Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Decemberafrekening: bedienden met vermindering arbeidsduur in 2021

Wat is de decemberafrekening?

Wanneer een bediende in de loop van het jaar zijn gemiddelde arbeidsduur vermindert, zal er in december van dat jaar een afrekening van het vakantiegeld gebeuren.  Dit wordt ook wel de decemberafrekening genoemd.

Deze verwerking zal automatisch door ons gebeuren.

Berekening vakantiedagen en vakantiegeld

Het aantal vakantiedagen waar een bediende recht op heeft, wordt berekend op basis van het aantal gepresteerde en gelijkgestelde dagen in het voorgaande jaar.

Het aantal op die manier berekende vakantiedagen moet vervolgens geproratiseerd worden volgens het arbeidsregime waarin de bediende tewerkgesteld is op het ogenblik dat hij zijn vakantie opneemt.

Wanneer een bediende zijn gemiddelde arbeidsduur vermindert in de loop van het huidige jaar, heeft dit dan ook tot gevolg dat er meer vakantiedagen opgebouwd werden dan er kunnen worden opgenomen.

Voor het recht op vakantie dat werd opgebouwd in het voorgaande jaar, maar niet kan worden opgenomen in het huidige jaar, moet uiteraard ook vakantiegeld worden betaald.

In principe wordt er tweemaal een saldo vakantiegeld berekend: in december van het jaar van de arbeidsduurvermindering en eventueel ook, indien nodig, in december van het daaropvolgende jaar.

Het vertrekvakantiegeld is dus verschuldigd in december 2021 voor de niet-opgenomen vakantiedagen en/of –uren in 2021 ingevolge de arbeidsduurvermindering in vergelijking met 2020. Ook in december 2022 zal eventueel nog een saldo vakantiegeld worden berekend.

Een beperking en/of een tijdelijke vermindering van het aantal werkuren volstaan.

Bedienden met deeltijds tijdskrediet, deeltijds ouderschapsverlof of een ander thematisch verlof in de loop van 2021, komen eveneens in aanmerking.

Bij vragen kan je terecht bij je dossierbeheerder.