Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers: wijzigingen

Onlangs werden er enkele nieuwe regels ingevoerd in de procedure voor re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Deze wijzigingen gaan in vanaf 01/10/2022. De bedoeling van deze nieuwe regels is om de focus te leggen op de effectieve re-integratie van werknemers. In dat kader wordt de beëindiging wegens medische overmacht in de toekomst dan ook losgekoppeld van het re-integratietraject. Hieronder vatten we de belangrijkste wijzigingen voor jullie samen.

  • Contactname met de arbeidsongeschikte werknemer na 4 weken afwezigheid, met oog op het bevorderen van de werkhervatting

Uit onderzoek is gebleken dat hoe langer een werknemer afwezig blijft van het werk, hoe kleiner de kans wordt dat hij effectief het werk nog hervat in de onderneming. Bijgevolg werd er dan ook beslist dat de preventieadviseur – arbeidsarts (of de verpleegkundigen die hem bijstaan) de arbeidsongeschikte werknemer zo snel als mogelijk moet informeren over de verschillende mogelijkheden die bestaan bij werkhervatting, namelijk een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting of een re-integratietraject.

  • Wijzigingen aan het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers

  • Een aantal termijnen in het re-integratietraject wordt gewijzigd op vraag van de sociale partners. Zo worden de termijnen voor de duidelijkheid voortaan uitdrukkelijk bepaald in kalenderdagen en niet langer in werkdagen. Daarnaast worden ook een aantal termijnen verlengd of verkort.
    De belangrijkste wijziging op dat vlak is het feit dat de termijn voor de werknemers om beroep in te stellen wordt opgetrokken van 7 werkdagen naar 21 kalenderdagen.
  • Vereenvoudiging van het aantal beslissingen van de preventieadviseur–arbeidsarts en inzetten op aangepast of ander werk. In plaats van 5 beslissingen wordt het aantal beslissingen van de preventieadviseur – arbeidsarts in het kader van de re-integratiebeoordeling voortaan beperkt tot 3.  Hierbij wordt er ook meer ingezet op het belang van werkpostaanpassingen en op aangepast of ander werk dat rekening houdt met de mogelijkheden en de gezondheidstoestand van de werknemer.
  • Bijzondere procedure in het kader van medische overmacht

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht zal losgekoppeld worden van het re-integratietraject. Om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen wegens medische overmacht zal er in de toekomst een specifieke procedure voor beëindiging van de overeenkomst wegens medische overmacht worden ingevoerd. Deze nieuwe procedure zou wel pas toegepast kunnen worden nadat de werknemer minstens 9 maanden arbeidsongeschikt is.

Deze procedure werd voorlopig nog niet ingevoerd, waardoor dit momenteel nog niet aan de orde is. Uiteraard blijven we dit dossier verder opvolgen en zullen we communiceren van zodra er meer bekend is.

  • Inwerkingtreding en toepassing op lopende re-integratietrajecten

Er zijn geen overgangsmaatregelen voorzien voor de lopende re-integratietrajecten. Dit heeft tot gevolg dat de nieuwe regels onmiddellijk van toepassing zijn op de lopende re-integratietrajecten, aangezien de verschillende fases van het traject op zich niet wijzigen.  Dit houdt bijvoorbeeld in dat de preventieadviseur–arbeidsarts voor een re-integratieverzoek dat vóór  01/10/2022 werd ingediend, maar waarvoor hij nog geen beslissing heeft genomen, na 01/10/2022  één van de nieuwe beslissingen (A, B of C) zal moeten nemen i.p.v. de oude beslissingen (A, B, C, D of E).

Wat de medische overmacht betreft, deze kan voorlopig nog steeds worden toegepast, zolang de specifieke procedure nog niet werd ingevoerd. Dit is wel enkel mogelijk wanneer er besloten werd tot een beslissing B, waarna de werknemer niet wenst in te gaan op het re-integratieplan tot aangepast werk of waarna de werkgever in een verslag motiveert waarom hij geen mogelijkheid ziet tot aangepast werk.

Heb je hierover nog vragen, contacteer je dossierbeheerder.