Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Cao nr. 149 betreffende telewerk coronacrisis

Sinds 2 november 2020 is telewerk verplicht in alle ondernemingen, verenigingen en diensten, tenzij dit onmogelijk zou zijn omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Een wettelijk kader met specifieke regels hieromtrent was er tot voor kort echter nog niet.

Op 26 januari 2021 werd cao nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis door de NAR in het leven geroepen, die geldig is t.e.m. 31/12/2021. De bepalingen van deze nieuwe cao zijn enkel van toepassing op ondernemingen die op 1 januari 2021 nog geen eigen regeling hadden uitgewerkt in het kader van structureel of occasioneel telewerk. Bedrijven die al afspraken hebben rond telewerk, hoeven dus niets te ondernemen.

De cao bevat een aantal spelregels waarmee een werkgever rekening dient te houden bij het uitwerken van het beleid inzake telewerk in tijden van corona. Het basisprincipe is dat een werknemer, die aan telewerk doet, dezelfde rechten en plichten moet hebben als wanneer hij op de bedrijfslocatie prestaties zou leveren.

Er dienen verplicht afspraken gemaakt te worden over de technische ondersteuning tijdens het telewerk en welke apparatuur er ter beschikking gesteld zal worden. Indien de telewerker wordt geacht zijn eigen apparatuur te gebruiken, dient de werkgever een vergoeding voor de kosten van installatie van de informaticaprogramma’s en voor de gebruiks-, werkings-, onderhouds-, afschrijvings- en bijkomende verbindingskosten te betalen aan de werknemer.

De telewerker organiseert zelf zijn werk binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur. In principe volgt hij de uurroosters die hij in de onderneming zou moeten naleven, tenzij hierover andere afspraken gemaakt worden in een ondernemings-cao of in het arbeidsreglement.

Daarnaast dienen er nog afspraken te worden gemaakt over de volgende zaken:

– de wijze waarop de te behalen resultaten zullen worden gecontroleerd (dit mag enkel op een proportionele en gepaste wijze waarbij er rekening wordt gehouden met het privéleven van de werknemer);

– de ogenblikken waarop of de periodes tijdens dewelke de telewerker bereikbaar moet zijn (om de balans tussen het telewerk en het privéleven te garanderen);

– regels van de onderneming over de bescherming van de gegevens en in het bijzonder over de beperkingen en sancties ten aanzien van het gebruik van IT-apparatuur en -tools.

Bovendien moet de werkgever de werknemers informeren over de specifieke preventiemaatregelen die van toepassing zijn tijdens het telewerk. Concreet gaat het over de inrichting van de werkpost, het goede gebruik van beeldschermen en de beschikbare ondersteuning op het vlak van techniek en informatica. De werkgever baseert zich hiervoor op een multidisciplinaire risicoanalyse die moet worden uitgevoerd.

Tenslotte moet de werkgever passende maatregelen nemen om de verbondenheid van de telewerker met de collega’s en met de onderneming te behouden en isolatie te voorkomen.

De regels van deze cao kunnen vastgelegd worden binnen de onderneming in een ondernemings-cao, in het arbeidsreglement, in een individueel akkoord of in een telewerkpolicy. U kan bij ons terecht voor een dergelijke telewerkpolicy.

Voor meer informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder of bekijk de recente webinar over telewerk.