Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Arbeidsdeal : invoeren van een wisselend weekregime

Op 10/11/2022 werd de langverwachte “Arbeidsdeal” in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Met deze wet wil de regering tegen 2030 een tewerkstellingsgraad van minstens 80% realiseren.

Eén van de maatregelen uit deze arbeidsdeal is het invoeren van een wisselend weekregime voor voltijdse werknemers. Deze maatregel is in werking getreden vanaf 20/11/2022. Hieronder kan je de belangrijkste info over deze maatregel terugvinden.

Regeling

Een wisselend weekregime houdt in dat voltijdse werknemers, over een periode van twee opeenvolgende weken, in de ene week meer kunnen werken om dan ter compensatie in de tweede week minder te werken. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn voor werknemers die zich in een situatie van co-ouderschap bevinden. Hierbij kan er maximaal tot 9u per dag en tot 45u per week worden gewerkt. De gemiddelde arbeidsduur moet worden nageleefd in deze cyclus van twee weken.

In twee gevallen kan de cyclus gespreid worden over vier weken i.p.v. over twee weken. Enerzijds kan dit tijdens het derde kwartaal, hetgeen vooral interessant zal in het kader van co-ouderschap tijdens de zomervakantie. Anderzijds is dit ook mogelijk bij een onvoorziene gebeurtenis in hoofde van de werknemer. De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur moet worden nageleefd in deze cyclus van vier weken.

Opgelet: een week wordt in dit kader beschouwd als een periode van 7 opeenvolgende dagen, maar deze moet zich niet noodzakelijk uitstrekken van maandag t.e.m. zondag. Bij toepassing van een wisselend weekregime moet bovendien op elk tijdstip kunnen worden vastgesteld wanneer de cyclus begint.

De werknemer heeft het recht om het wisselend weekregime vroegtijdig stop te zetten en zijn oorspronkelijke arbeidsregeling te hervatten, mits hij de werkgever hiervan twee weken voor de start van een nieuwe cyclus op de hoogte heeft gebracht.

Aanvraag werknemer

Het wisselend weekregime kan slechts worden toegepast na het voorafgaandelijke schriftelijke verzoek van de werknemer. Het verzoek heeft betrekking op een periode van maximum 6 maanden en is hernieuwbaar.

Wanneer er sprake is van een onvoorzienbare gebeurtenis in hoofde van de werknemer en er gebruik gemaakt wordt van een cyclus van vier weken, dan zal er een bijkomend verzoek moeten worden ingediend.

Reactie werkgever

Als werkgever beslis je zelf of je al dan niet wil ingaan op het verzoek van jouw werknemer; een werknemer kan dit dus niet eenzijdig eisen.

Wanneer je als werkgever akkoord bent met het verzoek van jouw werknemer, dan moet er een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld. Die overeenkomst moet het overeengekomen wisselend weekregime en de begin- en einddatum vermelden. Deze overeenkomst moet uiterlijk op het ogenblik waarop de arbeidsregeling start worden opgemaakt en kan dus telkens maar voor een periode van 6 maanden worden gesloten.

Wanneer er sprake is van een onvoorziene gebeurtenis in hoofde van de werknemer en er gebruik gemaakt wordt van een cyclus van vier weken, dan zal er een bijkomende schriftelijke overeenkomst moeten worden opgesteld als bijlage bij de oorspronkelijke overeenkomst.

Indien je als werkgever het verzoek van jouw werknemer weigert, dan moet je deze weigering binnen de maand schriftelijk motiveren en meedelen aan de werknemer. De weigering kan bijvoorbeeld gegeven worden omwille van organisatorische redenen, omdat de functie in een wisselwerkweek niet mogelijk is of om de continuïteit van de onderneming te verzekeren.

Aanpassing arbeidsreglement

Het arbeidsreglement moet aangepast worden om dergelijk wisselend weekregime voor voltijdse werknemers mogelijk te maken. Het arbeidsreglement moet minstens volgende elementen vermelden:

· de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die moet worden nageleefd binnen de cyclus (feestdagen en schorsingen worden gelijkgesteld)

· de dagen van de week waarop arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld

· het dagelijks tijdvak waarbinnen arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld

· de minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur, zonder dat de dagelijkse arbeidsuur negen uur mag overschrijden

· de minimale en maximale wekelijkse arbeidsduur, zonder dat de arbeidsduur per week vijfenveertig uren mag overschrijden.

Bescherming tegen ontslag

Het verzoek van de werknemer kan geen aanleiding geven tot een nadelige behandeling vanwege de werkgever.

Bovendien mag je als werkgever geen eenzijdig einde stellen aan de arbeidsovereenkomst, tenzij omwille van redenen die vreemd zijn aan de aanvraag.

Vrijwillige overuren

De werknemer die in een wisselend weekregime werkt kan zowel normale als vrijwillige overuren presteren. De vrijwillige overuren zijn wel enkel mogelijk in de weken van meerprestatie.

Bijkomende bepalingen

Zowel het verzoek van de werknemer en de afgesloten overeenkomsten, of duplicaten ervan, moeten gedurende de periode van de nieuwe arbeidsregeling bijgehouden worden op dezelfde plaats als waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd. Na afloop van deze periode moeten de documenten 5 jaar bewaard worden door de werkgever.

Het C.P.B.W., of bij ontstentenis daarvan de vakbondsafvaardiging, heeft het recht om een kopie van de overeenkomst op te vragen.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.