Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Alternerende opleiding: wijzigingen vanaf 01/09/2022

Vanaf 01/09/2022 wijzigt het stelsel van alternerend leren in Vlaanderen op een aantal vlakken.

Zo kunnen leerlingen die ingeschreven zijn in een onderwijs- of opleidingsinstelling buiten de Vlaamse Gemeenschap nu ook in Vlaanderen hun werkplekcomponent uitvoeren.
Verder kunnen de leerlingen ook betaalde vakantie opnemen tijdens een periode van collectieve sluiting én heeft de leerling in een aantal gevallen geen recht op een leervergoeding. Tenslotte wordt er ook een aanpassing voorzien aan de stageovereenkomst alternerende opleiding.

Hieronder een overzicht van de wijzigingen:

1) Interregionale en internationale mobiliteit

Een Vlaamse leerling heeft al langer de mogelijkheid om zijn werkplekcomponent uit te voeren bij een onderneming die gevestigd is buiten de Vlaamse Gemeenschap.

Is de leerling ingeschreven in een onderwijs- of opleidingsinstelling gevestigd in de Franse of Duitstalige Gemeenschap van België of in het buitenland ?
Is deze erkend door de betrokken bevoegde instantie als lesplek in het kader van een gelijkwaardig opleidingssysteem van alternerend leren en werken?

Ja?  Dan kan de leerling zijn werkplekcomponent ook invullen bij een Vlaamse onderneming.

Deze onderneming moet erkend zijn overeenkomstig de Vlaamse regelgeving en de overeenkomst moet gesloten worden overeenkomstig de regels opgesteld door de Vlaamse overheid.

2) Betaalde vakantie

De leerling bouwt betaalde vakantiedagen op zoals gewone werknemers. Deze betaalde vakantiedagen moeten in principe worden opgenomen tijdens schoolvakantieweken.

Vanaf 01/09/2022 is het ook mogelijk om de betaalde vakantiedagen op te nemen tijdens de lesweken op dagen dat de leerling niet kan worden opgeleid in de onderneming door collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie en na uitputting van eventuele recuperatie.

3) Leervergoeding

De leerling ontvangt maandelijks een leervergoeding van de onderneming.

Bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval heeft de leerling recht op een gewaarborgde leervergoeding overeenkomstig de voorwaarden voor een gewone werknemer.

Bij arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval en beroepsziekte is de onderneming geen leervergoeding verschuldigd.

Vanaf 01/09/2022 is de onderneming ook geen leervergoeding verschuldigd voor het volgen van de lessen en de activiteiten die gelijkgesteld zijn met lessen:

· tijdens het facultatief gedeelte van het pre- en postnataal verlof als de leerling de lescomponent volgt, maar niet de werkplekcomponent;

· bij profylactisch verlof van de leerling tijdens de werkplekcomponent;

· bij tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid waarbij de leerling niet geschikt wordt bevonden om opgeleid te worden tijdens de werkplekcomponent, maar wel tijdens de lescomponent en na eventuele uitputting van de gewaarborgde leervergoeding.

4) Stageovereenkomst alternerende opleiding

Momenteel is de stageovereenkomst alternerende opleiding steeds een voltijdse overeenkomst.

Vanaf 01/09/2022 is het mogelijk om een stageovereenkomst alternerende opleiding te sluiten voor minstens 28 uren per week en maximaal de gemiddelde wekelijkse voltijdse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming.

De overeenkomst heeft betrekking op het volledige leertraject, zowel de lescomponent als de werkplekcomponent. Voor de berekening van het aantal uren binnen de overeenkomst telt een les of een activiteit die gelijkgesteld is met een les, mee voor zestig minuten.

Nog vragen?  Contacteer je dossierbeheerder.