03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Opname resterende vakantiedagen

Nu de zomervakantie bijna achter ons ligt, komt het einde van het jaar stilaan dichterbij. Daarom willen wij alvast onder de aandacht brengen dat u er goed aan doet om na te kijken hoeveel vakantiedagen uw werknemers reeds opgenomen hebben en hoeveel zij er nog over hebben. 

Opname vakantiedagen

Vakantiedagen moeten steeds opgenomen worden in een specifiek kalenderjaar (dit wil zeggen tussen 01/01 en 31/12). Dit betekent concreet dat het verboden is de
niet – opgenomen dagen over te dragen naar het volgende kalenderjaar of reeds vakantiedagen op te nemen voor het volgende jaar. Het gebeurt dat werkgever en werknemer in onderling akkoord beslissen om de nog resterende vakantiedagen fictief aan te geven in december. Als de overgedragen vakantiedagen het jaar daarop worden genomen, worden zij op dat moment geboekt als gewoon gewerkte dagen. Dit systeem vormt echter een wetsontduiking en sancties zijn dan ook niet uit te sluiten…

Onmogelijkheid tot opnemen vakantiedagen

Wanneer een werknemer niet in staat is om vóór 31/12 zijn vakantiedagen op te nemen (wegens omstandigheden zoals ziekte, bevalling, …), verliest hij het recht om deze dagen nog op te nemen. Het recht op vakantiegeld voor deze dagen verliest hij echter niet. Bij een arbeider worden deze dagen betaald door de vakantiekas in juni. Bij een bediende moeten ze wel nog uitbetaald worden op 31/12.

Wanneer een aantal dagen vrijwillig toch niet opgenomen wordt, zullen de gevolgen verschillend zijn naargelang de werknemer een arbeider of een bediende is. In beide gevallen zijn de dagen niet overdraagbaar naar het volgende jaar, maar een arbeider heeft het loon voor deze dagen reeds ontvangen via zijn vakantiecheque. De bediende echter kan in principe geen aanspraak maken op betaling van de niet opgenomen dagen, tenzij de werkgever dit vrijwillig toch zou toestaan. 

Vastleggen vakantie

De werknemer kan zijn vakantiedagen niet eenzijdig vastleggen. Het (stilzwijgend) akkoord van de werkgever is steeds vereist. Deze laatste mag echter de opname van de vakantiedagen niet bemoeilijken of onmogelijk maken, dit op straffe van mogelijke sancties. Als werkgever doet u er dus goed aan om de werknemers voor het einde van het jaar een overzicht te bezorgen van het aantal dagen dat nog moet opgenomen worden en hen er eveneens op te wijzen dat een overdracht naar het volgende jaar onmogelijk is. Op die manier legt u de verantwoordelijkheid bij de werknemer zelf…

Accuria vzw
06/09/2019