Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Nieuwe procedure beëindiging arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht

Via onze nieuwsbrief van de maand oktober 2022 hadden wij reeds laten weten dat het bestaande re-integratietraject voor langdurig zieken aangepast werd, waarbij de focus nog meer kwam te liggen op de werkhervatting van arbeidsongeschikte werknemers. In dat kader werd het re-integratietraject dan ook losgekoppeld van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht.

Bijgevolg zijn er dus twee verschillende procedures ontstaan, namelijk enerzijds het re-integratietraject, gericht op de werkhervatting, en anderzijds het traject medische overmacht, gericht op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht.

Het nieuwe re-integratietraject was al in werking getreden vanaf 01/10/2022. Ondertussen werd ook het nieuwe traject medische overmacht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal deze nieuwe procedure in werking treden op 28/11/2022.

  • Verloop traject medische overmacht

De preventieadviseur-arbeidsarts (PA-AA) gaat na of het definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk nog uit te voeren én of een beëindiging van een arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht aan de orde is.

Dit onderzoek kan ten vroegste gebeuren na 9 maanden ononderbroken volledige arbeidsongeschiktheid. Deze termijn van 9 maanden wordt onderbroken wanneer de werknemer effectief het werk hervat, tenzij de werknemer binnen de eerste veertien dagen van deze werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt. Bovendien kan de procedure niet worden opgestart zolang er nog een re-integratietraject loopt.

Het traject bestaat uit verschillende stappen:

  • De procedure kan worden opgestart door de werkgever of door de werknemer, waarbij de initiatief nemende partij de andere partij van dit verzoek in kennis moet stellen, alsook de PA-AA.Indien de kennisgeving uitgaat van de werkgever dan moet deze kennisgeving ook nog bijkomend vermelden dat de werknemer het recht heeft om aan de PA-AA te vragen om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken en dat hij het recht heeft om zich te laten bijstaan door de vakbondsafvaardiging.
  • De PA-AA nodigt de werknemer uit voor een onderzoek en vraagt of de werknemer een onderzoek voor ander of aangepast werk wenst via het re-integratieproject. Indien dit het geval is, dan wordt er een zijsprong gemaakt naar het re-integratietraject.
  • DE PA-AA bezorgt de vaststelling van de al dan niet definitieve ongeschiktheid aan de werknemer en de werkgever, desgevallend samen met de re-integratiebeoordeling, binnen een termijn van 3 maanden.
  • De werknemer die in eerste instantie geen onderzoek voor ander of aangepast werk wenste, kan mits gemotiveerde vraag alsnog het onderzoek vragen via het re-integratietraject. Dit moet gebeuren per aangetekend schrijven aan de werkgever en aan de PA-AA, binnen de 7 dagen na de vaststelling van de PA-AA. De PA-AA bezorgt de re-integratiebeoordeling met de voorwaarden en de modaliteiten voor ander of aangepast werk aan de werkgever en aan de werknemer, binnen een termijn van 30 dagen. In dat geval moet de werkgever de nodige stappen nemen met het oog op een re-integratieplan of een motiveringsverslag.
  • Beëindiging wegens medische overmacht

Het einde wegens medische overmacht is enkel mogelijk wanneer duidelijk is dat de werknemer definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk (na afloop van de beroepstermijn van 21 dagen of van de beroepsprocedure) én:

  • ofwel de werknemer niet gevraagd heeft om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken via de re-integratieprocedure;
  • ofwel de werknemer wel gevraagd heeft om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken via de re-integratieprocedure én de werkgever in een motiveringsverslag heeft toegelicht waarom dit niet mogelijk is;
  • ofwel de werknemer gevraagd heeft om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken via de re-integratieprocedure én hij het voorgestelde plan van de werkgever geweigerd heeft.

Indien de PA-AA niet van oordeel is dat het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten, dan eindigt de procedure trouwens zonder gevolg. De procedure kan pas opnieuw worden opgestart wanneer de werknemer opnieuw gedurende een termijn van ten minste 9 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt is.

  • Overgangsmaatregelen

In het verleden verliepen zowel de re-integratie van langdurig zieken als de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht via eenzelfde procedure. Vanaf 28 november 2022 zullen dit twee aparte procedures zijn en kan de arbeidsovereenkomst enkel nog beëindigd worden wegens medische overmacht na het doorlopen van het traject medische overmacht en dus niet meer na het doorlopen van een re-integratietraject. Er is geen overgangsregeling voorzien voor werknemers die zich reeds in een lopend re-integratietraject bevinden.

De nieuwe procedure doet evenwel geen afbreuk aan het recht van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen mits het laten presteren van een opzeggingstermijn of mits het uitbetalen van een opzeggingsvergoeding.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.