03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Tijdelijke werkloosheid n.a.v. Corona vanaf 01/09/2020

T. e.m. 31/08/2020 kunnen alle vormen van tijdelijke werkloosheid n.a.v. het Coronavirus aangegeven worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona, zelfs al zijn er onderliggende economische redenen.

Hierbij geldt er een vereenvoudigde procedure, waarbij de werkgever geen voorafgaande mededeling van de tijdelijke werkloosheid moet doen aan de RVA en de werknemer niet in het bezit moet zijn van een controleformulier C3.2A. Vanaf 01/09/2020 wijzigt dit en wordt er terug een duidelijker onderscheid gemaakt op basis van de onderliggende oorzaak, zijnde overmacht of economische redenen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona kan enkel nog worden ingeroepen door uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen en sectoren.

‘Uitzonderlijk hard getroffen sectoren’ zijn sectoren waar de activiteiten gevoelig verlaagd zijn omwille van maatregelen getroffen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bijvoorbeeld omdat bepaalde activiteiten nog steeds niet mogen plaatsvinden na 01/09/2020.  Die sectoren zullen formeel worden vastgelegd in een lijst door de Minister van Werk, maar deze lijst is momenteel nog niet beschikbaar.

‘Uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen’ zijn ondernemingen die tijdens het tweede kwartaal van 2020 gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona of wegens economische redenen, ten belope van minstens 20 % van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen.  U kan aan uw dossierbeheerder vragen of uw onderneming al dan niet aan deze voorwaarde voldoet.

Ondernemingen die menen in aanmerking te komen om nog verder overmacht Corona te kunnen toepassen, en daarover op korte termijn zekerheid willen verwerven, kunnen zich dus best baseren op het criterium ‘uitzonderlijk hard getroffen onderneming’.

Deze ondernemingen moeten het formulier C106A-CORONA-HGO (Hard Getroffen Onderneming) zo snel als mogelijk invullen en per mail versturen naar de RVA.  Dit formulier kan u in bijlage terugvinden.

https://www.rva.be/sites/default/files/assets/formulaires/C106A-Corona-EPT/05-08-2020_C106A-corona-EPT_NL.pdf

Bij een positief antwoord kan u verder de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona toepassen; bij een negatief antwoord moet u nagaan of u tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen kunt inroepen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van andere redenen

Ondernemingen die gebruik willen maken van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van een andere reden dan Corona, bijvoorbeeld een brand of een elektriciteitspanne buiten het bedrijf, vallen vanaf 01/09/2020 onder de normale procedure.  Dit betekent dat de overmacht op voorhand gemeld moet worden aan de RVA en dat de betrokken werknemers ook een controleformulier C 3.2 A moeten ontvangen.

Deze regeling geldt ook voor werknemers die tijdelijke werkloosheid wegens overmacht willen inroepen voor hun werknemers die in quarantaine geplaatst worden en waarvoor telewerk niet mogelijk is (op voorwaarde dat zij werken bij een werkgever die niet uitzonderlijk hard getroffen is).

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Indien u nog verdere gevolgen ondervindt van de Coronacrisis, maar geen beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona, dan kan u een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.  Hierbij zijn grotendeels de normale procedures en regels van toepassing, zoals een voorafgaande mededeling aan de RVA, het melden van de eerste werkloosheidsdag en het afleveren van controleformulieren C3.2A.

De belangrijkste overgangsmaatregel voor arbeiders is dat de maximale schorsingsperiode verlengd wordt van maximaal 4 weken naar maximaal 8 weken (bij een volledige schorsing) en van maximaal 3 maanden naar maximaal 18 weken (bij een gedeeltelijke grote schorsing).  Nadien moet er telkens een verplichte werkweek worden ingevoerd.

Voor bedienden is tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen geen evidentie, aangezien er hier een bijzondere procedure van toepassing is en er voldaan moet worden aan bepaalde voorafgaande voorwaarden.

Vanaf 01/09/2020 t.e.m. 31/12/2020 is er wel een speciale overgangsregeling voorzien waarbij er nieuwe voorafgaande voorwaarden worden ingevoerd, namelijk:

  • daling van minimum 10% van de omzet of de productie in het kwartaal voorafgaand aan  het kwartaal van de aanvraag, vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2019;
  • er moeten aan de bedienden die in tijdelijke werkloosheid worden gesteld twee vormingsdagen per maand worden aangeboden;

Daarnaast moeten deze ondernemingen ook gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst of een ondernemingsplan dat werd afgesloten voor de periode vanaf 01/09/2020 t.e.m. 31/12/2020.

Ondernemingen die menen hiervoor in aanmerking te komen moeten het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL zo snel als mogelijk invullen en per aangetekende zending versturen naar het bevoegde RVA – kantoor.  Dit formulier kan u in bijlage terugvinden en dit moet ten laatste 14 dagen voor de eerste werkloosheidsdag worden verstuurd.  Dit formulier mag ook gelijktijdig per mail verstuurd worden naar de tijdelijke werkloosheid RVA, zodat zij het dossier sneller kunnen behandelen.

https://www.rva.be/sites/default/files/assets/formulaires/C106A-Corona-Transitoire/29-07-2020_C106A-corona-regime-transitoire_NL.pdf

U heeft als werkgever de keuze om zich te beroepen op de huidige voorafgaande voorwaarden of op de nieuwe voorafgaande voorwaarden van de overgangsregeling.

Het krediet kan trouwens verhoogd worden met 8 weken, dus in totaal 24 weken (bij een volledige schorsing) of 34 weken (bij een gedeeltelijke schorsing) indien er gebruik gemaakt wordt van de speciale overgangsregeling. Het bestaande krediet dat u eventueel reeds gebruikt hebt tijdens de periode vanaf 13/03/2020 t.e.m. 31/08/2020  wordt hier niet op in rekening gebracht. Bijgevolg zal u eerst moeten nagaan of u überhaupt wel nood hebt aan de overgangsregeling.

Gevolgen voor de werknemers

Vanaf 01/09/2020 zullen de werknemers zelf een formulier C 3.2-WERKNEMER-CORONA moeten indien bij hun uitbetalingsinstelling bij toepassing van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona of een gewoon formulier C 3.2 bij toepassing van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.  In dat laatste geval zullen zij ook opnieuw in het bezit moeten zijn van een controleformulier C3.2A en zal er ook een aangifte van de persoonlijke situatie moeten gebeuren.

De hoogte van de uitkeringen blijft gelijk aan 70% van het begrensd bruto dagloon, ongeacht de vorm van tijdelijke werkloosheid.  De toeslag van € 5,63 per dag geldt enkel nog voor werknemers die werken in een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of sector en in dat kader tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht.

De versoepelingen die werden ingevoerd voor werknemers die een zelfstandig bijberoep hebben en voor gepensioneerden, gelden enkel nog maar voor werknemers die werken in een zwaar getroffen sector of onderneming.

Indien u hierbij vragen zou hebben, dan kan u uiteraard steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder of op de website van de RVA FAQ https://www.rva.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_NL_20200729.pdf

Met vriendelijke groet

Het Accuria-team