Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Individueel maatwerk gaat van kracht vanaf 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 kunnen alle werkgevers, dus ook werkgevers uit de privésector die niet specifiek hun activiteiten richten op collectief maatwerk, beroep doen op individueel maatwerk om personen met een arbeidsbeperking (lees: personen met een medische, mentale, psychische of psychosociale problematiek of langdurig werklozen die een aantal competenties zijn kwijtgeraakt) aan te werven. Individueel maatwerk compenseert de eventuele extra kosten of mogelijke lagere productiviteit van deze werknemer. De compensatie kan bestaan uit een loonpremie of een begeleidingspremie.

Welke werknemers?

Om voor individueel maatwerk in aanmerking te komen, moeten de werknemers aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • wonen in Vlaanderen of wonen in een lidstaat van de EER of EU en werken in Vlaanderen;
  • een arbeidsovereenkomst van minstens 24 uur hebben; het type arbeidsovereenkomst maakt geen verschil (studenten, flexi’s, extra’s, seizoenarbeiders met een plukkaart);
  • attestering van de arbeidsbeperking en de behoefte aan individueel maatwerk door de VDAB; deze vaststelling geldt voor maximum 5 jaar maar is verlengbaar.

Werkt de werknemer deeltijds bij meerdere werkgevers? Dan moet elke werkgever apart een aanvraag indienen voor individueel maatwerk.

Wil je als werkgever weten of een werknemer met een arbeidsbeperking in aanmerking komt voor individueel maatwerk? Dan zal je aan de werknemer moeten vragen om contact op te nemen met de VDAB. Dit mag je als werkgever niet in de plaats van de werknemer doen omwille van de privacy.

Loonpremie en/of begeleidingspremie?

De compensatie van individueel maatwerk kan bestaan uit een loonpremie of begeleidingspremie.

De loonpremie compenseert eventuele bijkomende kosten voor de organisatie omwille van de arbeidsbeperking. De begeleidingspremie compenseert de kosten voor eventuele begeleiding van de werknemer met een arbeidsbeperking.

Het departement Werk en Sociale Economie berekent de premies aan de hand van de DMFA-aangifte die werkgever op kwartaalbasis moet doen bij de RSZ. De betaling gebeurt vervolgens automatisch. De werkgever kan ook een maandelijks voorschot aanvragen.

Overgangsmaatregelen?

Individueel maatwerk bouwt verder op de ervaringen van de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE), de Lokale Diensteneconomie (LDE) en de maatwerkafdelingen (MWA) binnen de maatregel collectief maatwerk.  Deze vier maatregelen worden geïntegreerd binnen het nieuwe beleidskader van individueel maatwerk.

Voor wat specifiek de VOP betreft: deze wordt maximaal 5 jaar na de inwerkingtreding van individueel maatwerk opgeheven. Werkgevers en zelfstandigen die reeds voor de inwerkingtreding van individueel maatwerk gebruik maakten van de VOP, kunnen van de premie blijven genieten (volgens de voorwaarden van de huidige regeling). Een nieuwe aanvraag, een aanvraag tot verhoging of tot verlenging zal na 1 juli 2023 niet meer mogelijk zijn. Aanvragers zullen zich moeten richten tot het kader van het individueel maatwerk.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder en ook via onderstaande link kan je meer informatie terugvinden: https://www.vlaanderen.be/individueel-maatwerk