Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Responsabiliseringsbijdrage voor langdurig zieke werknemers

Vorig jaar werd door de overheid een responsabiliseringsbijdrage ingevoerd via het ‘Terug-naar-werktraject’ om werkgevers, die te maken krijgen met een bovenmaatse instroom van werknemers in invaliditeit, te responsabiliseren.

De maatregel van de responsabiliseringsbijdrage is enkel van toepassing op werkgevers die gemiddeld 50 of meer werknemers in dienst hebben, geconfronteerd worden met een bovenmaatse instroom van werknemers in invaliditeit én waar er ten minste 3 werknemers in invaliditeit zijn getreden in de refertekwartalen.

Bovenmaatse instroom

Eind december 2022 werd het KB gepubliceerd dat bepaalt wanneer er sprake is van een bovenmaatse instroom in invaliditeit.

Concreet is er sprake van een bovenmaatse instroom in invaliditeit als het gemiddelde van de verhoudingen tussen de instroom in invaliditeit van het kwartaal Q (= kwartaal waarin de invaliditeit begint) en de drie voorafgaande kwartalen in verhouding met de totale tewerkstelling VTE van de overeenkomstige kwartalen van het voorafgaande kalenderjaar twee maal hoger ligt dan bij de ondernemingen die tot de eigen sector behoren en drie keer hoger ligt dan bij de algemene private sector. De vergelijking die plaatsvindt in de eigen sector wordt gemaakt op basis van de eerste vier cijfers van de NACE-code van de hoofdactiviteit van de werkgever.

Expliciet worden enkel de werknemers in aanmerking genomen die tussen 18 jaar en 54 jaar oud zijn in het begin van de primaire ongeschiktheid en ten minste drie jaar anciënniteit bij de werkgever tellen. Werknemers die bij aanvang van de invaliditeit een toelating hebben tot werkhervatting, worden niet mee in rekening gebracht bij deze berekening.

Bedrag van de responsabiliseringsbijdrage

De responsabiliseringsbijdrage bedraagt 0,625% van de RSZ-onderworpen lonen van het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin sprake is van die bovenmaatse instroom.

De RSZ berekent de responsabiliseringsbijdrage en int deze via een debetbericht samen met de RSZ-bijdragen voor het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin sprake is van de bovenmaatse instroom. Er zal dus een informatie-uitwisseling ontstaan tussen het RIZIV en de RSZ met betrekking tot het delen van gegevens om de bijdrage te kunnen vaststellen.

De responsabiliseringsbijdrage zal voor het eerst verschuldigd zijn in het tweede kwartaal 2023.

De RSZ zal jaarlijks de betrokken werkgevers op een proactieve wijze op de hoogte brengen indien de gemiddelde instroom in invaliditeit ongunstig aan het evolueren is en de responsabiliseringsbijdrage betaald zal moeten worden.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.