03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Starterslonen voor jongeren zonder werkervaring

Om de werkloosheid van de jongeren te doen dalen lanceerde de regering de regelgeving aangaande de startersjobs. 

In het kader van de startersjobs mag de werkgever het loon van een nieuwe werknemer die jonger is dan 21 jaar en nog geen werkervaring heeft, verminderen met 6% (voor een werknemer die op de laatste dag van het kwartaal 20 jaar is), 12% (19 jaar op de laatste dag van het kwartaal) of 18% (18 jaar op de laatste dag van het kwartaal).

Een vermindering is wel enkel mogelijk indien u de jongere normaal aan het (sectoraal) minimumloon zou verlonen.

Wanneer u als werkgever ressorteert onder een Paritair Comité waar er reeds minimumlonen werden voorzien voor jongeren tussen de 18 jaar en 21 jaar zal u van deze regelgeving geen gebruik kunnen maken.

Om in aanmerking te komen is het tevens belangrijk dat de werknemer ingeschreven is als werkzoekende en dat de werknemer in de kwartalen T-6 tot en met T-3 niet gedurende minimaal twee kwartalen een minstens 4/5de -tewerkstelling heeft uitgeoefend bij één of meerdere andere werkgevers. T is het kwartaal van aanwerving.

Verder is het belangrijk te weten dat enkel jongeren die aangeworven zijn met een startbaanovereenkomst type 1. Concreet houdt dit in dat er minstens halftijdse tewerkstelling moet zijn bedongen in de arbeidsovereenkomst.

De arbeidsovereenkomst dient tevens uitdrukkelijk te vermelden dat het normaal toepasselijke minimumloon verminderd is en dat ter compensatie er elke maand waarin de vermindering wordt toegepast forfaitaire toeslag zal worden voorzien.

Om te vermijden dat de werknemer – als gevolg van het toepassen van de verminderingspercentages – netto minder zou verdienen, zal de werkgever bovenop het loon een forfaitaire toeslag moeten betalen. Deze toeslag is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen (zowel voor werkgever als voor werknemer) en van bedrijfsvoorheffing. In ruil voor het betalen van de extra toeslag, mag de werkgever de betaalde toeslag in mindering brengen van de bedrijfsvoorheffing die hij aan de Staat moet doorstorten.

De toeslag is gelijk aan het verschil tussen het nettoloon zoals berekend op basis van het niet-verminderde brutoloon en het nettoloon zoals berekend op basis van het verminderde brutoloon.

Het toepassen van de starterslonen heeft wel een invloed op de sociale rechten van uw werknemer. De sociale rechten van de werknemer worden namelijk opgebouwd aan de hand van zijn verlaagd brutoloon wat natuurlijk gevolgen heeft voor zijn pensioen, wanneer de werknemer ziek zou worden, …

Accuria vzw
3/08/2019