Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Economische werkloosheid voor bedienden: verlenging CAO nr. 159

Ondernemingen hebben de mogelijkheid om ook voor hun bedienden een aanvraag in te dienen om een systeem van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen toe te passen. Economische werkloosheid is minder toegankelijk voor bedienden dan voor arbeiders, aangezien dit voor bedienden enkel toegepast kan worden in zogenaamde ondernemingen in moeilijkheden.

Bij het indienen van een aanvraagdossier moet de werkgever dan ook aantonen dat de onderneming zich in een moeilijke economische situatie bevindt. Anderzijds moet de onderneming ook gebonden zijn door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst, een ondernemings-cao of een ondernemingsplan opgesteld door de werkgever.

De Nationale Arbeidsraad heeft een aanvullende cao nr. 159 gesloten waarop de werkgever zich kan beroepen indien hij niet gebonden is door een cao of een ondernemingsplan. Deze aanvullende cao, die in een versoepelde procedure voorziet, treedt echter buiten werking op 30 juni 2023.

Op 30 mei 2023 werd een nieuwe cao nr. 172 gesloten die de procedure om tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden aan te vragen opnieuw vergemakkelijkt voor de periode vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

1.  Wat moet een werkgever doen indien hij vanaf 1 juli 2023 (verder) gebruik wil maken van economische werkloosheid voor bedienden?

  • De werkgever wil voor de eerste keer een beroep doen op het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden.

Een werkgever die in het verleden nog geen formulier C106A heeft ingediend bij de RVA of de Commissie ondernemingsplannen, en bijgevolg nog niet erkend is als onderneming in moeilijkheden, moet een formulier C106A indienen bij de RVA.

Daarnaast moet de werkgever ook nog aantonen dat hij aan één van de voorwaarden voldoet om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden.

Indien de werkgever aan alle voorwaarden voldoet, stelt de RVA hem daarvan in kennis. Hij kan dan gebruik maken van het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden vanaf de refertedatum vermeld op het formulier C106A tot en met 30 juni 2025.

  • De werkgever is reeds erkend als onderneming in moeilijkheden op grond van cao nr. 159 en wenst na 30 juni 2023 verder gebruik te maken van het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden.

Een werkgever die na 30 juni 2023 verder gebruik wil maken van economische werkloosheid voor bedienden, moet niet opnieuw aantonen dat het om een onderneming in moeilijkheden gaat. Hij moet dus geen nieuw formulier C106A indienen bij de RVA.

De RVA verlengt de einddatum van de erkenning als onderneming in moeilijkheden automatisch tot 30 juni 2025.

  • De werkgever is reeds erkend als onderneming in moeilijkheden op grond van een andere cao (niet de cao nr. 159) of een ondernemingsplan waarvan de geldigheidsduur is verstreken

Een werkgever die na het verstrijken van de cao of het ondernemingsplan verder gebruik wil maken van het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden, moet niet opnieuw aantonen dat het om een onderneming in moeilijkheden gaat indien hij zich voor het wettelijk kader beroept op de cao nr. 172.

De werkgever moet wel een nieuw formulier C106A indienen bij de RVA waarvan enkel rubriek II is ingevuld. Als wettelijk kader wordt aangeduid: “cao nr. 172 (en reeds een goedkeuring op grond van een andere cao of ondernemingsplan waarvan de geldigheidsduur is verstreken).”

De werkgever kan dan tot 30 juni 2025 verder gebruik maken van het stelsel van de economische werkloosheid voor bedienden en wordt daarvan in kennis gesteld door de RVA.

2. Aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever

De cao nr. 172 voorziet een minimale aanvullende vergoeding, ten laste van de werkgever, van € 6,22 per dag werkloosheid.

Bovendien moet deze aanvullende vergoeding minstens gelijk zijn aan de aanvullende vergoeding toegekend aan de arbeiders van dezelfde werkgever. Indien er in de onderneming geen arbeiders worden tewerkgesteld, moet de aanvullende vergoeding gelijk zijn aan de aanvullende vergoeding van het paritair comité waaronder de onderneming zou ressorteren indien ze arbeiders zou tewerkstellen.

De minimale aanvullende vergoeding van € 6,22 per dag werkloosheid zal jaarlijks op 1 januari geïndexeerd worden.

3. Maximum krediet tijdelijke werkloosheid

Een onderneming kan per kalenderjaar slechts gebruik maken van een maximum aantal kalenderweken economische werkloosheid voor bedienden (=krediet):

  • 16 weken volledige schorsing;
  • 26 weken gedeeltelijke schorsing.

In geval van een combinatie van volledige en gedeeltelijke schorsing vormen twee weken gedeeltelijke schorsing het equivalent van één week volledige schorsing van de overeenkomst.

Opmerking: de cao nr. 172 voorziet geen nieuw krediet, dus in 2023 moet rekening worden gehouden met een eventueel reeds uitgeput krediet in de periode vanaf 1 januari 2023 t.e.m. 30 juni 2023.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.