03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Maatregelen in het kader van Corona

De gevolgen van het COVID-19-virus (corona) voor de Belgische bedrijven worden nu wel heel voelbaar. De aanwezigheid van het virus beperkt zich immers niet langer tot bepaalde delen van China, maar strekt zich ondertussen ook uit tot België en andere Europese landen. Veel bedrijven ondervinden hinder door deze epidemie.

Hoe pakt u dit het beste aan? U kan zich beroepen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

We zetten alles voor u op een rijtje.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

De werkgever die de overmacht inroept, moet hiervan zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, hoewel dit niet de eerste dag van de werkloosheid hoeft te zijn, noch de eerste daaropvolgende werkdag. Als reden van overmacht vermeldt hij ‘CORONAVIRUS’.

Daarnaast moet hij ook per post of per mail, gericht aan de dienst tijdelijke werkloosheid van het bevoegde werkloosheidsbureau (bijvoorbeeld voor het werkloosheidsbureau Gent:tijdelijkewerkloosheid.gent@rvaonem.fgov.be) een dossier indienen met een gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door overmacht, veroorzaakt door het coronavirus.

Daaruit moet blijken dat:

– de onmogelijkheid om te werken rechtstreeks verband houdt met het coronavirus in een getroffen land;
– er geen vervangwerk kan aangeboden worden;
– de werknemer geen recht heeft op loon of een ander niet cumuleerbaar voordeel (recup voor overuren, telewerk…);
– dat de werknemer vastzat in het buitenland en geen mogelijkheid had terug te keren (bijvoorbeeld doordat er geen vluchten waren) of in quarantaine geplaatst was;
– op welke datum de werknemer is teruggekeerd of niet meer in quarantaine is.

De beslissing (de erkenning of de weigering van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar aanleiding van het coronavirus) wordt genomen binnen de drie kalenderdagen nadat het volledig dossier op de RVA is toegekomen.

Daarnaast moet er rekening gehouden worden met het feit dat de werknemers niet tijdelijk werkloos gesteld kunnen worden voor een onvolledige dag. Het moet gaan om een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal in voorkomend geval aanvaard worden voor de door de werkgever opgegeven duur doch uiterlijk tot en met 30.06.2020.

Welke werknemers kunt u tijdelijk werkloos stellen?

U kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht invoeren voor:
– arbeiders en bedienden;
-uitzendkrachten op voorwaarde dat ze na de periode van overmacht bij dezelfde gebruiker tewerkgesteld worden;
– leerlingen die een alternerende opleiding volgen beoogd in artikel 1bis van het KB van 28.11.1969 tot uitvoering van de wet van 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders  (met name de leerlingen met een alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap en met een overeenkomst van alternerende opleiding in de Vlaamse Gemeenschap…).

Tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken

Regeling voor de arbeiders

Indien de werkgever tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken aanvraagt voor arbeiders, dan vermeldt hij in de elektronische mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken als economische reden ‘CORONAVIRUS’.

Indien de werkgever de mededeling per batch verstuurt, vermeldt hij ‘CORONAVIRUS’ in de commentaarzone.

De directeur kan een afwijking toestaan op de indieningstermijn indien het coronavirus heeft geleid tot een plotse daling van het werk.

Regeling voor de bedienden

De onderneming voldoet al aan de preliminaire voorwaarden:

In de voorafgaandelijke elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid vermeldt de werkgever als economische reden ‘SCHORSING BEDIENDEN’. In de rubriek ‘opmerkingen’ vermeldt hij ‘CORONAVIRUS’.

De onderneming voldoet nog niet aan de preliminaire voorwaarden:

–   De voorafgaande aanvraag om erkenning als onderneming in moeilijkheden wordt via een gemotiveerde en aangetekende brief verstuurd naar de directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel). De brief wordt vergezeld van het ondernemingsplan of de collectieve arbeidsovereenkomst. De directeur-generaal legt de aanvraag voor aan de Commissie ‘Ondernemingsplannen’. Binnen de twee weken na ontvangst van de aanvraag, deelt de Commissie haar advies mee aan de minister van Werk en doet ze een uitspraak over de conformiteit van het ondernemingsplan. De beslissing van de minister wordt aan de onderneming medegedeeld.
– De erkenning als onderneming in moeilijkheden wordt toegekend voor een bepaalde duur, eventueel verlengbaar,  in functie van de door de onderneming ingeroepen elementen.

Het formulier C106A waarmee de onderneming aantoont dat ze aan de preliminaire voorwaarden voldoet kan vóór de erkenning als onderneming in moeilijkheden bij de RVA worden ingediend op voorwaarde dat een kopie van de erkenningsbrief wordt overgemaakt aan de RVA zodra de onderneming die heeft ontvangen. De werkgever moet eerst een kopie van de ministeriële erkenning aan de RVA overmaken vooraleer hij de voorafgaandelijke mededeling tijdelijke werkloosheid aan de RVA kan versturen.

In de voorafgaandelijke elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid vermeldt de werkgever als economische reden ‘SCHORSING BEDIENDEN’. In de rubriek ‘opmerkingen’ vermeldt hij ‘CORONAVIRUS’.

In afwachting van het bestaan van een goedkeuring preliminaire voorwaarden, kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden toegestaan op voorwaarde dat de werkgever aantoont dat hij de procedure van de erkenning als onderneming in moeilijkheden heeft opgestart of zich geëngageerd heeft om dit zo snel mogelijk te doen.

Bedrag van de uitkering
De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

FAQ

1.    Werknemer is ziek.
Werknemers die ziek zijn, moeten verplicht thuis blijven. Wanneer zij een doktersattest bezorgen, dan hebben zij recht op gewaarborgd loon.

2.    Werknemer zit vast in het buitenland of zit in België in quarantaine.
U dient tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen.
Indien de werknemer echter over een doktersattest zou beschikken waaruit zou blijken dat hij arbeidsongeschikt is, dan zal hij in principe aanspraak kunnen maken op gewaarborgd loon.

3.    Werknemer wil zelf thuis blijven uit schrik voor besmetting.
Dit kan enkel toegepast worden in onderling akkoord
Mogelijke opties:

– thuiswerk (indien mogelijk);
– inhaalrust voor overuren of betaalde vakantie opnemen;
– toegestane afwezigheid (onbetaald) opnemen, mits akkoord tussen werkgever en werknemer.

4.    Werknemer heeft geen opvang voor de kinderen.
Momenteel is de situatie zo dat alle scholen open blijven en er opvang zal worden voorzien, zonder dat er les wordt gegeven. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe deze opvang geregeld zal worden en of ouders geneigd zullen zijn om hun kinderen nog naar school te laten gaan.

Werknemers die thuis willen blijven om op de kinderen te letten, hebben volgende opties:

– familiaal verlof opnemen (onbetaald, max. 10 dagen);
– inhaalrust voor overuren of betaalde vakantie opnemen;
– toegestane afwezigheid (onbetaald) opnemen, mits akkoord tussen werkgever en werknemer.

5. Werknemer moet zorgen voor zieke familieleden.
Werknemers die thuis willen blijven om voor zieke familieleden te zorgen, hebben volgende opties:

– familiaal verlof opnemen (onbetaald, max. 10 dagen);
– inhaalrust voor overuren of betaalde vakantie opnemen;
– toegestane afwezigheid (onbetaald) opnemen, mits akkoord tussen werkgever en werknemer.

6.U wil op eigen initiatief (bepaalde) werknemers het werk weigeren om de kans op besmetting te beperken.
U kan de werknemer niet verplichten om thuis te blijven.
Volgende opties zijn mogelijk:

– thuiswerk (indien mogelijk);
– inhaalrust voor overuren of betaalde vakantie toekennen (indien de werknemer akkoord is);
– toegestane afwezigheid (onbetaald) toekennen (indien de werknemer akkoord is);
– de werknemer vrijstellen van prestaties en het loon verder doorbetalen.

7. U heeft niet voldoende werk voor de werknemers.
Voorbeelden: een daling van cliënteel, productie, omzet, bestellingen,…
Toepassen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

8. U moet de activiteiten geheel of gedeeltelijke stopzetten.
Voorbeelden: grondstoffen die niet geleverd worden, bedrijven die hun activiteit niet meer kunnen uitoefen,…
Toepassen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

9. U moet verplicht de activiteiten stopzetten (vanuit de overheid).
Voorbeelden: de horecasector, winkels (in het weekend),…
Toepassen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

10. U hebt een kapperszaak: bent u verplicht te sluiten op zaterdag?
De kappers waren verplicht te sluiten op zaterdag. De overheid is vandaag (13 maart 2020)teruggekomen op deze beslissing. Zo zullen de kappers ook in het weekend mogen werken, maar dan wel enkel op afspraak. Zo kan vermeden worden dat mensen samen zitten te wachten.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Uw sociaal secretariaat Accuria is, gelet op de bijzondere omstandigheden, op zaterdag 14 maart 2020 uitzonderlijk bereikbaar van 09.00 u tot 12.00 u op de volgende telefoonnummers:

03/760.11.03
03/760.15.91
09/244.45.28.

U kan ook een mail sturen naar kdw@accuria.be.

Hier vindt u enkele praktische handleidingen
– Registratie op de website van de RSZ
– Melden werkloosheid

 

Accuria vzw
13/03/2020

Uw sociaal secretariaat Accuria is, gelet op de bijzondere omstandigheden, op zaterdag 14 maart 2020 uitzonderlijk bereikbaar van 09.00 u tot 12.00 u op de volgende telefoonnummers:

03/760.11.03
03/760.15.91
09/244.45.28.