03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Nieuwe socio-economische maatregelen

Belangrijk bericht –  Update 21 april 2020
Nieuwe socio-economische maatregelen

Het kernkabinet heeft in het kader van het coronavirus een aantal bijkomende socio-economische maatregelen genomen.
De maatregelen zijn vooral gericht op het ondersteunen van de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

Deze maatregelen zijn onder voorbehoud.

Wat zijn cruciale sectoren en essentiële diensten?

De regering heeft in het ministerieel besluit van 3 april 2020 een lijst opgesteld van sectoren die tijdens de coronacrisis gezien worden als essentieel en kritiek.

De lijst kan geraadpleegd worden aan de hand van de volgende link.

Daartegenover staan de niet-essentiële sectoren die enkel aan de slag kunnen blijven indien de sociale distancing kan worden gegarandeerd of indien telewerk mogelijk is.

Daarnaast is er nu ook sprake van de vitale sectoren zijnde de sectoren die een zeer groot te kort aan werknemers hebben. Uitsluitend ondernemingen in de  land-, tuin- en bosbouwsector worden gezien als een vitale sector.

Over welke maatregelen gaat het?

We zetten de voornaamste maatregelen voor u op een rij:

1. Er worden 120 extra vrijwillige overuren voorzien voor werkgevers in de cruciale sectoren en werkgevers die essentiële diensten leveren.

Van deze verhoging kan er enkel gebruik gemaakt worden in de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020. In totaal mogen er op jaarbasis dus 220 vrijwillige overuren worden gepresteerd (er werd namelijk geen rekening gehouden met de reeds bestaande optrekking van 100 vrijwillige overuren naar 120 vrijwillige overuren).

Op deze uren dient geen overloontoeslag te worden betaald. Bovendien dient er voor deze overuren geen inhaalrust te worden toegekend. De extra vrijwillige overuren zullen niet worden meegeteld voor de interne grens en tellen niet mee voor de berekening van de gemiddelde arbeidsduur.

Alvorens een werknemer vrijwillige overuren kan presteren is de toestemming van de werknemer cruciaal. U dient hiervoor een schriftelijk akkoord te sluiten met uw werknemer.

Het persbericht van de eerste minister liet uitschijnen dat deze vrijwillige overuren zullen worden vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Dit dient echter nog officieel te worden bevestigd.

2. Het is mogelijk om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur af te sluiten zonder dat er sprake zal zijn van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Voor deze arbeidsovereenkomsten geldt een verplichte minimumduur van 7 dagen. Deze maatregel werd eveneens enkel voorzien voor werkgevers in essentiële sectoren en dit van 1 april 2020 tot 30 juni 2020.

3. Neutralisering van de uren die worden gepresteerd door een student in het tweede kwartaal van 2020. De uren zullen dus niet meegerekend worden voor de bepaling van het contigent van 475 uur.

4. Werknemers kunnen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 ter beschikking worden gesteld aan werkgevers in essentiële sectoren. De voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling moeten worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de werkgever, de werknemer en de gebruiker. De werknemer moet zijn onderworpen aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden zoals deze bij de gebruiker van toepassing zijn.

5. Werknemers die worden tewerkgesteld in een vitale sector kunnen hun loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof tijdelijk opschorten. Na de coronacrisis kunnen ze dan opnieuw overschakelen. De werknemer dient de RVA op de hoogte te brengen daar ze voor deze periode geen onderbrekingsuitkering meer zullen ontvangen. Van deze maatregel kan er enkel gebruik gemaakt worden in de maanden april en mei 2020.

6. Tijdelijke werklozen die aan de slag gaan in de land-, tuin- en bosbouw zullen 75% van hun uitkering tijdelijke werkloosheid  (incl. de RVA-toeslag bij overmacht van 5,63 euro) behouden.

7. In principe mogen asielzoekers pas worden ingeschakeld in de arbeidsmarkt na een wachtperiode van 4 maand. Van 1 april 2020 tot 30 juni 2020 vervalt deze voorwaarde en mogen asielzoeker meteen aan de slag (op voorwaarde dat hun asielaanvraag op 18 maart 2020 reeds was geregistreerd). De werkgever dient wel in te staan voor de opvang.