Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Begrotingsakkoord 2022

Het kernkabinet heeft een definitief akkoord bereikt over de begroting voor 2022 waarbij één van de doelstellingen is om de werkzaamheidsgraad op te trekken tot 80% tegen 2030.
Om die ambitie waar te maken voorziet de regering in een hele reeks maatregelen.
Hieronder geven wij graag een opsomming mee van de belangrijkste die relevant zullen zijn voor jou als werkgever.

Deze nieuwe maatregelen dienen wel nog verder te worden uitgewerkt en bovendien zal er ook nog veel overleg moeten plaatsvinden tussen de sociale partners.
Bijgevolg zijn de concrete gevolgen van deze maatregelen momenteel nog onduidelijk en onzeker.

Re-integratie en activering van langdurig arbeidsongeschikten

Om het aantal langdurig zieken te verminderen en hun re-integratie en activering op de arbeidsmarkt te bevorderen, heeft de regering een breed plan voorgesteld.  Hierbij zal o.a. de huidige procedure tot re-integratie worden aangepakt. De regering heeft als doelstelling om alle betrokken stakeholders (werkgevers, werknemers, voorschrijvers, mutualiteiten,…) te responsabiliseren.

Hieronder kan je een opsomming van de belangrijkste nieuwigheden terugvinden:

 • Wie langer dan 10 weken ziek is, zal een vragenlijst van de mutualiteit moeten invullen. Daarna zal deze persoon worden uitgenodigd bij een “terugkeercoördinator” om te bekijken welke opties er zijn om opnieuw te beginnen werken.  Personen die weigeren om hieraan mee te werken, zullen 2,5% van hun uitkering verliezen.
 • Werkgevers met meer dan 50 werknemers die meer langdurig zieken in dienst hebben en waarbij er meer re-integratietrajecten mislukken dan elders in de sector, zullen een boete moeten betalen van 2,5% van de loonmassa van een kwartaal voor de werknemers jonger dan 55 jaar die meer dan drie jaar in dienst zijn.
 • Er zal onderzocht worden hoe de re-integratietrajecten sneller kunnen worden opgestart, zowel door de werkgever als door de werknemer.
 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht zal in de toekomst pas mogelijk zijn na 9 maanden afwezigheid wegens ziekte én deze procedure zou worden losgekoppeld van het re-integratietraject.
 • De regionale arbeidsmiddelingsdiensten, waaronder de VDAB, en de mutualiteiten zullen geresponsabiliseerd worden. Zij kunnen een deel van hun financiering verliezen indien zij onvoldoende inspanning leveren.
 • Voor progressieve werkhervatting met akkoord van de adviserend geneesheer van de mutualiteit zal er een uitzondering komen op de regel die stelt dat een werknemer minimum drie uur per prestatie en minimum 1/3e van een voltijdse betrekking moet werken.

Afschaffing medisch attest bij één dag ziekte

De regering heeft een akkoord bereikt over de afschaffing van het medisch attest voor wie één dag afwezig is wegens ziekte.  Een werknemer zal deze maatregel 3 keer per jaar kunnen inroepen.  In K.M.O.’s met minder dan 50 werknemers zou de werkgever wel nog altijd kunnen eisen dat er een attest wordt voorgelegd.  De bedoeling van deze maatregel is om artsen meer tijd te geven voor hun patiënten.

Daarnaast zou er ook gewerkt worden aan een elektronisch voorschrift  waarop artsen kunnen aangeven welke taken een arbeidsongeschikte werknemer nog wel kan uitoefenen op de werkvloer.

Invullen van knelpuntberoepen

Een aanzienlijk deel van de aangekondigde maatregelen is specifiek gericht op het invullen van knelpuntberoepen.  De maatregelen die hierbij het meest in het oog springen zijn de volgende:

 • de sectorale sociale partners zullen aangemoedigd worden om meer gebruik te maken van de sectorale opleidingsfondsen;
 • de oprichting van intersectorale fondsen die de omscholing en mobiliteit op de arbeidsmarkt moet bevorderen;
 • ondernemingen vragen om een jaarlijks opleidingsplan op te stellen, met bijzondere aandacht voor knelpuntberoepen en oudere werknemers;
 • paritaire comités vragen om tweejaarlijks een lijst van de knelpuntberoepen in hun sector op te stellen en na te denken over mogelijke oplossingen;
 • langdurig werkzoekenden (langer dan 1 jaar) zullen gedurende de eerste 3 maanden van tewerkstelling 25% van hun uitkering kunnen behouden en combineren met hun loon wanneer zij aan de slag gaan in een knelpuntberoep.

Flexibilisering van de arbeidstijd en work-lifebalance

De sociale partners zullen moeten onderhandelen over onderwerpen die te maken hebben met de flexibilisering van de arbeidstijd en die moeten leiden tot een betere work-lifebalance.  Onderwerpen die op tafel zullen komen te liggen zijn onder andere:

 • avond- en nachtarbeid voor de sector van de e-commerce;
 • het tijdig bezorgen van uurroosters voor wie een variabel uurrooster heeft;
 • de registratie van de arbeidstijd;
 • de flexibilisering van werkregelingen;
 • de vierdagenweek met de mogelijkheid om een volledige werkweek van 38u te presteren op 4 dagen;
 • het recht op deconnectie (het recht niet bereikbaar te zijn buiten de normale arbeidsuren);
 • verbeteren van het kader voor telewerk.

Opleiding, inzetbaarheid en transitie

Er zal een individueel opleidingsrecht worden toegekend van 5 opleidingsdagen per jaar tegen 2024 (pro rata voor deeltijdse werknemers).

Daarnaast zal er ook bij ontslag activerend worden gewerkt door in te zetten op inzetbaarheidsbevorderende maatregelen.

Tenslotte zal de werkgever zal ook de mogelijkheid krijgen om de werknemer een transitietraject voor te stellen in het kader van een ontslag.  Hierbij zal de werknemer tijdelijk ter beschikking kunnen worden gesteld van een andere werkgever om nadien te kunnen doorstromen naar een job bij deze werkgever.  Indien dit traject niet succesvol zou verlopen, dan blijft het recht op de opzeggingstermijn of de opzeggingsvergoeding en op de werkloosheidsuitkering gegarandeerd.

Oudere werknemers langer aan het werk houden

Er komt een actieplan om de tewerkstellingsgraad en de loopbaanvoorwaarden van oudere werknemers te bevorderen. Zo zullen werkgevers bijvoorbeeld ontmoedigd worden om werknemers te ontslaan met het oog op SWT (brugpensioen).

Afschaffing bijzondere bijdrage sociale zekerheid

De bijzondere bijdrage sociale zekerheid, hetgeen eigenlijk een extra belasting op het loon is, zal worden afgeschaft. Hierdoor zullen werknemers meer loon overhouden.  De bedoeling van de regering is enerzijds om de koopkracht van de werkenden te versterken en anderzijds om meer werklozen aan te moedigen om te werken.

Hervorming doelgroepvermindering eerste aanwervingen

De vermindering voor de aanwerving van een eerste werknemer zal nog steeds voor onbepaalde duur blijven gelden, maar de volledige vrijstelling zal vervangen worden door een forfaitaire vermindering, die beperkt zou worden tot € 4.000 per kwartaal.

Voorlopig is er echter nog veel onduidelijkheid en onzekerheid over de meeste maatregelen. Bovendien mag er ook van uitgegaan worden dat er de komende weken ook nog andere maatregelen bekend zullen gemaakt worden die ook gevolgen zullen hebben voor werkgevers.

Wij blijven deze materie uiteraard op de voet volgen en zullen jullie hierover tijdig informeren.

Heb je hierover al vragen?  Contacteer je dossierbeheerder.