03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Update 16 maart 2020

De instructies van de RVA zijn op vrijdag 13 maart 2020 na het versturen van onze mailing, alsook op zondag 15 maart 2020 nog eens gewijzigd.

Hieronder vindt u de laatste instructies (update 15 maart 2020) van de RVA.

Wij vestigen graag de aandacht op de zaken in het groen.

Aangezien het standpunt van de RVA en de overige overheidsinstellingen voortdurend wijzigt, raden wij u ten zeerste aan om zeker onze website www.accuria.be en onze social media in de gaten te houden om op die manier op de hoogte te zijn van de verdere evoluties.

Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het CORONAVIRUS COVID-19 in China en in andere landen getroffen door de ziekte – UPDATE 15/03/2020

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
In december 2019 is in bepaalde delen in China (Wuhan) het coronavirus COVID-19 uitgebroken. De ziekte is momenteel ook aanwezig,  in verschillende mate, in België, in alle Europese landen en in veel andere landen zoals de VS, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Zuid-Korea …

De getroffen landen, waaronder België, nemen maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Zo heeft de Nationale Veiligheidsraad op 12 maart 2020 maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus  zoveel mogelijk te beperken.

Een van deze maatregelen is de sluiting van alle cafés, restaurants en discotheken (lockdown) gedurende drie weken, van 14/03/2020 tot en met 03/04/2020.

Zaken die die ten gevolge van deze opgelegde maatregel  volledig gesloten zijn , kunnen een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen. Dit wordt ook toegestaan voor werknemers die door de afschaffing van evenementen, culturele activiteiten, sportieve activiteiten, sluiting van bioscopen… niet meer tewerkgesteld kunnen worden.

Voor de zaken waarvoor slechts een gedeeltelijke sluiting wordt opgelegd (bijvoorbeeld de detailhandel) of die ondanks de verplichte sluiting toch nog beperkte diensten kunnen aanbieden (bijvoorbeeld een traiteurdienst of roomservice in een hotel waarvan het restaurant verplicht is gesloten), kan voor alle dagen waarop de werknemers niet tewerkgesteld kunnen worden (ook al zou dit, omdat er voor de betrokken dag geen opgelegde sluiting is, te wijten zijn aan een daling van het werkvolume) eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd. In deze regeling kunnen dus uitzonderlijk werkloosheidsdagen afgewisseld worden met arbeidsdagen.

De voormelde tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (lockdown) wordt voorlopig aanvaard tot en met 3/04/2020. Er moet enkel een elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij het werkloosheidsbureau van de RVA gebeuren, waarin in de rubriek opmerkingen moet zijn vermeld dat de werkloosheid te wijten is aan de volledige of gedeeltelijke verplichting tot sluiting of afgelasting. In dat geval moet er geen bijkomend dossier meer ingediend worden bij de RVA  ter staving van de overmacht, aangezien het gaat om een maatregel opgelegd door de overheid. 

De werkgevers die omwille van het coronavirus al een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken hadden verricht en die nu worden getroffen door een maatregel tot sluiting of afschaffing, kunnen een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan ook worden aangevraagd voor werknemers van toeleveranciers van door een opgelegde sluiting getroffen bedrijven, voor zover deze daardoor volledig niet meer tewerkgesteld kunnen worden. Deze tijdelijke werkloosheid kan voorlopig ook worden aanvaard tot en met 3/04/2020, voor zover de volledige onmogelijkheid tot tewerkstelling door de werkgever is aangetoond.

Werknemers die ten gevolge van het opschorten van de lessen in de scholen, thuisblijven voor de opvang van hun kinderen, kunnen omwille van deze reden niet tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht, aangezien er voor alle kinderen opvang moet zijn voorzien in de scholen.

Verder blijven de volgende instructies van toepassing :

Het coronavirus kan in bepaalde situaties aanleiding geven tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Voorbeeld
· De werknemer die omwille van persoonlijke redenen (bijvoorbeeld vakantie) of professionele redenen (bijvoorbeeld een zakenreis) in een land getroffen door het coronavirus verblijft en die, op het einde van zijn verblijf, niet  naar België kan terugkeren (bijvoorbeeld wegens een vliegverbod of een quarantainemaatregel) of die naar België is teruggekeerd maar bij aankomst in België in quarantaine wordt geplaatst, kan tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht indien hij zijn werk bij zijn werkgever niet op de voorziene datum  kan hervatten.

· Belgische ondernemingen die getroffen worden door de gevolgen van het Coronavirus in andere gebieden – bijvoorbeeld omdat ze afhankelijk zijn van leveranciers uit de getroffen regio – kunnen ook een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indien door het stilvallen van de productie het niet meer mogelijk is het personeel verder tewerk te stellen.

· Bedrijven die hun bedienden tijdelijk werkloos stellen wegens economische oorzaken kunnen, in afwachting van het voleindigen van de procedure tot erkenning als onderneming in moeilijkheden, een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (zie verder).

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is de werknemer vrijgesteld van wachttijd. Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon. Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Voor meer informatie over de formaliteiten in geval van tijdelijke werkloosheid, zie het infoblad T32.

De werkgever die de overmacht inroept, moet hiervan zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Als reden van overmacht vermeldt hij ‘CORONAVIRUS’.

De werkgever die nog nooit de toepassing tijdelijke werkloosheid (of een andere toepassing op de portaal van de sociale zekerheid) heeft gebruikt moet zich eerst registreren als gebruiker vooraleer hij de toepassing kan gebruiken. Daarvoor neemt deze werkgever het best telefonisch contact op met de dienst Eranova via het nummer 02/511 51 51 (bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 7 tot 20 uur).

Als deze nieuwe gebruiker beschikt over een eID-lezer en zijn eID pin-code kent of als hij de Itsme-toepassing gebruikt kan de toegang dan snel toegekend worden (10 minuten).

Als dit niet het geval is en de gebruiker wil met een user-id en paswoord werken dan moet hij rekenen op een doorlooptijd van 10 dagen.”

De werkgever die nog niet over een toegang tot de portaalsite van de sociale zekerheid beschikt, kan uitzonderlijk de mededeling via (eventueel aangetekende) brief versturen of bij voorkeur per e-mail naar het werkloosheidsbureau van de plaats van de exploitatiezetel waar uw onderneming gevestigd is.

Daarnaast moet de werkgever, die de overmacht inroept, ook (bij voorkeur dezelfde dag als de elektronische mededeling) per post of bij voorkeur per mail, gericht aan de dienst tijdelijke werkloosheid van het bevoegde werkloosheidsbureau (bijvoorbeeld voor het werkloosheidsbureau Gent: tijdelijkewerkloosheid.gent@rvaonem.fgov.be (link sends e-mail)) een dossier, namelijk een verklaring met, zo nodig, de bewijsstukken, indienen met een gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door overmacht, veroorzaakt door het coronavirus (behalve in het geval van een opgelegde minstens gedeeltelijke sluiting – zie hoger).

De beslissing over de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt genomen binnen de drie dagen na ontvangst van het volledig dossier door de RVA.

Voor de overige formaliteiten specifiek verbonden aan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, zie ook het infoblad E24.

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal in voorkomend geval aanvaard worden voor de door de werkgever opgegeven duur doch uiterlijk tot en met 30/06/2020 (behalve voor de specifieke situatie van de opgelegde sluiting tot en met 3/04/2020).

Opmerking
Het louter feit dat de werknemer terugkeert uit een land dat getroffen is door het coronavirus, of het louter feit dat de werknemer in contact gekomen is met een persoon die uit een getroffen zone komt, zonder dat er concrete aanwijzingen zijn van een besmettingsgevaar, kan niet ingeroepen worden om deze werknemer tijdelijk werkloos wegens overmacht te stellen. De beslissing om niet te werken mag dus niet afhangen van een unilaterale beslissing genomen door de werkgever of de werknemer.

Hieruit volgt dat bedrijven die ‘preventieve’ maatregelen nemen om te voorkomen dat hun werknemers besmet raken door het coronavirus geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen aanvragen. Het gaat hier niet om een door een bevoegde overheid of instantie opgelegd verbod om te werken of zich te verplaatsen.

Voorbeeld
Werknemers die terugkeren van een zakenreis of een vakantie uit een risicogebied en dit uit voorzorg een bepaalde tijd thuisblijven, dit ofwel op hun eigen verzoek ofwel op vraag van hun werkgever (zonder medisch advies – zie hieronder): dit is geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Er kan bijvoorbeeld overeengekomen worden dat de werknemers telewerken.

Indien de werknemer daarentegen op advies van de bedrijfsarts thuis in quarantaine wordt geplaatst in afwachting van een eventuele test, of een attest van de huisarts kan voorleggen dat hem verbiedt om te gaan werken, zonder dat hij ziek is, kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden toegestaan voor de dagen van opgelegde quarantaine.

Tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken
Bedrijven die door de verspreiding van het coronavirus getroffen worden door een daling van hun cliënteel, productie, omzet, bestellingen … (bijvoorbeeld bedrijven uit de horecasector, de toeristische sector, de hotelsector, de evenementensector, reisagentschappen, luchtvaartmaatschappijen, dienstencheque- ondernemingen … ) waardoor de normale arbeidsregeling niet kan gehandhaafd worden, kunnen voor hun arbeiders een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken. De werkgever moet dan een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel (zie het infoblad E22).

De werkgever die nog nooit de toepassing tijdelijke werkloosheid (of een andere toepassing op de portaal van de sociale zekerheid) heeft gebruikt moet zich eerst registreren als gebruiker vooraleer hij de toepassing kan gebruiken. Daarvoor neemt deze werkgever het best telefonisch contact op met de dienst Eranova via het nummer 02/511 51 51 (bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 7 tot 20 uur).

Als deze nieuwe gebruiker beschikt over een eID-lezer en zijn eID pin-code kent of als hij de Itsme-toepassing gebruikt kan de toegang dan snel toegekend worden (10 minuten).

Als dit niet het geval is en de gebruiker wil met een user-id en paswoord werken dan moet hij rekenen op een doorlooptijd van 10 dagen.”

De werkgever die nog niet over een toegang tot de portaalsite van de sociale zekerheid beschikt, kan uitzonderlijk de mededeling via (eventueel aangetekende) brief versturen of bij voorkeur per e-mail naar het werkloosheidsbureau van de plaats van de exploitatiezetel waar uw onderneming gevestigd is.

Bij de economische redenen vermeldt hij ‘CORONAVIRUS’. De directeur van het werkloosheidsbureau kan een afwijking toestaan op de indieningstermijn indien het coronavirus heeft geleid tot een plotse daling van het werk.

Voor bedienden kan tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken worden ingevoerd door de ondernemingen die reeds voldoen aan de preliminaire voorwaarden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden (zie het infoblad E54). De werkgever moet ook een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel (zie het infoblad E55). Hij vermeldt bij economische redenen ‘SCHORSING BEDIENDEN’ en vermeldt ‘CORONAVIRUS’ in de rubriek opmerkingen.

Voor de werkgevers die nog geen toegang hebben tot de portaalsite van de sociale zekerheid, zie hierboven.

Indien de onderneming nog niet voldoet aan de preliminaire voorwaarden kan ze een aanvraag indienen bij de Minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op een korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben (zie het infoblad E54). De werkgever kan de voorafgaande mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken maar versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau nadat de RVA in kennis is gesteld van de erkenning als onderneming in moeilijkheden.

Tijdens de lopende erkenningsprocedure kan een aanvraag ingediend worden voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht op voorwaarde dat de werkgever aantoont dat hij de voorafgaande procedure van erkenning als onderneming in moeilijkheden heeft opgestart door een kopie van de aanvraag tot erkenning bij de Minister te bezorgen aan de RVA.

De beslissing over de tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken wordt genomen binnen de drie dagen na de ontvangst van het volledig dossier bij de RVA.

De werknemer die tijdelijk werkloos gesteld wordt wegens economische oorzaken moet voldoen aan de gewone toelaatbaarheidsvoorwaarden. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand).Tot 30/06/2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon. Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.  De werknemer (arbeider of bediende) die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens economische oorzaken heeft bovenop zijn werkloosheidsuitkering recht op een aanvullende vergoeding van minstens 2 euro per dag dat hij economisch werkloos wordt gesteld, betaald door de werkgever of door een Fonds voor Bestaanszekerheid.

Bron: www.rva.be

Graag ook uw aandacht voor de volgende formailiteiten:

Algemene procedure tijdelijke werkloosheid bij afleveren controlekaart C3.2A

U dient bij tijdelijke werkloosheid (ook bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) maandelijks een controlekaart C3.2A af te leveren aan de tijdelijk werkloos gestelde werknemer.

Het controleformulier C3.2 A kan gratis worden opgevraagd bij de dienst Economaat van het werkloosheidsbureau van de RVA. Aangezien het om unieke genummerde formulieren gaat, kunnen ze niet worden gedownload op de site van de RVA. U vindt de adressen van de verschillende economaten op de site www.rva.be (in de rubriek RVA klikken op RVA-kantoren). U kunt de identiteitsgegevens bovenaan het formulier geïnformatiseerd invullen vooraleer u het formulier bezorgt aan de werknemer.

U dient de controlekaart te overhandigen uit eigen beweging, uiterlijk de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand.

Vooraleer het formulier af te leveren, vult u de identiteitsgegevens in en vermeldt u het nummer van het formulier in het validatieboek. Deze verplichting geldt enkel in geval van tijdelijke werkloosheid werkgebrek ingevolge economische oorzaken.

U heeft de keuze tussen het bijhouden van een papieren validatieboek of het gebruik van een elektronisch validatieboek via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be , zie rubriek Werkgevers > Sociale risico’s > Tijdelijke werkloosheid en validatieboek).  U moet daartoe in het bezit zijn van een gebruikersnaam en een wachtwoord.  Uitleg omtrent de toegangsprocedure is te vinden op voormelde site.

Procedure tijdelijke werkloosheid Bouwsector – PC 124 bij afleveren controlekaart C3.2A-Bouw

In deze sector dient u steeds een controlekaart C3.2A-Bouw te overhandigen aan elke arbeider, vóór de aanvang van elke maand, zelfs indien u geen tijdelijke werkloosheid voorziet voor die maand.

In geval van verlies van een nominatieve C3.2A-kaart moet u voor uw arbeider een niet-nominatieve C3.2A-kaart invullen (aan te vragen bij Constructiv) en een kopie ervan overmaken aan het plaatselijke RVA-kantoor.

FAQ – UPDATE 16 MAART 2020

1.    Werknemer is ziek.
Werknemers die ziek zijn, moeten verplicht thuis blijven. Wanneer zij een doktersattest bezorgen, dan hebben zij recht op gewaarborgd loon.

2.    Werknemer zit vast in het buitenland of zit in België in quarantaine.
U dient tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen.
Indien de werknemer echter over een doktersattest zou beschikken waaruit zou blijken dat hij arbeidsongeschikt is, dan zal hij in principe aanspraak kunnen maken op gewaarborgd loon.

3.    Werknemer wil zelf thuis blijven uit schrik voor besmetting.
Dit kan enkel toegepast worden in onderling akkoord

Mogelijke opties:

– thuiswerk (indien mogelijk);
– inhaalrust voor overuren of betaalde vakantie opnemen;
– toegestane afwezigheid (onbetaald) opnemen, mits akkoord tussen werkgever en werknemer.

4.    Werknemer heeft geen opvang voor de kinderen.
Momenteel is de situatie zo dat alle scholen open blijven en er opvang wordt voorzien, zonder dat er les wordt gegeven.

Werknemers die thuis willen blijven om op de kinderen te letten, hebben volgende opties:

– familiaal verlof opnemen (onbetaald, max. 10 dagen);
– inhaalrust voor overuren of betaalde vakantie opnemen;
– toegestane afwezigheid (onbetaald) opnemen, mits akkoord tussen werkgever en werknemer.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is voor deze werknemers géén optie.

5.    Werknemer moet zorgen voor zieke familieleden.
Werknemers die thuis willen blijven om voor zieke familieleden te zorgen, hebben volgende opties:

– familiaal verlof opnemen (onbetaald, max. 10 dagen);
– inhaalrust voor overuren of betaalde vakantie opnemen;
– toegestane afwezigheid (onbetaald) opnemen, mits akkoord tussen werkgever en werknemer.

6.    U wil op eigen initiatief (bepaalde) werknemers het werk weigeren om de kans op besmetting te beperken.
U kan de werknemer niet verplichten om thuis te blijven.

Volgende opties zijn mogelijk:
–  thuiswerk (indien mogelijk);
– inhaalrust voor overuren of betaalde vakantie toekennen (indien de werknemer akkoord is);
– toegestane afwezigheid (onbetaald) toekennen (indien de werknemer akkoord is);
– de werknemer vrijstellen van prestaties en het loon verder doorbetalen.

7.    U heeft niet voldoende werk voor de werknemers.
Voorbeelden: een daling van cliënteel, productie, omzet, bestellingen,…

Toepassen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

8.    U moet de activiteiten geheel of gedeeltelijke stopzetten.
Voorbeelden: grondstoffen die niet geleverd worden, bedrijven die hun activiteit niet meer kunnen uitoefenen,…

Toepassen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

9.    U moet verplicht de activiteiten stopzetten (vanuit de overheid).
Voorbeelden: de horecasector, winkels (in het weekend),…

Toepassen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

10. U hebt een kapperszaak: bent u verplicht te sluiten op zaterdag?
De kappers waren verplicht te sluiten op zaterdag. De overheid was op vrijdag 13 maart 2020 teruggekomen op deze beslissing. Zo mochten de kappers ook in het weekend werken, maar dan wel enkel op afspraak.

Op zaterdag 14 maart 2020 werd dit standpunt echter opnieuw gewijzigd: de kapperszaken zijn verplicht om op zaterdag te sluiten. In de week mogen ze enkel op afspraak werken.

11. Mogen jobstudenten de komende weken werken?
Volgens de regelgeving mogen jobstudenten niet werken tijdens de momenten waarop zij geacht worden opleiding te volgen.

Voorlopig handhaaft de RSZ dit standpunt ook voor de komende weken, ook al worden alle lesactiviteiten gestaakt.

Accuria vzw
16/03/2020