Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Doelgroepvermindering : herstel van de werkgelegenheid

De regering heeft beslist om aan bepaalde werkgevers een doelgroepvermindering toe te kennen met het oog op het herstel van de werkgelegenheid in de sectoren die enige tijd gesloten zijn gebleven of die op een andere manier als gevolg van de coronacrisis een verminderde activiteit hebben gekend en daarnaast ook in de sectoren die werkgelegenheid creëren. Deze doelgroepvermindering heeft betrekking op het 3e kwartaal 2021. Hieronder informeren wij jou uitgebreid over deze nieuwe maatregel.

Voorwaarde om in aanmerking te komen

Om voor de doelgroepvermindering in aanmerking te komen, moet de werkgever in het 3e kwartaal 2021 een toename van het arbeidsvolume kennen t.o.v. het arbeidsvolume in het 1e kwartaal 2021.

Deze toename kan worden gerealiseerd aan de hand van nieuwe bijkomende aanwervingen, maar ook door bijvoorbeeld werknemers die tijdelijke werkloos waren terug aan de slag te laten gaan bij hun werkgever.

Deze toename wordt berekend op basis van de ‘totale µ(glob)’. Deze complexe technische berekening zal door Accuria gebeuren en is afhankelijk van de grootte van de onderneming, namelijk:

 • voor werkgevers die gemiddeld minder dan 50 werknemers tewerkstellen, moet deze toename minstens 25 % bedragen;
 • voor werkgevers die gemiddeld tussen de 50 en 499 werknemers tewerkstellen, moet deze toename minstens 20 % bedragen, met een minimale verhoging van de ’totale µ(glob)’ gelijk aan 12,5;
 • voor werkgevers die gemiddeld 500 werknemers of meer tewerkstellen, moet deze toename minstens 10 % bedragen, met een minimale verhoging van de ’totale µ(glob)’ gelijk aan 100.

Bijkomende voorwaarden

Om voor de bijdragevermindering in aanmerking te komen, moet de werkgever daarnaast ook nog aan enkele bijkomende voorwaarden voldoen, namelijk:

 • De werknemers waarvoor de doelgroepvermindering wordt toegepast, moeten ononderbroken in dienst worden gehouden gedurende het betreffende kwartaal (3e kwartaal 2021), behalve als de werknemer zelf ontslag neemt of om dringende redenen ontslagen wordt.
 • De werkgever moet zich in 2021 van volgende zaken onthouden:
 • de uitkering van dividenden aan de aandeelhouders;
 • de uitkering van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de directie van de onderneming;
 • de inkoop van eigen aandelen.
 • In het 2e en 3e kwartaal 2021 mag er geen collectief ontslag aangekondigd geweest zijn.
 • Werkgevers aan wie het gebruik van een geregistreerd kassysteem is opgelegd, moeten deze verplichting nakomen.
 • In 2021 moet de werkgever aan de opleidingsdoelstellingen voldoen voorgeschreven door de Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk. Deze wet voorziet gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar per VTE (voltijdsequivalent). Indien de sector hierover een cao heeft afgesloten, dan moet de werkgever deze naleven. Wanneer er geen cao werd afgesloten, dan moet de werkgever gemiddeld per jaar minstens 2 opleidingsdagen per VTE toekennen. Voor KMO’s bestaan hierop uitzonderingen.

Bedrag van de vermindering

Het gaat om een doelgroepvermindering voor het 3e kwartaal 2021 voor maximum 5 werknemers per vestigingseenheid.

Het bedrag van de doelgroepvermindering is verschillend voor werkgevers van wie de activiteit zwaar is getroffen tijdens de pandemie en voor werkgevers die niet of minder zwaar zijn getroffen, namelijk:

 • voor de zwaar getroffen werkgevers is het bedrag van de vermindering gelijk aan 2.400,00 EUR (G17) voor maximum 5 werknemers per vestigingseenheid;
 • voor de andere werkgevers is het bedrag van de vermindering gelijk aan 1.000,00 EUR (G1) voor maximum 5 werknemers per vestigingseenheid.

Definitie van een ‘zwaar getroffen werkgever’ in het kader van de maatregel

Een werkgever wordt beschouwd als ‘zwaar getroffen’ wanneer het arbeidsvolume in het 1e kwartaal 2021 ten minste 50 % lager ligt dan in het 1e kwartaal 2020 of wanneer het arbeidsvolume in het 4e kwartaal 2020 ten minste 50 % lager ligt dan in het 4e kwartaal 2019.

Werkgevers die hun activiteit pas in het 2e kwartaal 2020 hebben aangevat, worden niet als ‘zwaar getroffen’ beschouwd en kunnen bijgevolg enkel in aanmerking komen voor de vermindering G1 (1.000,00 EUR) voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid.

Algemene informatie

Noch de toename van het arbeidsvolume tussen het 1e en het 3e kwartaal 2021, noch de afname die bepalend is om een werkgever als ‘zwaar getroffen’ te beschouwen, mogen het gevolg zijn van een wettelijke herstructureringsoperatie zoals een fusie, een splitsing of de overdracht van een bedrijfstak.

Alle berekeningen gebeuren steeds op het niveau van de werkgever.

Controle

De RSZ zal controles uitvoeren op het naleven van de voorwaarden. Als uit de controles zou blijken dat de werkgever niet onder het toepassingsgebied van deze maatregel valt of de toekenningsvoorwaarden niet naleeft, dan zal de vermindering in de DmfA-aangifte worden geannuleerd.

Praktisch

Accuria zal voor haar klanten controleren of er in het 3e kwartaal 2021 al dan niet sprake is van een toename van het arbeidsvolume t.o.v. het 1e kwartaal 2021. Het arbeidsvolume van het 3e kwartaal 2021 kan echter pas berekend worden na de DmfA-afsluiting van het 3e kwartaal 2021 (in de loop van de maand oktober 2021). Pas na deze afsluiting kan gecontroleerd worden of de werkgever eventueel in aanmerking komt voor deze doelgroepvermindering.

Wat de andere bijkomende voorwaarden betreft, hebben wij echter voor alle voorwaarden niet de nodige informatie om te oordelen of deze al dan niet vervuld zijn.
Deze informatie moet dan ook door de werkgever aan ons bezorgd worden, via een verklaring op eer (klik hier).

Wij zullen de vermindering enkel kunnen toepassen wanneer wij deze verklaring op eer ontvangen hebben.
Indien wij deze verklaring niet ontvangen, dan zal de vermindering niet toegepast kunnen worden, ook al kom je er misschien wel voor in aanmerking.

Wij zouden dan ook willen vragen om deze verklaring ten laatste op 08/10/2021 ingevuld en ondertekend aan ons terug te bezorgen via dmfa@accuria.be

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.