Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Afschaffing ziektebriefje voor 1 dag

Afschaffing ziektebriefje voor één dag

Vanaf 28/11/2022 mag een werknemer driemaal per kalenderjaar één dag afwezig zijn wegens ziekte of ongeval, zonder dat hij verplicht is om een medisch attest aan de werkgever over te maken.

Wat verandert er?

Tot voor kort had een zieke werknemer de verplichting om binnen de twee werkdagen vanaf de dag van arbeidsongeschiktheid een ziekenbriefje over te maken aan zijn werkgever wanneer dit zo werd bepaald in een cao, in het arbeidsreglement of op uitdrukkelijke vraag van de werkgever.

Deze verplichting wordt nu deels afgeschaft. Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is voor één dag, is hij vrijgesteld van de verplichting om een medisch attest over te maken aan de werkgever. Deze vrijstelling geldt zowel voor een arbeidsongeschiktheid van één dag, als voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid.

Om teveel misbruik te vermijden, werd er in de wet bepaald dat de werknemer per kalenderjaar driemaal gebruik kan maken van deze mogelijkheid. Wanneer de werknemer bijgevolg voor de vierde maal in hetzelfde kalenderjaar een dag afwezig is, zal hij er alsnog toe gehouden zijn om een attest over te maken.

De werknemer moet de werkgever wel nog steeds onmiddellijk verwittigen wanneer hij arbeidsongeschikt is. Bijkomend dient de werknemer steeds zijn verblijfadres mee te delen, tenzij dit adres overeenstemt met zijn gewoonlijke verblijfplaats die bij de werkgever gekend is. Op die manier blijft een controle door een controlearts nog steeds mogelijk.

Afwijking mogelijk voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers

Omwille van organisatorische redenen wordt er voorzien dat ondernemingen met minder dan 50 werknemers in dienst kunnen afwijken van deze regel.

Indien je als onderneming gebruik wenst te maken van deze afwijking, dient er in het arbeidsreglement of in een ondernemings-cao te worden voorzien dat werknemers steeds een medisch attest moeten voorleggen, ook bij afwezigheden van één dag.

Om te beoordelen of een onderneming in aanmerking komt voor deze uitzondering, dient er telkens op 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar worden berekend of er al dan niet 50 werknemers in dienst zijn. Iedere werknemer telt mee voor de berekening, ongeacht het tewerkstellingsregime.

Van zodra de kaap van 50 werknemer op 1 januari van dat kalenderjaar wordt overschreden, kan een onderneming niet langer terugvallen op deze uitzondering en zal de nieuwe regelgeving onherroepelijk van toepassing zijn.

Hoe kan je deze afwijking invoeren in jouw onderneming?

Wanneer je als werkgever wenst dat een zieke werknemer bij iedere arbeidsongeschiktheid een medisch attest voorlegt, dient er een bijlage aan het arbeidsreglement gevoegd te worden waarin deze verplichting expliciet wordt opgenomen.

De procedure tot wijziging van het arbeidsreglement dient gevolgd te worden alvorens deze bijlage in werking kan treden.

Wat moet je ondernemen naar Accuria toe?

Graag ook jouw dossierbeheerder via mail laten weten of je deze afwijking al dan niet zal invoeren, zodat wij hiervan op de hoogte zijn en dit kunnen ingeven in jouw dossier. Je zal wel zelf de bijlage moeten toevoegen aan het arbeidsreglement.

Wat met de maandelijkse loonverwerking?

Bij de maandelijkse loonverwerking kan je gebruik maken van nieuwe codes voor een ziekte zonder attest met recht op gewaarborgd loon. Voor arbeiders kan de code 882 –  ziekte vrijst. attest arbeider (betaald) gebruikt worden en voor bedienden de code 883 – ziekte vrijst. attest bediende (betaald).

Indien de werknemer onterecht afwezig is zonder attest, bijvoorbeeld omdat het de vierde keer op een jaar is dat hij ziek is zonder attest of omdat je gebruik hebt gemaakt van bovenstaande afwijking, dan kan je nog steeds de code 354 – ziekteattest niet aanwezig (onbetaald) gebruiken. Deze code zal géén recht geven op gewaarborgd loon.

Indien je hierbij vragen zou hebben, dan kan je uiteraard steeds contact opnemen met jouw dossierbeheerder.