Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Koopkrachtpremie: stand van zaken

Eind november 2022 bereikte de regering een akkoord over de loonmarge 2023-2024. In dit akkoord werd beslist dat er geen ruimte is voor loonkostverhoging, maar werd er wel de mogelijk voorzien dat er een eenmalige koopkrachtpremie wordt toegekend aan werknemers van ondernemingen die goede resultaten hebben behaald. De ministerraad van 24 maart 2023 keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijke besluiten goed over de toekenning van deze koopkrachtpremie.

Bedrag

Bedrijven die goede of uitzonderlijke resultaten hebben geboekt, krijgen de mogelijkheid om een eenmalige premie in de vorm van consumptiecheques toe te kennen van maximum € 500. In geval van uitzonderlijke hoge winst kan de premie tot € 750 bedragen.

De begrippen ‘goede of uitzonderlijke resultaten’ en ‘uitzonderlijke hoge winst’ zijn niet gedefinieerd in de voorontwerpen. De sociale partners zullen dus op sectoraal niveau moeten bepalen wat daar onder wordt verstaan.

Sociale en fiscale behandeling

Indien de koopkrachtpremie voldoet aan de wettelijke voorschriften, is deze slechts onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%. De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd. Op fiscaal gebied werd bepaald dat de premie is vrijgesteld van belasting. De premie en de daarop verschuldigde bijzondere bijdrage vormen beroepskosten.

Uitgifte

De koopkrachtpremie kan worden uitgegeven vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 en is geldig tot en met 31 december 2024.

Verdere procedure

De ontwerpen van koninklijk besluit worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Zelfs na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, moeten de sectorale akkoorden 2023 – 2024 worden afgewacht. De koopkrachtpremie kan namelijk via een sectorale cao worden vastgelegd en het is ook aan de sectoren om de begrippen ‘goede of uitzonderlijke resultaten’ en ‘uitzonderlijk hoge winst’ te bepalen. Het is dus aangewezen om deze akkoorden af te wachten, zodat je als werkgever niet dubbel moet betalen.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.