Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Invoering nieuw zorgverlof

Vanaf 10 november 2022 werd er een nieuw verlof ingevoerd, namelijk het zogenaamde zorgverlof. In het kader van dit zorgverlof heeft de werknemer recht om van het werk afwezig te zijn gedurende maximaal 5, al dan niet aaneensluitende, dagen per kalenderjaar, met het oog op het verlenen van persoonlijke zorg of steun aan een gezinslid of familielid dat om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun.

Begrippen

De volgende begrippen zijn in dit kader van toepassing:

· gezinslid: elke persoon die samenwoont met de werknemer;

· familielid: de echtgenoot van de werknemer of de persoon met wie de werknemer wettelijk samenwoont, alsook bloedverwanten tot de eerste graad van de werknemer;

· een ernstige medische reden als gevolg waarvan men behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun: elke gezondheidstoestand, al dan niet het gevolg van een ziekte of medische ingreep, die door de behandelend arts als dusdanig wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat er behoefte is aan aanzienlijke zorg of steun;

· zorg of steun: elke vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging.

Aanvraag

De werknemer die gebruik wenst te maken van het zorgverlof, stelt zijn werkgever hiervan vooraf in kennis.

Ter staving van zijn afwezigheid bezorgt de werknemer zo snel mogelijk een attest van de behandelend arts van het betrokken gezinslid of familielid. Uit dit attest moet blijken dat het gezinslid of familielid ernstige medische behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun. Het attest mag de medische reden zelf niet vermelden.

Duur

Het zorgverlof geeft recht om gedurende maximaal 5 dagen per kalenderjaar afwezig te zijn van het werk. De duur van dit verlof wordt aangerekend op het verlof om dwingende reden, welk in totaal  in principe 10 dagen per kalenderjaar bedraagt.

Bezoldiging

In principe worden deze verlofdagen niet bezoldigd. De wet voorziet wel dat, wanneer de werknemer geen loon ontvangt in het kader van verlof om dwingende redenen, hij een uitkering van de RVA zal ontvangen.

De voorwaarden, toekenningsmodaliteiten en het bedrag van deze uitkering moeten nog worden bepaald bij koninklijk besluit. Vermoedelijk zal er dus niet onmiddellijk een recht op uitkeringen zijn.

Ontslagbescherming

Een werknemer is beschermd tegen ontslag gedurende een periode die ingaat op het ogenblik van de kennisgeving aan de werkgever, en uiterlijk op dag van de opname van dit zorgverlof, en eindigt een maand na de opname ervan, behalve om redenen die vreemd zijn aan de opname van het zorgverlof. Op verzoek van de werknemer stelt de werkgever hem schriftelijk in kennis van dergelijke redenen.

Indien de redenen van het ontslag vreemd aan het zorgverlof niet kunnen worden aangetoond, heeft de werknemer recht op een forfaitaire vergoeding van 6 maanden brutoloon.

Een ontslag door de werkgever na afloop van de beschermde periode en waarvoor tijdens de beschermde periode enige voorbereiding werd betroffen, wordt gelijkgesteld met een ontslag gegeven tijdens de periode van bescherming.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.