Nieuws

Verkiezingen op zondag 14 oktober 2018: Wat als uw werknemer moet werken?

Op zondag 14 oktober 2018 vinden de verkiezingen plaats voor de gemeente- en provincieraden. Wat indien uw werknemer op de dag van de verkiezingen moet werken? Het vervullen van de kiesplicht Werknemers, die zich vóór of na de arbeidstijd niet tijdig naar een stembureau kunnen begeven, kunt u niet verbieden om van het werk afwezig […]

Opgelet! Flashactie in de bouwsector in de week van 24 tot en met 30 september 2018

Op verschillende plaatsen in het land zullen de sociaal inspecteurs van de RVA voor het eerst een “flashcontrole tijdelijke werkloosheid” in de bouwsector organiseren. De flashcontroles zullen plaatsvinden in de week van 24 tot en met 30 september 2018. Met deze controle wil de RVA de betrokken partijen informeren over de geldende sociale wetten. Indien […]

Vraag nu uw stagebonus aan voor uw leerjongen of leermeisje

Indien u een jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een alternerende opleiding, kan u een stagebonus aanvragen. De jongere zelf ontvangt ook een premie, de startbonus. Met deze maatregel wil de Vlaamse overheid jongeren stimuleren om een praktische stage te volgen in een onderneming en deze stage volledig af te werken. Voor de […]

Sectorale regelingen loopbaansparen op komst?

Loopbaansparen is een nieuw systeem dat werknemers de mogelijkheid biedt om tijd op te sparen met de bedoeling om deze gespaarde tijd later tijdens de loopbaan als verlof op te kunnen nemen. Op die manier kan de werknemer zelf zijn professionele loopbaan wat sturen en adempauzes inlassen op de momenten wanneer de werknemer dit zelf […]

Denk aan uw werkgelegenheidsplan voor 45-plussers!

Sedert 2013 moeten alle werkgevers met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden of te bevorderen. De berekening van het aantal werknemers gebeurt op de eerste werkdag van het kalenderjaar en dit telkens voor een periode van 4 jaar. Werkgevers […]

Nieuwe opzeggingstermijnen tijdens de eerste zes maanden vanaf 1 mei 2018

De wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie (de relancewet) is recent in het Belgisch Staatsblad verschenen. Deze wet bevat onder meer een aanpassing aan de opzeggingstermijnen bij een ontslag door de werkgever tijdens de eerste zes maanden van tewerkstelling. Door de invoering van een meer geleidelijke opbouw van de […]

Regering sluit jobsdeal

De federale regering stelde op 24 juli jl., samen met het begrotingsakkoord, de jobsdeal voor. Hierna vindt u een aantal maatregelen op een rij. Knelpuntberoepen en opleidingen er komt een forfaitaire belastingvrijstelling voor nieuwe premies die door de gewesten worden toegekend aan werkzoekenden die een opleiding afronden voor een knelpuntberoep; de sociale partners worden verzocht […]

Versterking Vlaams doelgroepenbeleid vanaf 1 januari 2019

Vlaanderen voorziet een aantal maatregelen om de tewerkstelling van jongeren en 55-plussers te stimuleren. Wij geven u hierna een overzicht en staan even stil bij de aangekondigde wijzigingen vanaf 1 januari 2019. Deze wijzigingen moeten wel nog definitief goedgekeurd worden. 1. Jongeren Elke werkgever met een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest kan een doelgroepvermindering verkrijgen […]

PC 200 – Omzettingsmogelijkheid ecocheques 2018

Ook in juni 2018 hebben uw bedienden van PC 200 recht op ecocheques.   Indien u dit jaar ecocheques heeft toegekend, heeft u de mogelijkheid om de ecocheques voor 2017 om te zetten in een gelijkwaardig voordeel. Dit moet gebeuren vóór 31 oktober 2017. Voor de nieuwe ondernemingen die pas in 2018 de eerste keer […]

PC 124 – U wenst af te wijken van de voor uw regio aanbevolen vakantiekalender? volg dan onderstaande procedure!

U dient vooraf uw werknemers of de vertegenwoordigers van de werknemers te raadplegen om in onderling akkoord de periode van collectieve sluiting te kunnen vastleggen. U moet het akkoord krijgen van de ondernemingsraad of, bij gebreke aan een ondernemingsraad, van de vakbondsafvaardiging. In het geval er ook geen vakbondsafvaardiging bestaat, kan het jaarlijks collectief verlof […]

Lagere waardering voor woning ter beschikking gesteld door een rechtspersoon

Wanneer een werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer of van een bedrijfsleider, ontstaat er hierdoor een voordeel van alle aard. Voor de RSZ wordt het voordeel bepaald op basis van de werkelijke huurwaarde van het onroerend goed. Op dit voordeel worden dan de socialezekerheidsbijdragen voor werkgever en werknemer berekend. Voor de fiscus […]

Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens aanslagjaar 2019

In het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2018 werd de revalorisatiecoëfficiënt van de kadastrale inkomens voor het aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018) bekend gemaakt. Deze bedraagt 4,47 (voor inkomstenjaar 2017 was dit 4,39). Elk jaar wordt de revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens opnieuw vastgelegd om de belastbare waarde van een onroerend goed te berekenen. Deze coëfficiënt kan voor […]