Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Bescherming van werknemers in een fertiliteitsbehandeling

Op 28/04/2024 is er een nieuwe wet in werking getreden die beoogt om werknemers, die met het oog op het diagnosticeren en het behandelen van onvruchtbaarheid van het werk afwezig zijn, beter te beschermen.

Deze nieuwe regelgeving voorziet enerzijds in een bescherming tegen ontslag en anderzijds in een bescherming tegen discriminatie.

De wet voorziet echter géén nieuw recht op betaalde afwezigheid. Bijgevolg zal de afwezigheid dan ook moeten kaderen in toegestane onbetaalde afwezigheid, vakantie, een tijdelijke aanpassing van het uurrooster,…

Bescherming tegen ontslag

De werknemer die een vruchtbaarheidsbehandeling volgt, is beschermd tegen ontslag, behalve om redenen die geen verband houden met de afwezigheid in het kader van die vruchtbaarheidsbehandeling. Deze bescherming gaat in vanaf het moment dat de werkgever via een medisch attest in kennis wordt gesteld van de behandeling en eindigt na het verstrijken van een termijn van 2 maanden vanaf de kennisgeving.

Wanneer de werkgever stelt dat het gaat om een ontslag omwille van redenen die vreemd zijn aan de fertiliteitsbehandeling, dan moet hij deze redenen kunnen bewijzen wanneer de werknemer daar schriftelijk om verzoekt.

Indien de werkgever onvoldoende kan aantonen dat het ontslag vreemd is aan de fertiliteitsbehandeling, dan is hij een forfaitaire vergoeding van 6 maanden brutoloon verschuldigd.

Bescherming tegen discriminatie

De werknemer mag geen nadelige gevolgen ondervinden door de afwezigheid n.a.v. een fertiliteitsbehandeling. De werknemer heeft daarbij de volgende rechten:

· De werknemer heeft het recht om na een afwezigheid terug te keren naar dezelfde functie of, indien dit niet mogelijk is, naar een gelijkwaardige functie.

· De werknemer kan aanspraak maken op elke verbetering in arbeidsvoorwaarden waarop hij tijdens zijn afwezigheid aanspraak had kunnen maken.

· De werknemer heeft recht op alle verworven en in wording zijnde rechten tijdens de afwezigheid.

Bij een schending van deze rechten, is de werkgever eveneens een forfaitaire vergoeding van 6 maanden brutoloon verschuldigd.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.