Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Belangrijke wijzigingen tijdelijke werkloosheid vanaf 01/01/2023

Op 01/07/2022 liep de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht af. Vanaf die datum golden dan ook opnieuw de klassieke procedures, met de bijhorende formaliteiten. Een gedeelte van de versoepelingen werd echter wel tijdelijk behouden en er werden ook overgangsbepalingen voorzien. Deze maatregelen liepen t.e.m. 31/12/2022.  Vanaf 01/01/2023 zullen er dus opnieuw een aantal bijkomende formaliteiten moeten worden nageleefd.

Hieronder kan je de nodige info terugvinden m.b.t. de belangrijkste wijzigingen. Om het overzichtelijk te houden, beperken we ons in dit artikel enkel tot de wijzigingen. Dit betekent uiteraard niet dat de andere verplichtingen niet meer gelden. Zo moet bijvoorbeeld nog steeds maandelijks de eerste werkloosheidsdag gemeld worden via www.socialsecurity.be

1) Herinvoering van de controleformulieren C 3.2A en van het validatieboek

Werkgevers moeten vanaf 01/01/2023 opnieuw een controleformulier C 3.2 A afleveren aan elke werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld. Dit moet uiterlijk de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand gebeuren.

Voor wat de bouwsector (PC 124) betreft, is Constructiv momenteel volop bezig met het verzenden van de nominatieve C 3.2 A kaarten. Werkgevers uit andere sectoren kunnen ofwel bij Accuria ofwel bij de RVA terecht voor hun controleformulieren C 3.2 A.

De herinvoering van deze verplichting heeft ook tot gevolg dat werknemers opnieuw moeten worden ingeschreven in het (elektronische of papieren) validatieboek. Werkgevers uit de bouwsector (PC 124) moeten géén validatieboek bijhouden.

2) Wijziging kennisgevingstermijn aan de RVA

De werkgever moet voorafgaandelijk een elektronische mededeling van de voorziene economische werkloosheid versturen naar de RVA. Deze mededelingstermijn werd t.e.m. 31/12/2022 ingekort van 7 naar 3 kalenderdagen. Vanaf 01/01/2023 wordt deze opnieuw verhoogd naar 7 kalenderdagen.

Deze mededeling moet ingediend worden via www.socialsecurity.be waarbij onder de dienst ‘tijdelijke werkloosheid’ de optie ‘voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen’ gekozen moet worden. Deze mededeling kunnen wij indien gewenst voor jou in orde brengen.

3) Afschaffing versoepeling verplichte werkweek

De verplichte werkweek bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor arbeiders is opnieuw volledig van toepassing. Na een periode van maximum 4 weken (bij een volledige schorsing) of 3 maanden (bij een gedeeltelijke schorsing) moet een verplichte werkweek worden ingevoerd alvorens er opnieuw gebruik gemaakt kan worden van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.  Op sectoraal niveau kan er hiervan trouwens worden afgeweken en kan er een langere schorsingsduur worden voorzien.

De soepele regeling waarbij er een volledige schorsing voor 8 of 12 weken kon worden ingevoerd, gevolgd door 2 of 3 weken werkhervatting, is dan ook niet langer van toepassing.

4) Wijzigingen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden

Bedienden kunnen enkel tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische redenen wanneer jouw onderneming erkend werd als ‘onderneming in moeilijkheden’. Om erkend te worden als ‘onderneming in moeilijkheden’ golden er t.e.m. 31/12/2022 bepaalde versoepelingen die nu dus worden afgeschaft.

Dit betekent dat de substantiële daling van minimum 10% van de omzet, de productie of de bestellingen in één van de 4 kwartalen voorafgaand aan de aanvraag voor de invoering van de economische werkloosheid, opnieuw vergeleken zal moeten worden met het overeenstemmende kwartaal van een van de laatste twee kalenderjaren voorafgaand aan het indien van de aanvraag. Er kan dus niet langer vergeleken worden met het corresponderende kwartaal in 2019.

Daarnaast betekent dit ook dat als je jou beroept op minstens 10% tijdelijke werkloosheid in het RSZ-kwartaal vóór verzending van de het formulier C 106A, de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van de coronapandemie of omwille van het conflict in Oekraïne niet langer gelijkgesteld worden.

Heb je momenteel nog een erkenning als onderneming in moeilijkheden op basis van de soepele voorwaarden die golden tijdens de overgangsregeling?   Dan kan hier verder gebruik van gemaakt worden in 2023 worden tot de afloop van de cao of het ondernemingsplan.

Als je nadien opnieuw gebruik wilt maken van tijdelijke werkloosheid voor bedienden, dan zal er een nieuw formulier C106A moeten worden ingediend.  Hier moet worden aangetoond dat je voldoet aan de algemene preliminaire voorwaarden.  Het formulier C106A -OVERGANGSREGELING zal dan ook niet langer gebruikt kunnen worden.

5) Verlenging tijdelijke werkloosheid wegens energie

Voor de volledigheid geven we nog even mee dat de bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid wegens energie wel is verlengd en van toepassing blijft t.e.m. 31/03/2023.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.

Daarnaast heeft de RVA ook een interessante FAQ opgesteld met een overzicht van de wijzigingen en de geldende procedures vanaf 01/01/2023. Raadpleeg deze hier.