Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Versoepeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Op 06/11/2020 heeft de Federale Regering beslist om de versoepelde regeling rond tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona opnieuw algemeen open te stellen.

Deze maatregel werd met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 01/10/2020 en geldt voorlopig t.e.m. 31/03/2021, met de mogelijkheid om deze nadien nog te verlengen.

Voor welke werkgevers en in welke situaties?

De regeling rond tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona wordt opnieuw opengesteld voor alle werkgevers en werknemers (zowel arbeiders als bedienden).

Bijgevolg kan vanaf 01/10/2020 alle tijdelijke werkloosheid die te wijten is aan het Coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona. Het is hierbij niet langer van belang of de werkgever al dan niet erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of al dan niet behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector. Ook het feit of de onderneming al dan niet verplicht moet sluiten, speelt hierbij geen enkele rol.

De versoepelde regeling geldt ook voor de specifieke motieven op grond van quarantaine, voor de opvang van een kind omdat de school of het opvangcentrum gesloten is of voor de opvang van een kind dat in quarantaine zit.

De werknemer moet de werkgever nog wel steeds de nodige attesten ter bewijs bezorgen, bijvoorbeeld een quarantaine attest of een attest van sluiting.

De werkgever moet deze attesten niet bezorgen aan de RVA maar wel bijhouden met het oog op een eventuele controle door de RVA.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen?

De werkgevers die geen beroep meer konden doen op de vereenvoudigde procedure omdat ze niet konden worden beschouwd als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of niet behoorden tot een uitzonderlijk hard getroffen sector en die vanaf 01/09/2020 zijn overgeschakeld naar tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, kunnen bijgevolg vanaf 01/10/2020 opnieuw beroep doen op de vereenvoudigde procedure.

Deze overschakeling kan zonder bijkomende formaliteiten en deze kan ook als sommige werknemers nog werken of als er op bepaalde dagen nog kan worden gewerkt.

Indien de werkgever toch verder gebruik wenst te maken van de regeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, dan blijft de bestaande procedure  behouden (inclusief voorafgaandelijk mededeling, melding van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek,…).

De overgangsregeling die voorzien was voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen kan ook verder worden toegepast (bijvoorbeeld de mogelijkheid om voor arbeiders een volledige schorsing van 8 weken in te voeren i.p.v. 4 weken).

Formaliteiten voor de werkgever?

De werkgever moet geen specifieke formaliteiten vervullen, maar enkel bij het doorgeven van de maandelijkse prestaties meedelen welke werknemers tijdelijk werkloos werden gesteld. Een voorafgaandelijke mededeling door de werkgever van de tijdelijke werklosheid wegens overmacht is bijgevolg niet nodig.

De werkgever is niet verplicht om controlekaarten C 3.2 A af te leveren aan de betrokken werknemers. Deze vrijstelling geldt ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid; dus deze geldt bijvoorbeeld ook wanneer de werknemer tijdelijke werkloos wordt gesteld wegens slecht weer.

Formaliteiten voor de werknemer?

Indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen, dan kan hij daarvoor opnieuw gebruik maken van het vereenvoudigde formulier C 3.2 – WERKNEMER – CORONA gebruiken. Het valt te verwachten dat werknemers die dit jaar reeds een uitkeringsaanvraag hebben ingediend, dit nu niet opnieuw moeten doen, maar hierover is momenteel nog geen definitief uitsluitsel.

De werknemer moet niet in het bezit zijn van een controlekaart C 3.2 A; dit geldt ook voor werknemers die tewerkgesteld zijn in de bouwsector.

Uitkeringen?

De werknemer zal een uitkering ontvangen die gelijk is aan 70% van het bruto maandloon (geplafonneerd op € 2.754,76), met een toeslag van de RVA van € 5,63 per werkloosheidsdag. Op deze uitkeringen wordt een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden.

Opgelet, de werkloosheidsreglementering voorziet enkel uitkeringen voor de dagen waarop de werknemer geen recht heeft op loon. Als werkgever moet je er dan ook over waken dat de openstaande vakantiedagen en ADV – dagen nog worden opgenomen vóór het einde van het jaar. Is dat niet het geval, dan zal de RVA alle ten onrechte betaalde werkloosheidsuitkeringen terugvorderen van de betrokken werknemers, zowel bij arbeiders als bij bedienden.

Indien je hierbij vragen zou hebben, dan kan je uiteraard steeds contact opnemen met jouw dossierbeheerder.