Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Belastingkrediet fietsvergoeding

Ter compensatie van de algemene verplichte fietsvergoeding in het kader van de NAR – cao nr. 164 of van een vrijwillige verhoging van de fietsvergoeding, kan je als werkgever een tijdelijke fiscale compensatie in de vorm van een belastingkrediet bekomen om de extra kost te recupereren. Via dit artikel informeren we jou hier graag over.

NAR – Cao nr. 164

Deze cao is enkel van toepassing voor de werknemers die geen specifieke fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer ontvangen op basis van een sectorale cao of een ondernemings-cao en voorziet vanaf 01/05/2023 een fietsvergoeding van € 0,27 per kilometer. Vanaf 01/01/2024 werd dit bedrag opgetrokken naar € 0,28 per kilometer. Hierbij geldt er wel een begrenzing van 20 kilometer enkel per dag.

Er wordt nu voorzien in een tijdelijke fiscale compensatie in de vorm van een belastingkrediet om de financiële gevolgen van de invoering van deze algemene fietsvergoeding te verzachten. Het gaat om een tijdelijke maatregel voor de fietsvergoedingen die in de periode vanaf 01/05/2023 t.e.m. 31/12/2024 werden toegekend in een belastbaar tijdperk verbonden met de aanslagjaren 2023, 2024, 2025 of 2026.

Dit belastingkrediet geldt voor de verhoging van de fietsvergoeding, namelijk het verschil tussen de fietsvergoeding toegekend op een bepaald tijdstip in de periode vanaf 01/05/2023 t.e.m. 31/12/2024 en de referentiefietsvergoeding toegekend op 01/07/2022. Indien er geen vrijwillige fietsvergoeding o.b.v. het arbeidsreglement of individuele overeenkomst werd toegekend, is de referentiefietsvergoeding in principe 0.

Het bedrag van het belastingkrediet is gelijk aan de verhoging van de fietsvergoeding vermenigvuldigd met het aantal kilometers waarvoor de vergoeding werd toegekend binnen bovenvermelde periode; met een maximum van 20 km enkel per dag.

Eén van de voorwaarden is echter wel dat de kost van de fietsvergoeding effectief moet worden gedragen door de werkgever en deze niet wordt doorgerekend aan een derde.

Het belastingkrediet moet worden aangevraagd in de belastingaangifte. Hiervoor moet er een document als bijlage aan de belastingaangifte worden toegevoegd, met daarin volgende gegevens:

  • Het bedrag van de referentiekilometervergoeding toegekend op 01/07/2022.
  • Het aantal afgelegde kilometers waarvoor in het betrokken belastbare tijdperk een fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsingen werd toegekend in toepassing van NAR-cao nr. 164. Indien van toepassing, dan moet het aantal kilometers per kalenderjaar worden opgesplitst.
  • Een bevestiging van de belastingplichtige dat de verhoging van de fietsvergoeding niet door derden wordt vergoed.

Facultatieve verhoging fietsvergoeding

Vanaf 01/01/2024 bedraagt de maximale fietsvergoeding, vrijgesteld van fiscale en sociale bijdragen € 0,35 per effectief met de fiets afgelegde kilometer i.p.v. de huidige € 0,27 per kilometer.

Om werkgevers aan te moedigen om dit verhoogde bedrag toe te kennen, wordt er ook bij een facultatieve verhoging van de fietsvergoeding voorzien in een tijdelijke fiscale compensatie in de vorm van een belastingkrediet. Wanneer je dus vrijwillig de fietsvergoeding binnen jouw onderneming vanaf 01/01/2024 verhoogt, dan kan je ook voor deze kost een compensatie krijgen. Deze compensatie is van toepassing voor fietsvergoedingen die werden toegekend voor de periode vanaf 01/01/2024 t.e.m. 31/12/2026 en die ten laatste op 31/12/2027 worden toegekend.

Om aanspraak te kunnen maken op dit belastingkrediet gelden volgende voorwaarden:

  • De kost van de fietsvergoeding wordt effectief gedragen door de werkgever.
  • De verhoging van de fietsvergoeding is niet het gevolg van een indexering.
  • De vrijwillige verhoging van de fietsvergoeding geldt onbeperkt in de tijd (geen tijdelijke verhoging dus).
  • De verhoging moet worden vastgelegd in een ondernemings-cao , in het arbeidsreglement of in een individuele overeenkomst.

Het belastingkrediet geldt voor het verschil tussen de fietsvergoeding toegekend op een bepaald tijdstip tussen 01/01/2024 en 31/12/2026 en de referentiefietsvergoeding toegekend op 01/07/2023, met een minimum van € 0,18 per kilometer. Deze compensatie wordt beperkt tot maximaal € 0,05 per kilometer.

Indien je als werkgever reeds een compensatie krijgt in de vorm van een belastingkrediet gelinkt aan cao nr. 164 (zoals hierboven beschreven), dan wordt enkel het surplus van de verhoogde fietsvergoeding gecompenseerd door het belastingkrediet van de facultatieve verhoging van de fietsvergoeding.

Wanneer je effectief gebruik wil maken van deze belastingkredieten, dan neem je best contact op met jouw boekhouder. Daarnaast kan je voor meer informatie ook steeds terecht bij jouw dossierbeheerder.