03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Verhoging vrijwillige overuren horeca

In het Belgisch Staatsblad is recent de Wet houdende diverse bepalingen inzake werk verschenen. Eén van de maatregelen in deze wet, is de verhoging van de vrijwillige overuren van 100 naar 360 voor werkgevers in de horecasector die werken met een geregistreerd kassasysteem (hierna GKS).

Sinds 1 december 2015 kan een voltijdse werknemer in de horeca tot 360 overuren presteren die vrijgesteld zijn van RSZ en belastingen op voorwaarde dat de werkgever gebruik maakt van een GKS. Wordt er geen GKS gebruikt, is het aantal netto overuren beperkt tot 300 uren.

Om overuren te mogen presteren, moet men in principe een wettelijke reden hebben, zoals een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzakelijkheid. Daarenboven moet de werkgever de inspectie op voorhand inlichten of om toelating vragen. Omdat deze algemene regels ook golden voor de toepassing van 360 overuren in de horecasector, werd het gebruik van de overuren in de horeca niet eenvoudig gemaakt.

Minister van Werk Kris Peeters kondigde daarom een aanpassing van de wet aan waardoor de voorwaarden van buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene noodzakelijkheid wegvallen. Dit is gebeurd door de publicatie van de Wet houdende diverse bepalingen inzake werk waarin deze aanpassing werd opgenomen. Het aantal vrijwillige overuren voorzien in de Wet werkbaar en wendbaar werk wordt voor de horecasector opgetrokken van 100 naar 360 uren op voorwaarde dat de werkgever gebruik maakt van een GKS.

Dit wil concreet zeggen dat u als werkgever met GKS elke werknemer 360 netto-overuren per jaar kan laten presteren zonder motief en zonder dat u daarvoor de inspectie op voorhand dient in te lichten of om een toelating dient te vragen. De werknemer moet schriftelijk en voorafgaand akkoord gaan met het presteren van deze vrijwillige overuren. Dit akkoord moet om de 6 maanden hernieuwd worden.

Voor de werkgevers die niet over een GKS beschikken, zal de oude regeling (100 vrijwillige overuren) van toepassing blijven.

Buiten deze vrijwillige overuren, kunnen er nog steeds 360 (met GKS) en 300 (zonder GKS) overuren gepresteerd worden in het kader van buitengewone vermeerdering van het werk of onvoorziene noodzakelijkheid. Het voordeel van vrijstelling van RSZ en belastingen is wel beperkt tot 360 overuren per jaar met GKS. De 360 vrijwillige overuren worden niet meegeteld om de interne grens inzake arbeidsduur te berekenen.

Deze regeling is in werking getreden op 15 februari 2018.

Accuria vzw
27/02/2018