Nieuws

PC 200 – Omzettingsmogelijkheid ecocheques 2018

Ook in juni 2018 hebben uw bedienden van PC 200 recht op ecocheques.   Indien u dit jaar ecocheques heeft toegekend, heeft u de mogelijkheid om de ecocheques voor 2017 om te zetten in een gelijkwaardig voordeel. Dit moet gebeuren vóór 31 oktober 2017. Voor de nieuwe ondernemingen die pas in 2018 de eerste keer […]

PC 124 – U wenst af te wijken van de voor uw regio aanbevolen vakantiekalender? volg dan onderstaande procedure!

U dient vooraf uw werknemers of de vertegenwoordigers van de werknemers te raadplegen om in onderling akkoord de periode van collectieve sluiting te kunnen vastleggen. U moet het akkoord krijgen van de ondernemingsraad of, bij gebreke aan een ondernemingsraad, van de vakbondsafvaardiging. In het geval er ook geen vakbondsafvaardiging bestaat, kan het jaarlijks collectief verlof […]

Lagere waardering voor woning ter beschikking gesteld door een rechtspersoon

Wanneer een werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer of van een bedrijfsleider, ontstaat er hierdoor een voordeel van alle aard. Voor de RSZ wordt het voordeel bepaald op basis van de werkelijke huurwaarde van het onroerend goed. Op dit voordeel worden dan de socialezekerheidsbijdragen voor werkgever en werknemer berekend. Voor de fiscus […]

Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens aanslagjaar 2019

In het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2018 werd de revalorisatiecoëfficiënt van de kadastrale inkomens voor het aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018) bekend gemaakt. Deze bedraagt 4,47 (voor inkomstenjaar 2017 was dit 4,39). Elk jaar wordt de revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens opnieuw vastgelegd om de belastbare waarde van een onroerend goed te berekenen. Deze coëfficiënt kan voor […]

Verhoging bedragen van de geschenken van de werkgever bij het jaareinde, pensionering, eervolle onderscheiding of huwelijk

Voor bepaalde gelegenheden kan u uw werknemers een geschenk geven dat vrij is van sociale zekerheidsbijdragen. Op 6 juli 2018 verschenen de nieuwe vrijgestelde bedragen voor geschenken in het Belgisch Staatsblad. Deze bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2017. Gelegenheid Vorige bedragen Nieuwe bedragen Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar € 35 € 40 Eervolle onderscheiding € […]

Halve dagen arbeidsongeschiktheid bij deeltijdse werkhervatting gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie

Werknemers hebben recht op vakantiedagen en vakantiegeld op basis van hun prestaties tijdens het voorgaande jaar, het zogenaamde vakantiedienstjaar. Sommige afwezigheidsdagen worden voor deze berekening gelijkgesteld met effectieve prestaties, zodat de werknemers voor deze afwezigheidsdagen ook vakantierechten opbouwen. Zo zal een werknemer die volledig arbeidsongeschikt is gedurende de eerste 12 maanden arbeidsongeschiktheid verder jaarlijkse vakantierechten […]

Tijdelijk werkloos wegens de hitte?

Door de extreem hoge temperaturen kunnen uw arbeiders mogelijk niet werken. Onder bepaalde voorwaarden kan u dan tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer toepassen. Onder slecht weer verstaat men immers niet alleen sneeuw, vorst of regen, maar ook extreme hitte. De volgende voorwaarden moeten gelijktijdig vervuld zijn: het moet gaan om ongunstige weersomstandigheden: regen, vorst, hitte, […]

Beroepsmatige verplaatsingen kilometervergoeding vanaf juli 2018

Personeelsleden die voor beroepsverplaatsingen gebruik maken van hun eigen wagen kunnen aanspraak maken op een terugbetaling door de werkgever van de gemaakte onkosten. Het bedrag voor het professioneel gebruik van een privévoertuig wordt elk jaar op 1 juli geïndexeerd. Het nieuwe bedrag werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2018. Voor de periode […]

Wat met ziekte voor of tijdens het verlof?

Met de verlofperiodes van uw werknemers in zicht, kan het zich voordoen dat een werknemer zich ziek meldt net vóór, tijdens of na zijn vakantie. Bent u in dat geval gewaarborgd loon verschuldigd aan de werknemer? De datum van het begin van de arbeidsongeschiktheid is hierbij van groot belang. We maken hieronder het onderscheid tussen […]

Denk tijdig aan de ontslagmotivering!

In 2014 werd in de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 betreffende de motivering van het ontslag gesloten. Deze cao voorziet enerzijds een recht voor de werknemer om de concrete ontslagredenen te kennen. Anderzijds voorziet de cao ook het recht op een schadevergoeding voor de werknemer indien het ontslag kennelijk onredelijk blijkt te zijn. […]

Principieel akkoord over sancties re-integratie

De federale regering heeft recent een principeakkoord bereikt over de sancties voor zowel werkgevers als werknemers die onvoldoende inspanningen leveren met betrekking tot de terugkeer naar de werkvloer in het kader van het re-integratietraject. Vorig jaar werd hierover al een eerste akkoord bereikt, maar de uitwerking in wetteksten liet op zich wachten. Hieronder bespreken we […]