03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Nieuwe winstpremie

Sinds 2001 kan een werkgever zijn werknemers laten deelnemen in de winst of het kapitaal van de onderneming. Omdat dit systeem weinig succes kent, voert de regering een nieuwe winstpremie in waardoor de werkgever op een (para)fiscaal vriendelijke manier een deel van de winst van de onderneming in de vorm van een bonus kan toekennen aan al zijn werknemers. De wijziging betreft aldus de deelname in de winst. De deelname in het kapitaal blijft praktisch ongewijzigd.

De winstpremie is een premie die wordt toegekend in speciën ter uitvoering van de beslissing van een vennootschap om een deel of het geheel van de winst van een boekjaar toe te kennen aan de werknemers. Het is een collectief voordeel ten gunste van alle werknemers van de vennootschap. Elke vennootschap, vereniging of instelling die aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners is onderworpen, kan een winstpremie toekennen.

De winstpremie is van toepassing op werknemers, namelijk personen die al dan niet krachtens een arbeidsovereenkomst tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon. De nieuwe regeling zal dus niet gelden voor bijvoorbeeld de bedrijfsleiders.

Een winstpremie mag bovendien niet worden ingevoerd ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of om het even welk voordeel, al dan niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen, voorzien in individuele of collectieve arbeidsovereenkomsten.

Twee vormen van winstpremies

De werkgever die beslist om een winstpremie toe te kennen, heeft de keuze tussen twee vormen, namelijk de identieke winstpremie of de gecategoriseerde winstpremie.

Een identieke winstpremie, waarbij een gelijk bedrag of percentage wordt toegekend aan alle werknemers, kan worden toegekend door een beslissing van de gewone of buitengewone algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen.

Een gecategoriseerde winstpremie, waarbij de hoogte van de premie kan variëren volgens een verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria (de anciënniteit, de graad, de functie, de weddeschaal, het verloningsniveau en het vormingsniveau), wordt ingevoerd via een ondernemings-cao of een toetredingsakte (afhankelijk van de aanwezigheid van een vakbondsafvaardiging).

Sociaal en fiscaal statuut

De winstpremie wordt door de RSZ niet als loon beschouwd en is vrij van sociale zekerheidsbijdragen, maar ten laste van de werknemer is er wel een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd.

Op fiscaal vlak wordt de winstpremie ten laste van de werknemer onderworpen aan een bevrijdende heffing van 7%.

Wanneer de winstpremies echter werden toegekend in het kader van een investeringsplan en het voorwerp zijn van een niet achtergestelde lening, geldt er een bijzondere bijdrage van 15%. De premies worden vrijgesteld van inkomstenbelasting. In hoofde van de vennootschap zal de winstpremie echter niet als beroepskost aftrekbaar zijn.

Maximumbedrag

Het totale bedrag aan winstpremies dat jaarlijks wordt toegekend zal worden beperkt tot een bepaald plafond, namelijk maximaal 30% van de totale brutoloonmassa van het betreffende boekjaar.

Inwerkingtreding

De wijzigingen zijn in werking getreden op 1 januari 2018 met dien verstande dat de winstpremies reeds kunnen worden toegekend op basis van de winst van het boekjaar met een afsluitdatum ten vroegste op 30 september 2017.

Accuria vzw
26/03/2018