Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Parkeerreglement

Artikel 1 : Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op alle gebruikers ongeacht het feit of zij er parkeren, stationeren of er laden en lossen. De Wegcode is van toepassing op de site.

Artikel 2 : Aansprakelijkheid

Accuria vzw en Embuild Oost-Vlaanderen zijn geen bewaarnemer en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van ongevallen, diefstal of beschadiging zelfs ten dele aan de voertuigen die zich op de site bevinden.

Artikel 3 : Openingstijden parkeerfaciliteiten

Accuria vzw en Embuild Oost-Vlaanderen beheren de verschillende soorten parkeerfaciliteiten :

 • parkeerfaciliteit voor personeel
 • parkeerfaciliteit huurders van parkeerplaatsen
 • parkeerfaciliteit bezoekers
 • parkeerfaciliteit evenementen (specifieke momenten)

Artikel 4 : Toegang tot de parkeerfaciliteiten

1.Toegang tot de parking met voertuigen (inclusief fietsen en bromfietsen) voor bezoekers is enkel mogelijk tijdens de werkdagen van 7 uur tot 19 uur, toegang buiten deze openingsuren is enkel toegestaan voor personeel en huurders van parkeerplaatsen.

2.Toelating tot het gebruik van een parkeerfaciliteit is niet afdwingbaar. M.a.w. een toegangsrecht geeft geen recht om fout te parkeren. Er kan geen parkeerplaats worden opgeëist in geval van ondercapaciteit of bij organisatie van evenementen waarvoor parkeerplaatsen zijn voorbehouden.

Artikel 5 : Gebruik van de parkeerfaciliteiten

1.Door gebruik te maken van de parkeerfaciliteiten (inclusief weginfrastructuur) verklaart de gebruiker zich formeelakkoord met :

 • de volledige inhoud van dit reglement;
 • het feit dat de Wegcode van toepassing is op de parkeerfaciliteit;
 • het feit dat door Accuria vzw en Embuild Oost-Vlaanderen aangeduide “bevoegde personen” als bevoegde personen volgens artikel 4 van de Wegcode kunnen optreden op de site ;
 • het feit dat door Accuria vzw en Embuild Oost-Vlaanderen aangeduide bevoegde personen volgens de regelgeving van dit reglement aan een takeldienst opdracht kunnen geven om een voertuig te laten verplaatsen (takeldienst);
 • het feit dat de verplaatsing (takeldienst) van voertuigen volgens artikel 4.4 van de Wegcode gebeurt op risico en kosten van de bestuurder of de burgerlijk aansprakelijke persoon (eigenaar voertuig);
 • het feit dat de parkeerfaciliteit valt onder de regelgeving van Privaat parking waar artikel 87.8 van het Veldwetboek van toepassing is.
  (wie het verbod overtreedt, kan strafrechterlijk vervolgd worden voor de politierechtbank. Een gerechtsdeurwaarder zal de feiten vaststellen en een PV maken, waarna het voertuig weggetakeld zal worden. De overtreder betaalt de takelkosten. Betaalt hij niet, dan kan hij voor de rechtbank gedaagd worden. Het vonnis waarin de overtreder wordt veroordeeld kan met alle middelen van recht worden uitgevoerd, ook met uitvoerend beslag)

2.De gebruiker van de parkeerfaciliteit moet zich steeds houden aan de Wegcode. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangeduid is de maximum toegelaten snelheid 10 km per uur. Van iedere gebruiker wordt bovendien de nodige voorzichtigheid en respect voor de andere weggebruikers verwacht.

3.Sommige parkeerplaatsen zijn toegewezen aan huurders. Deze zijn herkenbaar aan een aanduiding met vermelding firmanaam of nummerplaat. Bestuurders die niet beschikken over de nodige gebruiksrechten maar die door laden en lossen gebruik maken van dergelijke parkeerplaats, dienen na het laden en lossen de parkeerplaats met hun onverwijld te verlaten.

4.Op parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een functiebeperking moet de speciale kaart, zoals aangeduid in artikel 27.4 van de Wegcode, voorgelegd worden. Het ontbreken van deze kaart wordt als fout parkeren beschouwd.

5.Op parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor elektrische wagens mag enkel geparkeerd worden tijdens een oplaadbeurt, anders wordt dit als fout parkeren beschouwd.

6.Voor bezoekers is de parking enkel toegankelijk tijdens de werkdagen van 7 uur tot 19 uur. De parking kan tijdens deze openingsuren enkel verlaten worden met een geldig parkeerticket. Niet in het bezit zijn van een geldig parkeerticket kan aanleiding geven tot een boete van 25€. Accuria vzw en Embuild Oost-Vlaanderen kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de onbereikbaarheid van een voertuig buiten de openingsuren.

7.Het is ten stelligste verboden de parking te gebruiken als speel- of ontspanningsruimte.

8.Zonder voorafgaande toelating is het verboden om activiteiten te organiseren op de site. Dergelijke toelating kan, na ontvangst van een gemotiveerd verzoek, verleend worden door de directeur van Accuria vzw of door de directeur van Embuild Oost-Vlaanderen. De organisatoren van activiteiten moeten steeds alle afval ten gevolge van hun activiteiten opruimen en afvoeren.

9.Zonder voorafgaande toelating is het verboden om enige vorm van reclame te maken en/of goederen/diensten te koop of ter verhuring aan te bieden op de site. Dergelijke toelating kan, na ontvangst van een gemotiveerd verzoek , verleend worden door de directeur van Accuria vzw of door de directeur van Embuild Oost-Vlaanderen.

10.Het is ten stelligste verboden om afval achter te laten en/of te storten op de parking. Kosten voor opruiming worden integraal doorgerekend aan de vervuiler.

11.Indien buiten de werkdagen van 7 uur tot 19 uur gebruik wordt gemaakt van de nood knop (aan de slagboom aan de uitrit) om de parking te verlaten, en men niet beschikt over een geldig parkeerticket, wordt een boete van 250€ aangerekend.

Artikel 6 : Hinderlijk of fout geparkeerde voertuigen

1.Het is verboden auto’s te parkeren of fietsen te stallen of in het algemeen een voertuig te plaatsen op andere locaties dan de daartoe aangeduide plaatsen. Het op hinderlijke wijze plaatsen van een voertuig op meer dan 22n aangeduide plaats wordt eveneens als fout parkeren beschouwd. Het op hinderlijke wijzen plaatsen van een voertuig, waarbij het tot over de rijbaan reikt, wordt eveneens als fout parkeren beschouwd.

2.Bij ongeval of ongewild immobiliseren van een voertuig zal de gebruiker onmiddellijk het nodige doen op dat zijn voertuig geen enkele hinder zou vormen voor het normaal verkeer op de site. Bij een ongeval wordt de directeur van Accuria vzw of de directeur van Embuild Oost-Vlaanderen steeds op de hoogte gebracht.

3.Indien een voertuig of zijn inhoud op enig moment gevaar inhoudt voor personen en/of goederen wordt dit eveneens als fout parkeren beschouwd.

Artikel 7 : Maatregelen ter handhaving

1.De directie van Accuria vzw en Embuild Oost-Vlaanderen hebben een aantal “bevoegde personen” aangeduid om toe te zien op de naleving van dit reglement. De gebruiker moet zich schikken naar de mondelinge richtlijnen die door deze bevoegde personen gegeven worden.

2.Er wordt gebruik gemaakt van een database “voertuigen met een overtreding”. In de database worden de kentekens van de voertuigen met een overtreding bijgehouden.

3.Camerabeelden kunnen gebruikt worden om overtredingen vast te stellen.

4.Elke overtreding van bovenstaande regels kan gesanctioneerd worden door de daartoe aangeduide personen. Bij herhaaldelijke overtredingen hebben de “bevoegde personen” tevens het recht tot toelating te weigeren en/of de huurder van een parkeerplaats te ontzetten uit zijn recht tot toelating en éénzijdig het huurcontract verbreken.

5.Sancties :

 • tijdens openingsuren parking : het niet in bezit zijn van een geldig ticket om de parking te verlaten, kan aanleiding geven tot een boete van 25€;
 • buiten de openingsuren parking : het gebruik/misbruik van de intercom aan de slagboom uitrit kan aanleiding geven tot een boete van 250€;
 • het begaan van in dit reglement opgesomde overtredingen kan aanleiding geven tot een boete van 25€

Volgende zijn voorbeelden van overtredingen :

 • met 1 parkeerticket meerdere voertuigen buiten laten;
 • parkeren na laden en lossen wanneer men voor de betreffende parkeerfaciliteit niet over de nodige toegangsrechten beschikt;
 • het voertuig zonder toestemming ’s nachts of op een zon- of feestdag op de parking achterlaten;
 • parkeren zonder speciale kaart (artikel 27.4 van de Wegcode) op parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een functiebeperking;
 • het voertuig is niet geparkeerd binnen een aangeduide parkeerplaats;
 • het op hinderlijke wijze plaatsen van een voertuig op meer dan één aangeduide parkeerplaats;
 • het op hinderlijke wijze plaatsen van een voertuig, waarbij het tot over de rijbaan reikt,
 • het voertuig hindert of bedreigt de veiligheid of de goede werking van de parkeerfaciliteit;
 • het voertuig is een gevaar voor personen of goederen;

6.In geval van een overtreding van dit reglement gepaard gaat met enige vorm van fysieke of verbale agressie, bedreiging of intimidatie vanwege een derde, dan wordt dit onverwijld gemeld aan de politie.

Artikel 8 : Afwijkingen

De eigenaars (Accuria vzw en Embuild Oost-Vlaanderen) van de site hebben het recht om 4 maal per jaar alle parkeerplaatsen op te eisen gedurende 48 uur. De huurders worden hiervan minimaal 14 kalenderdagen op voorhand verwittigd en krijgen hiervoor geen vergoeding.