03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Nieuwe verplichting tijdelijke werkloosheid overmacht Coronavirus

Ongetwijfeld heeft u al gehoord of gebruik gemaakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid overmacht wegens het Coronavirus. Deze regeling geldt voorlopig t.e.m. 31/08/2020, maar nu wordt er een bijkomende verplichting ingevoerd voor de werkgevers. Vanaf 13/07/2020 bent u immers verplicht om uw werknemers voorafgaandelijk te informeren over de periode waarin u tijdelijke werkloosheid wilt invoeren alsook over de regeling (volledig of gedeeltelijk).

Voor welke werkgever?

Voor elke werkgever die voor minstens één werknemer vanaf 13 juli 2020 tijdelijke werkloosheid overmacht wegens het Coronavirus invoert of een toename van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid voorziet.

Wanneer moet u dit doen?

U moet de werknemer op voorhand informeren telkens de werknemer :

  • voor de eerste keer tijdelijk werkloos wordt;
  • opnieuw tijdelijk werkloos wordt;
  • zijn aantal werkloosheidsdagen verhoogd worden;
  • overgaat van een regeling van gedeeltelijke naar volledige tijdelijke werkloosheid.

Op voorhand betekent: ten laatste de dag vóór aanvang van de werkloosheid.

Hoe moet u dit doen?

De wijze waarop u dat doet is vrij te kiezen.  Dit kan individueel of collectief gebeuren.  Dit kan via mail, SMS, WhatsApp, telefonisch, een portaal waar de werknemers de info kunnen lezen, brief, communicatie op de werkvloer, uithanging op een zichtbare plaats in de lokalen (ad valvas),…. Voor zover de melding gebeurt en de werknemer de info kan ontvangen.

We raden u aan om een  bewijs van de mededeling bij te houden. Dit om eventuele discussies achteraf met uw werknemer te vermijden.

Wat moet u vermelden in de mededeling?

Deze mededeling dient volgende gegevens te bevatten:

  • de periode van de tijdelijke werkloosheid (begin- en einddatum). Als einddatum mag gerefereerd worden naar de einddatum van de specifieke regeling tijdelijke werkloosheid overmacht wegens het Coronavirus;
  • de dagen of het aantal dagen dat de werknemer werkloos is:
  • de dagen of het aantal dagen dat de werknemer geacht wordt te werken:
  • de formaliteiten waaraan de werknemer moet voldoen om zijn uitkering aan te vragen en dat hij zich moet wenden tot zijn uitbetalingsinstelling.

Bij elke wijziging van bovenstaande moet u de werknemer vooraf verwittigen van de nieuwe situatie en een nieuwe melding doen.

Wat zijn de sancties ?

Indien niet aan de meldingsplicht is voldaan, kan u geen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid en bent u loon verschuldigd voor deze dagen.

Tot slot

Naast de melding aan de werknemers dient u ook, indien die in uw bedrijf aanwezig zijn, de ondernemingsraad (OR) of de vakbondsafvaardiging op de hoogte te stellen van bovenstaande mededeling.

Indien u hierbij vragen zou hebben, dan kan u uiteraard steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder.

Het Accuria-team