Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Maak tijdig jouw collectieve vakantie voor 2023 bekend

Er is geen wettelijke uiterste datum vooropgesteld rond de communicatie van de effectieve collectieve sluitingsperiode. Toch doe je er als werkgever goed aan om dit tijdig te doen om discussies met jouw werknemers te vermijden.

Indien het paritair comité waartoe jouw onderneming behoort op 31 december geen beslissing genomen heeft over collectieve sluiting voor het jaar nadien, mag je hierover zelf afspraken maken. Voor vragen omtrent de eventuele sectorale afspraken op vlak van collectieve vakantie, kan je steeds contact opnemen met jouw dossierbeheerder.

Je dient vooraf jouw werknemers of de vertegenwoordigers van de werknemers te raadplegen om in onderling akkoord de periode van collectieve sluiting te kunnen vastleggen. Je moet het akkoord krijgen van de ondernemingsraad of, bij gebrek aan een ondernemingsraad, van de vakbondsafvaardiging. In het geval er ook geen vakbondsafvaardiging bestaat, kan het jaarlijks collectief verlof enkel vastgelegd worden op grond van een overeenkomst tussen jou als werkgever en alle werknemers.

Van zodra een akkoord wordt bereikt over de bepaling van de data van collectieve sluiting moet je dit aanplakken, een kopie overhandigen aan jouw werknemers en een afschrift verzenden naar de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten. Dit dient online te gebeuren op https://www.arbeidsreglement.belgie.be

De data moeten verplicht worden vermeld in het arbeidsreglement. Indien binnen de onderneming voor het eerst een collectieve sluiting wordt ingevoerd, dan houdt dit een wijziging van het arbeidsreglement in en dient de daartoe voorziene procedure nageleefd te worden.

Indien jouw onderneming collectief gesloten is in 2023, verzoeken wij jou vriendelijk ons een kopie van de data van de collectieve sluiting over te maken, zodat wij dit kunnen ingeven in onze systemen.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.