03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

PC 124 – U wenst af te wijken van de voor uw regio aanbevolen vakantiekalender? volg dan onderstaande procedure!

U dient vooraf uw werknemers of de vertegenwoordigers van de werknemers te raadplegen om in onderling akkoord de periode van collectieve sluiting te kunnen vastleggen. U moet het akkoord krijgen van de ondernemingsraad of, bij gebreke aan een ondernemingsraad, van de vakbondsafvaardiging. In het geval er ook geen vakbondsafvaardiging bestaat, kan het jaarlijks collectief verlof enkel vastgelegd worden op grond van een overeenkomst tussen u als werkgever en alle werknemers.

Van zodra een akkoord wordt bereikt over de bepaling van de data van collectieve sluiting moet u dit aanplakken, een kopie overhandigen aan uw werknemers en een afschrift verzenden naar de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten.

De data moeten verplicht worden vermeld in het arbeidsreglement. Wordt binnen de onderneming voor het eerst een collectieve sluiting of een periode waarin de jaarlijkse vakantie verplicht opgenomen moet worden, ingevoerd, dan houdt dit een wijziging van het arbeidsreglement in en dient de daartoe voorziene procedure nageleefd te worden.

Bouwbedrijven dienen een kopie van de data aan ons over te maken indien ze afwijken van de collectieve sluiting voor hun regio.

Accuria vzw
10/08/2018