Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Recht op afwezigheid bij testen op Covid-19

De Nationale Arbeidsraad heeft onlangs cao nr. 160 afgesloten.  Deze cao bepaalt dat een werknemer die zich moet laten testen op Covid-19, op basis van de Self Assessment Testing Tool (SATT), gerechtvaardigd afwezig mag zijn van het werk en dit met behoud van loon.

Wat is de Self Assessment Testing Tool (SATT)?

De SATT werd door de overheid in het leven geroepen om huisartsen te ontlasten. Wanneer iemand symptomen heeft, kan hij zelf online een vragenlijst invullen, waarna het systeem hem mogelijks adviseert om een test te laten afnemen.
Heeft de persoon lichte symptomen, dan kan hij een activatiecode aanmaken om een test aan te vragen.  Bovendien levert deze tool een attest af waarmee de persoon zijn afwezigheid op het werk kan rechtvaardigen.

Hoe lang mag de werknemer afwezig zijn?

De werknemer heeft het recht om afwezig te zijn voor de tijd die nodig is om zijn test te laten afnemen en om het resultaat van die test af te wachten.

Van zodra de werknemer in het bezit is van een attest van de SATT, behoudt hij zijn loon gedurende zijn afwezigheid en dit voor maximaal 36u.

Hoe wordt deze afwezigheid vergoed?

De werkgever kan de uren bij de loonverwerking doorgeven met code 111 ‘Gerechtvaardigde afwezigheid SATT’. Deze uren worden vergoed volgens de feestdagenwetgeving.

Wat zijn de verplichtingen van de werknemer?

De werknemer moet zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn afwezigheid en moet hem zo spoedig mogelijk het afwezigheidsattest overmaken.

Van zodra de werknemer het resultaat van zijn test heeft ontvangen, moet hij onmiddellijk zijn werkgever verwittigen van zijn werkhervatting of zijn langere afwezigheid.

Als de werknemer besmet blijkt te zijn met het coronavirus, moet hij contact opnemen met zijn huisarts.  Die oordeelt op basis van de symptomen van de werknemer of deze een attest van arbeidsongeschiktheid dan wel een quarantaine-attest krijgt.

Als de werknemer in quarantaine moet, kan hij genieten van een werkloosheidsuitkering.
Wanneer de werknemer in de mogelijkheid is om te telewerken, kan hij gewoon blijven verder werken en moet zijn loon worden doorbetaald.

Als de werknemer arbeidsongeschikt is, moet de werkgever gewaarborgd loon betalen voor deze afwezigheidsperiode.

Voor welke situaties geldt deze gerechtvaardigde afwezigheid?

Dit nieuwe recht op afwezigheid kan enkel en alleen gebruikt worden door werknemers met lichte symptomen.

De volgende categorieën worden aldus uitgesloten van het toepassingsgebied van deze cao:

  • werknemers met ernstige symptomen (de SATT zal hen doorverwijzen naar hun huisarts);
  • werknemers die positief getest zijn op corona, maar geen symptomen hebben;
  • werknemers die een hoog-risicocontact hebben gehad;
  • werknemers die een test nodig hebben om op reis te gaan.

Wat is de geldigheidsduur van de cao?

De cao loopt af op 28 februari 2022.  Tot dan kan de werknemer maximaal drie keer gebruik maken van deze soort afwezigheid.

Contacteer je dossierbeheerder als je hierover meer info wenst.