Nieuws

Na fiscus stelt ook rsz speed pedelec gelijk met gewone fiets

Eind vorig jaar heeft de fiscus zijn toepassingsgebied van het begrip ‘fiets’ uitgebreid naar ‘een rijwiel of een speed pedelec’. Dit houdt in dat speed pedelecs, tweewielers met trapondersteuning die snelheden kunnen halen tot 45 kilometer per uur, voor de fiscus gelijkgesteld zijn met de gewone fiets en dat zij dezelfde fiscale voordelen genieten die […]

Jaarlijkse meldingsplicht van individuele pensioentoezeggingen aan FSMA

De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) legt aan de werkgevers de verplichting op om jaarlijks, per categorie van werknemers, het aantal individuele pensioentoezeggingen mee te delen aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Ook het bewijs dat er in de onderneming voor alle werknemers een aanvullende pensioenregeling bestaat, […]

Werkt u met variabele deeltijdse uurroosters? Pas uw arbeidsreglement dan tijdig aan!

De wet werkbaar en wendbaar werk heeft enkele verplichtingen die gelden bij deeltijdse arbeid vereenvoudigd. Zo was het vóór de wet nog verplicht om alle mogelijke deeltijdse uurroosters in het arbeidsreglement op te nemen. Sinds 1 oktober 2017 is deze verplichting weggevallen. Wanneer u een werknemer tewerkstelt met een vast deeltijds uurrooster is het niet […]

Jaarverslag interne preventiedienst (2017) vóór 1 april 2018

In het kader van het welzijn van de werknemers op het werk dient elke werkgever te beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Deze dienst moet tenminste bestaan uit een preventieadviseur die gekozen wordt uit de personeelsleden. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan de werkgever zelf de functie […]

Verhoging vrijwillige overuren horeca

In het Belgisch Staatsblad is recent de Wet houdende diverse bepalingen inzake werk verschenen. Eén van de maatregelen in deze wet, is de verhoging van de vrijwillige overuren van 100 naar 360 voor werkgevers in de horecasector die werken met een geregistreerd kassasysteem (hierna GKS). Sinds 1 december 2015 kan een voltijdse werknemer in de […]

Responsabiliseringsbijdrage bij niet-naleving voorrangsregels deeltijdse werknemers

Door de invoering van een responsabiliseringsbijdrage wil de regering de werkgevers aansporen om het beschikbare werk in de onderneming bij voorrang toe te kennen aan deeltijdse werknemers met behoud van rechten die een inkomensgarantie-uitkering genieten. De werkgever zal een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen indien hij een vacante betrekking niet toekent aan de betrokken deeltijdse werknemer die […]

Verbod van onderaanneming bij economische werkloosheid

Het gebrek aan werk wegens economische redenen is een oorzaak van de schorsing van de arbeidsovereenkomst, waarvoor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen kunnen aangevraagd worden. Het gebrek aan werk moet onafhankelijk zijn van de wil van de werkgever. De Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk specifieert nu dat het beroep op het stelsel van […]

Loopbaansparen treedt in werking op 1 februari 2018

De wet werkbaar en wendbaar werk voorziet in een stelsel van loopbaansparen. Dit stelsel geeft aan de werknemers de mogelijkheid om “tijd” op te sparen om die later tijdens de duur van hun loopbaan als verlof op te nemen. De werknemer kan echter op geen manier verplicht worden om deel te nemen aan een stelsel […]

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen: aanpassing instructies

De doelgroepvermindering eerste aanwervingen kan gedurende een bepaalde periode toegekend worden aan nieuwe werkgevers en dit voor maximaal 6 werknemers. Hiervoor moeten wel een aantal voorwaarden vervuld zijn. Om recht te openen op deze doelgroepvermindering is het onder meer van belang dat het een nieuwe werkgever betreft. Daarnaast gaat de RSZ ook na of de […]

Nieuwe bedragen leerovereenkomsten middenstand en stageovereenkomsten Vlaamse Gemeenschap

Overeenkomstig de besluiten van de Vlaamse Regering worden de minimale leer- en stagevergoedingen jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. 1. Leerovereenkomsten middenstand – Vlaamse Gemeenschap Vanaf 1 januari 2018 gelden de volgende maandelijkse minimale leervergoedingen verschuldigd aan leerlingen met een erkende leerovereenkomst in de Vlaamse Gemeenschap:  Jonger dan 18 jaar: tijdens het 1ste jaar van de […]

Uitbreiding van de flexi-jobs

Het systeem van de flexi-jobs bestaat al langer in de horecasector. Omdat er in sommige andere sectoren ook behoefte is aan deze flexibele vorm van werken, wordt het systeem vanaf 1 januari 2018 uitgebreid naar de volgende sectoren: PC 118.03: het paritair subcomité voor de bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij; PC 119: het […]

Welke sectoren mogen zich in 2018 verwachten aan controles op de sociale wetgeving?

De inspectie Toezicht op de Sociale wetten heeft aangekondigd in welke sectoren in 2018 flitscontroles zullen gebeuren. Deze aangekondigde controles op de naleving van de sociale wetgeving hebben als doel de overtreders ervan bewust maken dat het risico om op inbreuken te worden betrapt reëel is. Die bewustwording moet op termijn leiden tot een mentaliteits- […]