Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Jurist aan het woord : Vaderschapsverlof

De huidige crisis heeft ervoor gezorgd dat we kunnen spreken van een ware babyboom. De kans is dan ook reëel dat één van uw medewerkers binnenkort papa zal worden. In dit filmpje zullen we de meeste prangende vragen beantwoorden.

 

  1. Heeft mijn werknemer recht om afwezig te zijn op het werk naar aanleiding van de geboorte van zijn kind?

Werknemers, die vader zijn geworden, hebben sinds 1 januari 2021 recht om 15 dagen afwezig te zijn van het werk. Vanaf 1 januari 2023 wordt dit zelfs nog verhoogd naar 20 afwezigheidsdagen. Tot 31 december 2020 had een werknemer slechts recht op 10 dagen vaderschapsverlof.

Ook een deeltijdse werknemer heeft recht op 15 dagen vaderschapsverlof. Er is namelijk geen wettelijke basis die voorziet dat het aantal op te nemen dagen wordt beperkt in functie van de arbeidsduur. Bij de geboorte van een meerling zal de kersverse papa eveneens slechts recht hebben op 15 dagen.

Het is wel vereist dat de afstamming langs vaderszijde vaststaat. Het is echter geen vereiste dat de werknemer gehuwd is met de mama van het kind maar hij zal wel moeten kunnen bewijzen dat hij de vader is. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een erkenning.

  1. Binnen welke termijn dient de werknemer deze dagen op te nemen?

De werknemer dient de 15 dagen vaderschapsverlof op te nemen binnen een termijn van vier maanden. De dag van de bevalling geldt als eerste dag van die periode van vier maanden.

Het is niet verplicht om al deze dagen in één keer op te nemen. Deze dagen mogen dus verspreid opgenomen worden zolang dit maar gebeurt binnen de termijn van 4 maanden vanaf de dag van de bevalling.

  1. Hoe worden deze dagen vergoed?

De eerste drie dagen van het vaderschapsverlof worden beschouwd als klein verlet wat bijgevolg impliceert dat de werknemer recht heeft op zijn volledige loon ten laste van zijn werkgever.

De resterende 12 dagen zullen worden vergoed door de mutualiteit ten belope van 82% van zijn loon. Dit bedrag wordt wel begrensd tot maximaal 120,52 euro per dag in 2021. Om deze uitkering te bekomen, moet de werknemer een aanvraag indienen bij zijn ziekenfonds, die vergezeld moet gaan van een uittreksel van de geboorteakte van het kind.

  1. Kan een werkgever de opname van een dag vaderschapsverlof weigeren?

Als werkgever heb je het recht niet om de opname van een dag vaderschapsverlof te weigeren. Het is namelijk zo dat de werknemer zelf mag beslissen wanneer hij deze dagen wenst op te nemen en hij hiervoor geen akkoord nodig heeft van de werkgever.

Wel moet de werknemer zijn werkgever zo spoedig mogelijk schriftelijk verwittigen van de bevalling en van de wens om het geboorteverlof op te nemen.

  1. Is de werknemer beschermd tegen ontslag?

Er is inderdaad sprake van een ontslagbescherming. Als werkgever mag je de arbeidsovereenkomst van je werknemer, die geniet van zijn vaderschapsverlof, niet beëindigen tenzij je kan bewijzen dat de het ontslag volledig losstaat van het feit dat de werknemer zijn vaderschapsverlof opneemt.

Deze bescherming begint te lopen vanaf het moment waarop de werknemer zijn werkgever schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zijn voornemen om vaderschapsverlof op te nemen en eindigt drie maand na de kennisgeving.

Als een werkgever een inbreuk begaat op deze ontslagbescherming loopt deze het risico om een bijkomende vergoeding, boven op de verbrekingsvergoeding, ten belope van drie maand loon te moeten betalen. Het hebben van voldoende bewijsstukken zal aldus cruciaal zijn.