03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

PC124 – Gevolgen van het Coronavirus voor de paasvakantie

In deze corona-tijden zijn ook veel bouwbedrijven genoodzaakt om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan immers beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Graag wijzen wij in dit verband op de laatste instructies van de RVA:

De werkgever moet voor de duur van de beperkende maatregelen (voorlopig tot en met 19 april 2020) geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Deze periode kan worden verlengd tot 30 juni 2020, indien de sanitaire maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt.

De RVA zal zich enkel baseren op de aangiftes ASR die door de sociale secretariaten zullen gebeuren na de loonverwerking.

Gelet op het feit dat dat de beperkende maatregelen voorlopig gelden tot en met 19 april 2020, stellen heel wat bouwbedrijven zich volgende vragen:

  1. Moeten wij als werkgever de feestdag van paasmaandag 13 april 2020 betalen, indien de tijdelijke werkloosheid overmacht bijvoorbeeld reeds gestart is op maandag 23 maart 2020 en ononderbroken doorloopt, voorlopig tot en met vrijdag 17 april 2020?

Werknemers behouden op basis van de feestdagenreglementering het recht op loon voor de feestdagen die vallen in de periode van 14 dagen die volgen op de aanvang van tijdelijke overmacht.

Als er echter een ononderbroken schorsing is van meer dan 14 dagen tijdelijke werkloosheid overmacht zal de feestdag niet langer moeten betaald worden door de werkgever en valt deze dag dus ten laste van de werkloosheid.

Concreet betekent dit dat als het bedrijf volledig gesloten is wegens overmacht (geen activiteit), de volledige opschorting ten vroegste op maandag 30 maart 2020 of op een latere datum moet zijn ingegaan om de werkgever te kunnen verplichten tot betaling van de feestdag. Als de volledige opschorting eerder is begonnen, valt de feestdag buiten de periode die in de regeling is vastgelegd en is deze niet ten laste van de werkgever. Deze feestdag zal dan ten laste genomen worden door de RVA in het kader van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Als het bedrijf echter in gedeeltelijke activiteit is (werkt in de mate van het mogelijke, verminderde activiteit, …), is het heel goed mogelijk dat er enige activiteit is geweest sinds maandag 30 maart 2020. In dit geval valt de feestdag binnen de periode van 14 dagen en moet deze door de werkgever worden betaald.

  1. Wat gebeurt er met de inhaalrustdag van dinsdag 14 april 2020?

De inhaalrustdag van 14 april 2020 blijft behouden.

Dit betekent dat de arbeiders bouw (PC 124) voor deze dag geen recht hebben op een uitkering tijdelijke werkloosheid, maar wel op de vergoeding van de rustdag door Constructiv in december 2020.

Voor de bedienden van de bouwbedrijven blijft dinsdag 14 april 2020 een arbeidsduurverminderingsdag betaald door de werkgever. De bedienden hebben voor deze dag bijgevolg geen recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid.

  1. Bepaalde bouwbedrijven hebben collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie voorzien op woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 april 2020. Blijven dit, gelet op de tijdelijke werkloosheid overmacht, vakantiedagen?

Sommige bedrijven die een periode van collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie hebben gepland, vragen zich af of deze sluitingsdata gewijzigd kunnen worden en dus uitgesteld kunnen worden. Hoewel het misschien verleidelijk is aangezien het vakantiegeld aan de arbeiders pas eind juni wordt uitbetaald, dienen wij dit heel sterk af te raden. In de FAQ van de RVA wordt namelijk gepreciseerd dat tijdelijke werkloosheid niet mogelijk is voor “geplande” vakantiedagen. De RVA zal dus niet aanvaarden dat er “last minute” een wijziging wordt aangebracht in een periode van collectieve sluiting om ze te laten vergoeden door de werkloosheidsverzekering. De RVA zal zich in dat geval tegen de werknemers keren om hen te vragen de onterecht ontvangen uitkeringen terug te betalen, en de werknemers zullen zich waarschijnlijk tegen hun werkgever keren en hun loon opeisen.
Wat als collectieve vakantie is vastgelegd of overgenomen, blijft behouden tenzij er op ondernemingsvlak een akkoord wordt bereikt om het alsnog te verleggen. De collectieve vakantieperiode verleggen om deze dagen als tijdelijke werkloosheid overmacht te laten beschouwen wordt om de hierboven vermelde redenen ten stelligste afgeraden.

Indien u de collectieve vakantiedagen echter wenst te verleggen om door te werken en dus niet om de werknemers op tijdelijke werkloosheid overmacht te plaatsen, dan is dit mogelijk als u de procedure hiervoor volgt.

Wat is de te volgen procedure voor het verleggen van de collectieve vakantiedagen?

U dient vooraf uw werknemers of de vertegenwoordigers van de werknemers te raadplegen om in onderling akkoord de periode van collectieve sluiting te kunnen verleggen. U moet het akkoord krijgen van de ondernemingsraad of, bij gebreke aan een ondernemingsraad, van de vakbondsafvaardiging. In het geval er ook geen vakbondsafvaardiging bestaat, kan de jaarlijkse collectieve vakantie enkel verlegd worden op grond van een overeenkomst tussen u als werkgever en alle werknemers.

Van zodra een akkoord wordt bereikt over het verleggen van de data van collectieve sluiting moet u dit aanplakken, een kopie overhandigen aan uw werknemers en een afschrift registreren via de website www.arbeidsreglement.belgie.be.

De data moeten verplicht worden vermeld in het arbeidsreglement.

Bij een geplande collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie is er geen recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid. De arbeiders bouw krijgen voor deze vakantiedagen vakantiegeld via het Vakantiefonds Bouw.

De bedienden ontvangen voor deze vakantiedagen enkel vakantiegeld betaald door de werkgever.

Een aantal bedrijven denken ook reeds aan een eventuele verschuiving van de collectieve vakantieperiode in juli. Ook hier geldt dezelfde regel dat deze collectieve vakantieperiode niet zomaar kan verschoven worden, een eventuele verschuiving kan enkel gebeuren mits het volgen van bovenstaande procedure.

  1. Bestaat de mogelijkheid dat Constructiv een aanvullende vergoeding bouw (zoals bij slecht weer – economische redenen) bij tijdelijke werkloosheid overmacht voorziet?

De sectorale aanvullende vergoeding (tussen 6,34 en 10,85 euro/dag naargelang de categorie van de bouwvakker) van Constructiv wordt ook doorbetaald bij overmacht (tot uitputting krediet van 60 dagen) bovenop de aanvullende vergoeding van de RVA van 5,63 euro. De dagen overmacht worden evenwel niet in aanmerking genomen voor de terugvordering bij de werkgever (dit is enkel voor weerverlet en bij economische redenen).

  1. De ecocheques voor de arbeiders bouw moeten in de maand mei worden uitbetaald. De referteperiode voor deze ecocheques loopt van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020. Worden de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht gelijkgesteld voor de berekening van de ecocheques?

De sectorale cao (PC 124) bepaalt dat dagen tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld worden als actieve dienst, zonder uitsluiting. Tijdelijke werkloosheid overmacht wordt dus ook gelijkgesteld, er moet bijgevolg hiervoor geen pro rata berekening gebeuren.

Accuria vzw
2/04/2020