Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Arbeidsdeal : 4-dagen week

Op 10/11/2022 werd de langverwachte “Arbeidsdeal” in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Met deze wet wil de regering tegen 2030 een tewerkstellingsgraad van minstens 80% realiseren.

Eén van de maatregelen uit deze arbeidsdeal is het invoeren van een 4-dagenweek, waarbij een voltijdse werknemer de mogelijkheid krijgt om zijn arbeidsprestaties te verrichten gedurende 4 dagen in de week in plaats van 5 dagen. Deze maatregel is in werking getreden vanaf 20/11/2022. Hieronder kan je de belangrijkste info over deze maatregel terugvinden.

Regeling

De dagelijkse grens van de arbeidsduur van een voltijdse werknemer kan op 9 en een half uur worden gebracht, om zo de voltijdse tewerkstelling van 38u op 4 dagen te bereiken. Dit is mogelijk via een wijziging van het arbeidsreglement volgens de gebruikelijke procedure.

Wanneer een werknemer meer dan 38u per week werkt, met een maximum van 40u, dan kan hij ook 4 dagen per week werken door de wekelijkse arbeidsduur te delen door 4. Voor een 39-uren week komt dit dan neer op 9u45min per dag en voor een 40-uren week op 10u per dag. Dit is enkel mogelijk door het sluiten van een cao, op sectoraal- of op ondernemingsniveau.

Aanvraag werknemer

De 4-dagenweek kan slechts worden toegepast na het voorafgaandelijke schriftelijke verzoek van de werknemer. Het verzoek heeft betrekking op een periode van maximum 6 maanden en is hernieuwbaar.

Reactie werkgever

Als werkgever beslis je zelf of je al dan niet wil ingaan op het verzoek van jouw werknemer; een werknemer kan dit dus niet eenzijdig eisen. Anderzijds kan je als werkgever jouw voltijdse werknemers ook niet verplichten om 4 dagen per week te gaan werken.

Wanneer je als werkgever akkoord bent met het verzoek van jouw werknemer, dan moet er een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld. Deze overeenkomst moet het concrete uurrooster vermelden, m.i.v. het aanvang en het einde van de werkdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden en de dagen waarop er niet gewerkt wordt, alsook de begin- en einddatum van deze nieuwe arbeidsregeling. Deze overeenkomst moet uiterlijk op het ogenblik waarop de arbeidsregeling start worden opgemaakt en kan dus telkens maar voor een periode van 6 maanden worden gesloten.

Indien je als werkgever het verzoekt van jouw werknemer weigert, dan moet je deze weigering binnen de maand schriftelijk motiveren en meedelen aan de werknemer. De weigering kan bijvoorbeeld gegeven worden omwille van organisatorische redenen, omdat de functie in een 4-dagenweek niet mogelijk is of om de continuïteit van de onderneming te verzekeren.

Bescherming tegen ontslag

Het verzoek van de werknemer kan geen aanleiding geven tot een nadelige behandeling vanwege de werkgever.

Bovendien mag je als werkgever geen eenzijdig einde stellen aan de arbeidsovereenkomst, tenzij omwille van redenen die vreemd zijn aan de aanvraag.

Vrijwillige overuren

Tijdens de nieuwe arbeidsregeling kan de werknemer geen vrijwillige overuren presteren op de dagen dat hij normaal gezien niet werkt. Andere overuren zijn daarentegen niet uitgesloten.

Bijkomende bepalingen

Zowel het verzoek van de werknemer en de afgesloten overeenkomst, of duplicaten ervan, moeten gedurende de periode van de nieuwe arbeidsregeling bijgehouden worden op dezelfde plaats als waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd. Na afloop van deze periode moeten de documenten 5 jaar bewaard worden door de werkgever.

Het C.P.B.W., of bij ontstentenis daarvan de vakbondsafvaardiging, heeft het recht om een kopie van de overeenkomst op te vragen.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.