Rouwverlof bij overlijden partner of kind verhoogd

Op 15 juli 2021 werd de wet van 27 juni 2021 tot uitbreiding van het rouwverlof, bij overlijden van de partner of een kind, en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Werknemers die geconfronteerd worden met het verlies van hun samenwonende partner/echtgeno(o)t(e) of van hun kind hebben vanaf 25 juli 2021 recht op 10 dagen rouwverlof. Tot op heden hadden werknemers slechts recht op 3 dagen klein verlet wanneer zij te maken kregen met het verlies van hun samenwonende partner/ echtgeno(o)t(e) of kind.

De opname van het rouwverlof moet worden opgedeeld in twee verschillende periodes:

  • er moeten drie dagen opgenomen worden in de periode vanaf de dag van overlijden tot de dag van de begrafenis;
  • de resterende zeven dagen moeten worden opgenomen in het jaar na het overlijden.

Tevens wordt er voorzien dat er afgeweken kan worden van de periode waarin de dagen moeten worden opgenomen en dit voor alle vormen van rouwverlof. Voorwaarde is wel dat de werkgever akkoord gaat.

Indien de werknemer aansluitend na het overlijden van de partner of het kind, arbeidsongeschikt zou worden, zal er vanaf de vierde dag klein verlet een aanrekening gebeuren op de periode van gewaarborgd loon. De aanrekening op het gewaarborgd loon zal enkel en alleen kunnen wanneer de vierde dag van afwezigheid aansluit op de derde dag afwezigheid wegens klein verlet.

De wet voorziet ook dat pleegouders bij het overlijden van een pleegkind recht hebben op 10 dagen rouwverlof, wanneer er sprake is van een langdurige pleegzorg, op het moment van overlijden of in het verleden. De wijze van opname is dezelfde zoals bovenstaand reeds werd aangegeven. Er zal sprake zijn van een langdurige pleegzorg, wanneer het bij aanvang van de pleegzorg, reeds vaststaat dat het kind minstens zes maanden in het gezin van de pleegouders zal verblijven.

Indien het gaat over het overlijden van de pleegvader of -moeder heeft het pleegkind, in het kader van een langdurige pleegzorg, recht op drie dagen klein verlet die op te nemen zijn in een periode die loopt vanaf de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis.

Wanneer er sprake is van een kortdurende pleegzorg hebben de pleegouders recht op één dag klein verlet voor de dag van de begrafenis.

Voor de volledigheid geven we nog mee dat er voor zelfstandigen tevens een uitkering werd voorzien voor een periode van 10 dagen bij het overlijden van samenwonende partner/ echtgeno(o)t(e) of kind.