03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Verlies de deadline van de loonbonus niet uit het oog

Dankzij  het  systeem van de niet-recurrente  resultaatsgebonden voordelen (CAO 90) kunnen werkgevers, onder bepaalde voorwaarden, hun werknemers een fiscaalvriendelijke bonus uitkeren. Deze bonus is onderworpen aan een RSZ-solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer, maar is vrij van bedrijfsvoorheffing. De werkgever betaalt op het bedrag van de loonbonus enkel een bijzondere bijdrage van 33%.

Voor de RSZ wordt de bonus niet beschouwd als loon voor een maximumbedrag van 3.413 euro bruto in 2020 per kalenderjaar en per werknemer. Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van 2.968 euro netto in 2020, per kalenderjaar en per werknemer. 

De invoering van een loonbonus verloopt volgens een specifieke procedure. De FOD WASO vestigt er de aandacht op dat een werkgever online een toetredingsakte kan indienen voor ondernemingen (of een groep van werknemers) waar(voor) geen vakbondsafvaardiging bestaat. Een elektronisch ingediend bonusplan voldoet bij neerlegging in principe automatisch aan alle verplichte vormvoorwaarden. Het kan daarom binnen gemiddeld 14 dagen na neerlegging overgemaakt worden aan het bevoegde paritair comité.
Opgelet: de opmaakprocedure blijft onverminderd van toepassing.

De indiening moet ten laatste gebeuren voordat 1/3de van de referteperiode verstreken is. Concreet moet de cao of toetredingsakte, voor degenen die een bonusplan willen opmaken met doelstellingen voor het volledige jaar 2020, uiterlijk 30 april 2020 neergelegd zijn op de griffie van de FOD WASO. Het is niet de datum van verzending, maar de datum van ontvangst op de FOD WASO die telt.

U kan dus nog een bonusplan (CAO 90) indienen voor dit kalenderjaar, maar de tijd dringt … Gelet op het feit dat de opmaakprocedure toch ook enige tijd in beslag neemt, schiet u best nu in actie. Voor begeleiding bij de opmaak van uw bonusplan, kan u steeds contact opnemen met de juridische dienst van Accuria.

Accuria vzw
30/03/2020